• Sponsors in het zonnetje op zaterdag 24 augustus  

  vrijdag 16 augustus 2019
  Sinds een paar maanden is de nieuwe sponsorcommissie in de weer om de club weer op de kaart te zetten voor onze sponsoren. Er is de afgelopen jaren veel veranderd voor ondernemend Fryslân, en het is hoog tijd om daar als vereniging in mee te bewegen. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe sponsorvormen, en er zijn nieuwe shirtsponsors gevonden!Op zaterdag 24 Augustus wordt er – tijdens de Himmel & Skjin / Johannes Douma partij -...
  Lees meer...

  KNKB 30+ snein 4 augustus ôfblaasd!

  donderdag 1 augustus 2019
  Der stienen 11 manlju op 'e list en dêr hie de KNKB in list fan 4 partoeren fan makke. Foar ús bestjoer wie dy list te lyts om dêr apart in wedstriid foar it organisearjen. Nei kontakt mei de KNKB dêroer is de partij ôfblaasd.Der binne grinzen......
  Lees meer...

  Moaie winst foar Timen, Auke en Kristia op Pree-PC-partij

  zondag 28 juli 2019
  Net dat der in protte oer de PC praten waard op dizze sneintemiddei. Nee, der waard keatst troch leden fan De Lege Geaen en De Lytse Stuit, no ja, mear leden fan DLG as fan DLS (21 om 3), mar der is om raken spile troch de 8 A-B-C-partoeren. Moai wie wol wer dat 2 fan de 3 Skearnegoutumers yn ‘e prizen sieten! En fan de DLG’ers 10 fan de 21! Drokke, drokke Gerrit Wat hat...
  Lees meer...

  Thúsbliuwers keatse mei wille yn Goaiïngea!

  vrijdag 19 juli 2019
  Tradysjonele fakânsjepartij It is hast in tradysje om daliks oan de ein fande earste wike fan desimmerfakânsje de Thúsbliuwerspartij te ferkeatsen. Itaardige is dat de measten, at se al fuortgeane, dan noch net fuort binne en sa krekt dizze partij meipikke kinne. En dan is it tal partoeren ek noch genôch om in aardige striid te hawwen.En sa barde it op freed 19 july yn...
  Lees meer...

  Prachtich pupillekeatsen yn Goaiïngea

  zondag 14 juli 2019
  Last-minutewedstriid foar de pupillefamkes En sa stie der sa mar ynienen in KNKB-wedstriid op it program foar ús feriening. Foar de pupillefamkeswie der op snein 14 july net inwedstriid ynfuld. Der waard op it lêst watregele troch de minsken dy't der in neist by belutsen binne.Harstikke moai – it moat gjin regel wurde fansels – dat it sa koe en hulde oan de organisatoaren! ...
  Lees meer...

  Michel Nesse prolongearret keningstitel op Oranjefeestpartij

  vrijdag 12 juli 2019
  En sa stienen Michel Nesse, Folkert Boschma en Kees Koopmans oan 'e ein fan freed 12 july 2019 mei de krânsen om 'e nekke. Yn de finale hienen se Harm van Gelderen, Rauke van der Meer en Antsje Kievit op nul (0) earsten stean litten. Ien earst hienen se yn hannen, mar sels dat slagge net mear nei in lange keatsdei, dy't foar de finales ûnderbrutsen waard troch in lange, lange bui;40 ml moat der fallen wêze. Michel waard ta...
  Lees meer...

  Teatswinst foar Sjoerd Hofstee, Antsje van der Goot en Siebrigje Nynke Boschma

  zondag 7 juli 2019
  It like der earst net op, mar úteinlik stienen der wol 8 hiele moaie partoeren op 'e list fan de jierlikse Teatspartij. De partij stie ûnder deskundige lieding fan Franziska van der Tempel en Yke van der Goot. By dit spul moat men per earst trochdraaie yn 't perk en opslach. Men mei net yn ien kear boppeslaan of oer de achterline, ek net yn it tuskenspul. En by it goaien fan it racket is men de punten kwyt. Wol aardich...
  Lees meer...

  Keetpartij foar de jeugd yn Oranjesfearen

  vrijdag 5 juli 2019
  Ja de oranje froulju hawwe wat losmakke yn ús lân. Op de listen fan de Keetpartij - sponsord troch de jeugd fan de Goaiïngeaster keer - stie de flagge mei de oranje liuw en ferskate bern wienen klaaid yn oranje shirts! Hiel moai allegearre! Der wienen fjouwer pûls mei fjouwer partoeren: kabouters-welpen, pupillen en skoaljeugd. En elkenien koe dus trije kear keatse!
  Lees meer...

  Parturen Dotinga en Sijbesma sterke winnaars Midsimmerjûn-Bakker TAB-partij

  vrijdag 28 juni 2019
  Met elkaar hebben 30 mannen en vrouwen meegedaan aan een van de jaarlijkse klassiekers van onze kaatsclub: de Bakker Timmer- en Aannemersbedrijfpartij, kortweg Bakker TAB. En ook de sponsor zelf, Wiggele Bakker was weer van de partij en hij viel, zoals gewoonlijk, in de prijzen. Het weer was goed en na de eerste speelronde kon men zich tegoeddoen aan een chinees buffet. Alles was weer goed verzorgd. Het moet altijd maar weer allemaal gedaan...
  Lees meer...

  Twamanspartoer fan Bitgum wint 50+

  zaterdag 22 juni 2019
  Goaiïngea, 22 juny 2019. Mei 12 partoeren wie de besetting fan de ôfdielingspartij mar sa sa. Likegoed waard in moai toernoai mei fertsjinne winners. Bitgum, mei Peter Dijkstra en Albert Nauta moasten yn de earste omloop oan ‘e bak tsjin it sterke Seisbierrum-Pietersbierrum en wûnen dat op 5-4 6-2. De beide folgjende omlopen, tsjin Berltsum en en Mantgum, gienen knap flotter: 5-1 6-2 en 5-3 6-2. Mantgum mei Sjirk Gjalt de Groot, Jan Heida...
  Lees meer...

  Repko Sportprijzenpartij: moai federaasjekeatsen 

  vrijdag 21 juni 2019
  De útslaggen Welpefamkes ( 5 partoeren ) 1. Hendrika Stegenga (Balk) en Emma Brecht Bokma (Tersoal) 2. Ilse Lanting (Skearnegoutum) en Lise Bijma (Gau) ...
  Lees meer...

  Prachtige keatsclinic mei Siemon Minnesma foar ús jongerein

  woensdag 19 juni 2019
  Woansdei 19 juny wie der ynienen in keatsclinic foar ús famkes en jonges yn Goaiïngea. Gjin gewoane trening of kompetysje, mar in trening fan in âld-PC-winner! Wat wolle we noch mear! De jeugdkommisje hie dus in makky dizze jûn, mar se hienen fansels in prottefoarwurk dien! Help krige Siemon fan Gauke Zijlstra en Aaltsje en Andrea Kroes.En it entûsjasme wie grut! Mar even 13 kabouters en...
  Lees meer...
  alle nieuwsberichten