• Poiesz Jeugd Sponsor Actie: € 1.094,- foar de keatsclub

  vrijdag 20 april 2018
  Freed 20 april hat in ploechje jeugd nei Ljouwert ta west foar it jierlikse Poiesz Gala. Alle ferienings wienen útnûge om harre cheque op te heljen. Watfoar bedrach soenen wy krije? Op de ûndersteande foto sjogge jim it prachtige bedrach fan € 1.094,-. F.l.n.r.: Moniek Lootsma, Afke Marij van der Goot, Rigt van der Velde, Anna Mutsaers, Minke Lys Leenstra en Martsen van der...
  Lees meer...

  Restige ledefergadering 

  donderdag 22 maart 2018
  Aaltsje Wesselius hie de lieding op tongersdei 22 maart yn De Kosterij yn Goaiïngea. Troch sykte koe ús foarsitter Margriet Adema net oanwêzich wêze. En it slagge Aaltsje prima om de sa'n20 leden ûnder kontrôle te hâlden. - Finansjeel stiet de feriening der goed, sa docht bliken nei it ferhaal fan ponghâldster Franziska van der Tempel. De nije...
  Lees meer...

  Jelmer Drijfhout wint Muorrekeatsen yn Sibrandabuorren mei de hakken oer de sleat!

  zondag 11 maart 2018
  Jelmer Foppe Drijfhout - hy is noch skoaljonge - liet sy grutte opponint Michel Nesse op snein 11 maartmar in heale punt achter him -10,9 om 10,4 - , mar it wie genôch. En de winst wie fertsjinne, want hy wûn as iennichste 7 fan de 8 spile partijen. De 3e priis wie foar Andrea Kroes, dy't krekt as Michel 6 partijen wûn, mar mei 8,9 punten op earbiedigeefterstân fan de mannen bleau. Mei dittoernoai is...
  Lees meer...

  Michel Nesse wint foar de 3e kear de Muorrekeatskompetysje

  zondag 11 maart 2018
  Michel Nesse hat foar de treddeopienfolgjende kear de kompetysje fan it Muorrekeatsen yn 't Mingeltsje wûn.Mei in romme foarsprong fanhast 60 punten op Evert Sijbesma wiede earste priis dik fertsjinne. De 3e priis wie foar organisator Nolke Bergstra sels. En 4e waard Arjen Radix. Hy mocht ek op 'e foto, omdat er al tafallich op de goede kruk siet.Arjen wiede meast trouwe WallBall'er. Hy hat net ien kear...
  Lees meer...
  laat alle nieuws zien