• OUDIJZERACTIE donderdag 24 juni

  zaterdag 19 juni 2021
  Lees meer...

  Coronapartij jeugd krekt foar de swiere buien klear!

  vrijdag 18 juni 2021
  Der wienen freed 18 juny mear kabouters (15 stiks!) as alle oare jonge keatsers en keatsers. Dat kaam fansels trochdat de âldste groep, de skoaljeugd net meidie. Reden: drokte mei skoalle! Ja, dat giet foar! Wat is it dochs moai, sa'n grutte groep nije kabouters!Bysûnder wie dat de jongerein meidogge oan de pilot fan de KNKB ‘De earste fout telt’. Dus slaan op ‘e bal hindert neat as de bal foar is of bûten, dan binne de punten foar it...
  Lees meer...

  It fjild fol mei de Bakker TAB-partij: Marije, Nynke en Etta winne!

  vrijdag 11 juni 2021
  Wy mochten foar it earst wer kompleet ledekeatse, gjin (nuvere) splitsing mear fan plus-minus 27 jier. De kommisjes hienen trije moaie listen makke: A, B en BC, mei elkoar 18 partoeren. Alde tiden komme werom? In lytse relativearring: 47 keatsers levert 12 partoeren fan 3 op, ek moai, want wy wienen jierrenlang op in 8 partoeren stykjen bleaun. De groei sit der dus wol yn! De A-en B-klasse wienen moai lotte...
  Lees meer...

  Presintaasje nije clubshirts op woansdei 9 juny

  woensdag 9 juni 2021
  Dat soe earst barre op freed 11 juny, tagelyk mei de Bakker Tab-partij. De reden dat dat no op 9 juny is, is dat de jeugd de nije shirts op freedtemiddei 11 juny al brûke moat. Om 19.30 oere sille de shirts presintearre wurde yn oanwêzichheid fan de de beide sponsors en harren húshâlding. “Mei passen en mjitten komt men in hiel ein”, sei de...
  Lees meer...

  Keatsclinic mei 38 entûsjaste jonge dielnimmers

  woensdag 2 juni 2021
  Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum Foarige wike woansdei (28 maaie) stie de clinic al op it program, mar troch it minne waar doe waard dat ôfblaasd. In ferstannich beslút: de aardichheid hie der gau ôf west. Foar Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum, haadklasse froulju út Easterein, wienen 38...
  Lees meer...

  De Oprommerspartij: wêr komme al dy kabouters wei?

  vrijdag 28 mei 2021
  Dat frege ik (HvG) oan Marco van der Goot. Syn antwurd: ‘Ut de paddestuollen.’ Ja fansels, dat is in feit! In oare werklikheid is lykwols dat Aaltsje Kroes in keatsclinic hâlden hat op Mienskipsskoalle De Legeaën. En dat hat in kloft nije kabouters oplevere, it oantal is ferdûbele! Hulde foar dizze aksje. Spitich genôch koe de oare keatsclinic op woansdei 26 maaie mei Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum troch it minne waar...
  Lees meer...

  Himelfeartsdei mei in prachtich slotakkoart by de senioaren

  vrijdag 14 mei 2021
  Al stienen der mar 9 partoeren op ‘e list, it wie al hast 8 oere doe’t de prizen útrikt wienen. Oarsaak wie dat it steande nûmer – 9 yn dit gefal – sa as sa faak de 1e partij ferlear en sadwaande yn ‘e ferliezersrûnte bedarre, en noch in kear yn de 2e omloop. Sadwaande moasten guon partoeren oeren wachtsje foar in folgjende partij.De tsien 27-plussers mochten krekt as op Keningsdei yn har eigen bubbel twa partijen keatsen. Moai...
  Lees meer...

  Himelfeartsdeipartij mei winst foar Wiebe Huitema en Esther Lootsma 

  donderdag 13 mei 2021
  Kabouter Wiebe nimt revanche De jeugd hat wer mei wille spile. Seis kabouters spilen trije kear in partij, ien tsjin ien, hieltyd tsjin in oar. Nei trije partijen stie Dycke Fardau Bokma fleurich boppe-oan mei 21 punten, mei op it twadde plak Wiebe Huitema mei 19 punten. De ûnderlinge partij tusken Dycke Fardau en Wiebe nammentlik op 5-5 6-6 wûn troch Dycke. Mar der...
  Lees meer...

  Bijna € 1.500 voor onze club van de Poiesz Jeugd Sponsoractie

  zaterdag 1 mei 2021
  Zo'n hoog bedrag bedrag hebben we volgens mij nog nooit behaald. Iedereen hartelijk bedankt voor het werpen van de munten in de kf DLG-buis, zodat wij dit geweldige resultaat konden bereiken!!
  Lees meer...

  Echt en dochs ek wer net, de Keningsdeipartij foar senioaren

  woensdag 28 april 2021
  Covid-19 skuort de club yn twa-en Ja, want de âlderein - alles wat 27 jier en âlder wie - stie wat bûten spul. Want alles wat jonger wie as 27 jier mocht gewoan keatse en de rest net. En dat alles troch de wat ûntrochsichtige koroanaregels. It sil grif mei statistiken en kânsberekkening te krijen hawwe.
  Lees meer...

  Jeugd byt op Keningsdei spits fan it seizoen ôf mei de Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij

  dinsdag 27 april 2021
  De kop is derôf.Wy kinne werom sjen op in tige slagge Himmel & Skjin - Johannes Doumapartij op dizze Keningsdei, mei jeugd en senioaren. Der stienen op dizze 78 keatsers op it fjild!De jeugd begong om 10.00 oere.Links: Marco van der Goot rikt de prizen út. Op 'e rêch sjoen - f.l.n.r. -...
  Lees meer...

  Facebook KF Dlg is weer actief

  vrijdag 9 april 2021
  KF Dlg Gelukkig is de Facebookpagina van onze club weer 'in de lucht'. Sinds 3 april 2021, 10.15 uur staan er weer actuele berichtten op. En zo hoort het ook. Het laatste oude bericht dateerde alweer van september 2019. Ook Instagram is geïnstalleerd en dat is vooral bedoeld voor de jeugd. Sjoukje Dotinga en
  Lees meer...
  alle nieuwsberichten