• Drok besochte resepsje mei in ûnderhâldend programma

  donderdag 14 juni 2018
  Wat wie de tsjerke moai fol, mei Goaiïngeasters fansels, mar ek mei minsken út Sibrandabuorren en Tersoal. En der wienen ek minsken fan de federaasje, fan oare ferienings en minsken fan de KNKB. Seremoanjemaster Marten Molenmaker iepene om 19.30 oere it offisjele gedielte, neidat elkenien in each smiten kinnen hie op de eksposysje fan 40 jier Keatsferiening De Lege Geaen, gearstald troch...
  Lees meer...

  Moaie (foarlopige) opbringst fan de Âldizeraksje!

  vrijdag 8 juni 2018
  Dat is it prachtigebedrach fan € 1.188,25 . De opbringst fan de spesjale metalen binne hjir noch net by rekkene. En fansels ek net de Miedema-wein, dy't ús tafallen is! De wein: wa biedt?
  Lees meer...

  Dochs noch krânsen foar de jongerein!

  woensdag 6 juni 2018
  Op sneon 2 juny wienen se der net, de krâansen, mar dat hie de jeugdkommisje goed makke op de woansdei dêrnei! Boppe f.l.n.r.: Anne Sjoukje Leenstra en Elbrich Kooistra (skoaljeugd)Jetske Zijlstra (sûnder Berber van der Goot) (pupillen)Ûnder f.l.n.r.: Benthe Holtrop en Lise Bijma (kabouters)Jildou Twijnstra en Minke Lys Leenstra (welpen)
  Lees meer...

  Ledenpartij jeugd deze keer zonder kransen?

  zaterdag 2 juni 2018
  Ja, een jubileumjaar brengt veel drukte en 'prakkesaasjes' met zich mee. En dan wil er wel eens iets bij in schieten: dan heb je een keer de 1e prijs en dan zijn er geen kransen. Er zijn ergere dingen, maar op zo'n moment.... De medailles en de enveloppen met inhoud waren er gelukkig wel en dat vergoedde veel. En het spreekwoord zegt: 'Goede wijn behoeft geen krans.' De jeugd kaatste in 4 klassen en binne elke klasse speelde iedereen...
  Lees meer...
  laat alle nieuws zien