• Rabo ClubSupport levert de club € 390,00 op

  maandag 15 november 2021
  Grutsk binne wy op ús club! Ek dit jier hawwe wy wer meidien oan de . Op 9 novimber hawwe de farske bestjoersleden Maaike Faber en Marije Jonker yn harren griene shirts nei De Gordyk west en hawwe útfûn dat wy as club in fantastysk bedrach fan ûngefear € 390,00 ophelle ha!Tige tank oan eltsenien dy't op ús club stimd hat!#rcsfriesland...
  Lees meer...

  Maaike Faber en Marije Jonker nemen het stokje over

  vrijdag 1 oktober 2021
  Op tongersdei 1 oktober wienen in lytse 30 leden nei de ledeferdering yn Ús Gebou yn Gau kommen. Foar ynterim-foarsitter Aaltsje Wesselius soe it de lêste kear wêze dat se de fergadering foarsitte mocht en dat die se wer prima. Moaie sifers Troch it koroanajier wie der in negatyf saldo, mar finansjeel stiet de club de goed foar. De kaskommisje, Eite Stienstra en Jelmer de Jong, wie tefreden en sa koe...
  Lees meer...

  Zondag 26 september begint het Muurkaatsen weer

  dinsdag 21 september 2021
  Muurkaatscompetitie 2021-2022 - Periode:van 26 september tot eind maart 2022 - Wanneer: elke zondag van 14.00 tot 15.30 uur - Waar: Sporthal 'it Mingeltsje' in Sibrandabuorren We beginnen waarwe gestopt zijn in maart 2020. Dit betekent dat opgeven niet nodig is: 14:00 uur aanwezig zijn en je wordt ingedeeld. Mocht blijken dat door drukte het...
  Lees meer...

  In prachtige nacht om te nachtkeatsen

  zondag 12 september 2021
  Doe't wy begongen mei in prachtige list mei 20 partoeren - mei ferskate âld-leden as gasten, ja sels in dochter fan in âld-lid út Drylts - wie it waar as side: as dit de hiele nacht ris sa bliuwe mocht. No, der kaam in pear kear in bytsje wetter, mar dat stelde net folle foar. In oere as 3/healwei fjouweren waarde de prizen útrikt troch Jouke Dotinga : fitaminepreparaten...
  Lees meer...

  De jeugd gie mei wille de nacht yn

  zaterdag 11 september 2021
  En sa kaam in ein oan it seizoen 2021. De jongere leden fan ús club mocht nachtkeatse, al wie dat foar de kabouters en welpen in grut wurd. Se mochten wol wat langer opbliuwe. Dit binne de útslaggen fan 11 septimber, in histoaryske datum sa't wy allegearre witte. Kabouters A ( 6 dielnimmers ) 1. Femke van der Zwan 2. Patrick Feenstra 3. Hester Kiestra
  Lees meer...

  Bern-âlderpartij: in protte wille en moai waar

  zaterdag 28 augustus 2021
  Sneon 28 augustusIt is altyd de moaiste partij fan ‘t jier. Dat mei ik wol sizze. Want hoe giet it tusken bern en âlder? Hokker famyljelid hat it (foaral wat âldere) bern no wer út de hege hoed tovere? (Want mei wa meitsje ik de measte kâns?). Dat wie dit kear net oars. En it waar wie foar elkenien gelyk, prima keatswaar. Wol is dúdlik dat de tiid fan 40/50 partoeren foarlopich foarby is: 25 wie no it tal. En...
  Lees meer...

  Nynke Sijbrandij nei winst op NK froulju yn Froubuorren; clash yn de earste omloop Goaiïngea-Jirnsum; NK Junioaren: Johan en Timen dogge it goed!  

  zaterdag 28 augustus 2021
  Foar Manon Scheepstra lei op sneon 28 augustus de 4e wimpel te wachtsjen. Nei winst op de Ald-Meiers, de Jong Fammen en de Frouljus-PC soe no de bûter jild jilde moatte op it NK froulju. Mei Nynke Sijbrandij yn 't partoer wienen se - keatsend foar Goutum - grutte kânshawwers foar de winst. Nynke hie al twa wimpels troch winst op NK en PC en dêr sil it by bliuwe.... De striid om de...
  Lees meer...

  Twadde winst foar Nynke Sijbrandij op Frouljus-PC

  woensdag 25 augustus 2021
  Ja, it wienen drokke wiken yn frouljuskeatslân. Nei pleatsing - op 't nipperke - fan Andrea Kroes mei har maten Jildou Sweering en Marije Hellinga op de Keats-off yn Wommels ( foto links ) op 19 augustus folge op 25 augustus de Frouljus-PC yn Weidum. Trije dagen letter soe it NK froulju folgje. (foto Suwarda Vis)
  Lees meer...

  Ynwennertal Goaiïngea foar ien dei hast ferdûbele troch federaasjewedstriid (welpen en pupillen) mei de Repko Sportprijzenpartij

  vrijdag 20 augustus 2021
  Ja, want op freed 20 augustus strutsen, machtich as miggen, hast 160 jonge keatsers en keatsters del op it fjild tusken De Boppeslach en 't Pôllehout, plus in 40-tal âlders-begelieders! Troch it grutte tal opjeften waard de jeugdkommisje twongen partoeren fan trijetallen te formearen yn plak fan de gebrûklike twatallen. De wedstriden begongen om 4 oere de middeis, dat de gong moast deryn. De jeugdkommisje hie it keatstechnysk prima foar...
  Lees meer...

  Ynwennertal Goaiïngea foar ien dei hast ferdûbele (skoaljeugd en jeugd) mei de Repko Sportprijzenpartij

  vrijdag 20 augustus 2021
  Ja, want op freed 20 augustus strutsen, machtich as miggen, hast 160 jonge keatsers en keatsters del op it fjild tusken De Boppeslach en 't Pôllehout, plus in 40-tal âlders-begelieders! Troch it grutte tal opjeften waard de jeugdkommisje twongen partoeren fan trijetallen te formearen yn plak fan de gebrûklike twatallen. De wedstriden begongen om 4 oere de middeis, dat de gong moast deryn. De jeugdkommisje hie it keatstechnysk prima foar...
  Lees meer...

  De lêste fakânsjeledepartij foar de jeugd sit der wer op!

  woensdag 18 augustus 2021
  Noch in pear dagen en dan sil ús jongerein wer nei skoalle moatte, nei de basisskoalle yn Sibrandabuorren of Skearnegoutum of foar it earst nei Snits nei de 'grutte skoalle', of gewoan foar it safolste jier nei Bogerman of RSG of in oare opliedingsynstitút. It wie te merken, guon jongelju wienen aardich roerich, mar dat hindert neat.It waar wie goed en de minsken ek.De jeugdkommisje hie alles wer netsjes yn streken.
  Lees meer...

  Gesellige Fakânsjepartij foar de grutten yn Goaiïngea

  zondag 8 augustus 2021
  Goaiïngea 8 augustus 2021. In protte leden hienen de Bonnemapartij fan in dei earder noch yn it lichem sitten. It hie in lange keatsdei west mei foar in oantal noch in lange keatsjûn/-nacht. Mar goed, fierwei de measten stienen der op dizze 'thúsbliuwerspartij'! De hurde wyn rjocht achter it perk makke it foar de opslaggers dreech. De opslachlinen waarden in pear meter nei foaren lein en sa ek de yndividuele opslachproppen. Ja, it foel net...
  Lees meer...
  alle nieuwsberichten