Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit
Agenda

Federaasje Snits e.o. Jierfergadering

Op 19 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Café Boazumer Mjitte Boazum

kf De Lege Geaen Jierfergadering

Op 21 maart 2024 om 20:00 uur
locatie: Doarpshûs de Kosterij

KNKB Algemiene ledefergadering

Op 27 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Bloemketerp Frjentsjer

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
Op tongersdei 15 febrewaris waarden wy opskrille troch it tryste berjocht fan it ferstjerren fan Sjoerd Dotinga. Hy is op freed 23 febrewaris te hôf brocht yn syn berteplak Sibrandabuorren.  Sjoerd hat 40 jier jier lang keatsend lid fan ús feriening west. Hy wie in markant man, faak dúdlik oanwêzich, freonlik en belangstellend.  It meast...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
Sibrandabuorren, 4 febrewaris 2024. Der wie dit kear net in apart toernoai fan de tiisdeitejûnfroulju. Sadwaande wie der ien klasse, dy't om 13:00 oere begong. En der wie in moaie list fan 15 dielnimmers. Ja, it wie einliks in gewoane kompetysjemiddei, want it begong om 13:00 oere, it wienen deselde dielnimmers en dy spilen tsjin deselde...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein 26 novimber wie it earste muorrekeatstoernoai fan dit winterskoft. In klassiker is it hast, it Veegpiettoernoai.  Der wienen 26 dielnimmers en elk mocht 8 kear spylje, twa tsjin twa. Aaltsje Kroes bleau yn de A-groep Michel Nesse krekt foar. De A-groep spile fan 13:00 - 15:00 oere. Yn de B-groep wie it ferskil tusken de 1ste en de 2de ek net grut. Siebrigje Nynke Boschma wie in heale...
Lees meer...

Gesellich Algemien LedeFeestje

maandag 13 november 2023
Dat wie op freedtejûn 4 novimber. In 30 leden hienen de muoite nommen om op dizze jûn even werom te sjen op it ôfrûne seizoen, mar ek om gewoan even mei elkoar by te praten. Alderearst joech foarsitter Jouke Dotinga oan Harmen van Gelderen it wurd om syn jierferslach oan de oanwêzigen foar te lêzen. Dat foel yn 'e smaak en dêrnei krige Sytze Jan de Vries de Repkobeker fan de...
Lees meer...

Roetveegpiet Toernooi zondag 26 november

maandag 13 november 2023
 
Lees meer...

Jeugd koe noch krekt even nachtkeatse!

zondag 10 september 2023
Goaiïngea, 9 septimber. De âldere bern, de skoaljeugd, mochten meidwaan oan it Nachtkeatsen fan de senioaren en dat wie foar harren fansels in útdaging! En Doutzen Twijnstra foel dêr ek noch yn 'e prizen en mocht dus hiel lang opbliuwe! Bleauwen de kabouters en welpen oer, mei-elkoar 24 bern. En dy makken der in hiele moaie striid fan. ...
Lees meer...

Prachtich Nachtkeatsen mei de Hapjespartij

zondag 10 september 2023
Goaiïngea, 9 septimber. Foar de dúdlikheid: it gie der net om dat wy de hiele jûn hapkes iten soenen, mar 'hapkesoanjager' Willem Twijnstra hie regele dat it jild dat oerbleaun wie fan de hapkespot fan tiisdei te'n goede komme soe oan de prizepot fan dizze nacht. Fóar de wedstriid waarden noch de prizen fan de kompetysje útrikt troch de frouljus- en manljuskommisje....
Lees meer...

Earste winst foar Jouke Dotinga en Jochem Lootsma op in ledepartij dit jier

maandag 21 augustus 2023
Goaiïngea, 20 augustus 2023. Foar kandidaat-lid en tredde maat Rianna Fopma wie dat net it gefal troch de winst mei it Pearkekeatsen, earder dit jier. Yn de finale fersloegen se - Jouke Dotinga, Jochem Lootsma en Rianna Fopma - it trio Marco Lobregt, Folkert Yde Kievit en Femke Terpstra yn in 'wat sil it wurde'-partij. Want it like krekt as wie it ôfpraten spul: wy ferdiele de earsten...
Lees meer...

Earste krâns foar Minke Nijland op in hiele rêstige Fakânsjepartij foar de jeugd

zaterdag 19 augustus 2023
Goaiiïngea, 18 augustus 2023. 16 famkes en jonges dienen mei oan de ien nei lêste ledepartij fan dit seizoen. Dat sille op 9 septimber grif mear wêze. En de patat smakke der nei ôfrin net minder om! KaboutersHjir wienen 6 ienlingen, dy't in gewoan ôffalsysteem keatsten.Meie wy sizze dat yn de...
Lees meer...

Moai fakânsjekeatsen op de Strikwerda-Smitpartij

zondag 30 juli 2023
Goaiïngea, 29 july. Samar ynienen stie der in sponsor op de listen fan de fjirde ledepartij fan dizze simmer. Strikwerda-Smit út Skearnegoutum, leveransier keatsklean en keatsspullen. We troffen it geweldich mei it waar, want ik leau net dat der nei 15:00 oere, de begjintiid, noch in serieuze drip fallen is. De kommisjeleden hienen twa listen makke: in A-klas mei 4 partoeren, besteand út allinnich...
Lees meer...

Noflike Thúsbliuwerspartij foar de jeugd: Tersoal boppe!

zaterdag 29 juli 2023
Goaiïngea, freed 28 july. Neidat de fjilden earst troch de jeugdkommisje-en-oanhing lein wienen, koenen om 16:00 oere 24 jongelju yn aksje komme. It waar wie prima, it wie de moaiste dei fan ‘e wike nei dagen fan reinwetter. - De 9  kabouters spilen it gewoane toernoaisysteem mei ôffalrûnte. Dit kear...
Lees meer...

4de Jonge Hab Partij: wat in dei, mei wyn, drokte en prachtige keatserij (1)

maandag 17 juli 2023
Goaiïngea 16 july. Wat yn koroanajier 2020 ûntstie troch it spontaan ynisjatyf fan in stel youngsters – de partij stie earst net iens op de wedstriidaginda – is yn 2023 útgroeid nei in partij mei in namme yn de wide omjouwing. De Jonge Hab Partij kin yn ien sike neamd wurde mei de Bonnemapartij fan Nijlân en de Keetpartij yn Burchwert. De Kippetjespartij is noch krekt in brêge te fier...
Lees meer...
alle nieuwsberichten
Nieuws

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...