• Prachtige opbrengst Rabo Clubsupport 

  woensdag 16 oktober 2019
  Allemaal hartelijk dank voor het stemmen! Namens onze club hebben Aaltsje en Franziska een check met het mooie bedrag van € 494,05 in ontvangst mogen nemen. Dit bedrag willen wij gaan besteden aan het moderniseren/opknappen van het interieur van de kantine...
  Lees meer...

  Autobedrijf Leenstra en Himmel & Skjin binne de nije shirtsponsors

  zondag 13 oktober 2019
  Dat waard sneon 12 oktober op de gesellige jûn yn Us Gebou yn Gau iepenbier makke troch sponsorkommisje meidield. Fan de trije kandidaten bleauwen twa oer.Dit binne se dus!
  Lees meer...

  En it wíe in gesellige jûn!!

  zaterdag 12 oktober 2019
  It wie in jûn wie it mei in protte ferskillende ingrediïnten. In hiele moaie ploech fan sa'n 30 persoanen hat genietsje kind fan in jûnfoljend programma: in 'schnapske' foarôf mei in kennismakkingsspultsje; lekker iten, fersoarge troch topkoks út de streek; in trochrinnende fotopresintaasje oer it ôfrûne jier; in Pubkwis; de útrikking...
  Lees meer...

  Stem voor onze vereniging met de Rabo ClubSupport!

  donderdag 3 oktober 2019
  Wij hebben onze vereniging aangemeld voor Rabo ClubSupport. Hiermee investeert de Rabobank een deel van haar winst in lokale clubs en verenigingen. Dit jaar is hiervoor € 100.000 beschikbaar gesteld. Met de opbrengst willen wij graag het interieur van onze kantine opknappen/moderniseren. Leden van de...
  Lees meer...

  Zaterdagavond 12 oktober gezellige avond in Us Gebou in Gauw - en onthulling SHIRTSPONSOR 

  maandag 23 september 2019
  Op zaterdag 12 oktober worden jullie van harte uitgenodigd voor een gezellige avond in Ús Gebou in Gau (foto hieronder: de gezellige avondin 2018!) Vanaf 17.00 uur staat de borrel klaar en daarna kunnen jullie genieten van een heerlijk huisgemaakt buffet, dit keer gemaakt door enkele getalenteerd thuiskoks onder de heren binnen onze vereniging...
  Lees meer...

  Dinsdag 8 oktober start Muurkaatsen voor dames

  zondag 22 september 2019
  - Voor wie? Voor alles dameskaatsters in de streek - Wanneer? Iedere dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur - Waar?Sporthal 't Mingeltsjein Sibrandabuoren - Kosten? € 40,- per seizoen, als je meerdan één keer komt - Contactpersoon: Aaltsje Wesselius
  Lees meer...

  Zondag 6 oktober start Muurkaatscompetitie 

  vrijdag 13 september 2019
  Lees meer...

  En ek in prachtige nachtlike ôfsluting foar de grutten

  zondag 8 september 2019
  De jongerein komt deroan! Wy hienen in moaie list mei 11 partoeren, froulju en manlju mingd. En, hiel posityf, de jongerein komt deroan. En dan hawwe wy oer de leeftydsgroep fan sismar 15-25 jier. Moai keatsen hienen wy, krekt as de jongerein, ek mei de grutte giele bal. It wienen wol âlde ballen, dat moat sein wurde!Ja, it rûn allegearre wat út mei it jeugdkeatsen, mar wy hienen de tiid. Wie de by de jongerein noch...
  Lees meer...

  Prachtich keatsen yn it tsjuster foar de jeugd

  zaterdag 7 september 2019
  Sneon 7 septimber. Ja, foar dyjngen fan de jeugd dy’t it noch net meimakke hie, wie it keatsen yn it tsjuster in bysûnder erfaring. Hielendal foar de kabouters wie it feest, keatse by donker, jonge, jonge, wat is dit is wat! Do koest it merke oan hoe’t de jeugd mei elkoar omgie, hoe’t it der om en ta gie, koart sein, de sfear wie super. Doch dêrby de prachtich fersiering mei ‘lampekappen’, de fjoerbakken en de marshmallows, de...
  Lees meer...

  Gesellige en waarme Himmel&Skjin-Johannes Doumapartij mei moaie finale

  zaterdag 24 augustus 2019
  Knikkert op 'e kant It wie in knikkert op ‘e kant, mei oare wurden, it skeelde neat as dizze romrofte ledepartij hie net trochgien. Mar by einsluten hie de organisaasje dochs noch 6 partoeren op ‘e list krigen. Dat hie nammenste spitich west, omdat de nije sponsorkommisje alle sponsers fan ús club útnûge hie om útlis te jaan oer it nije sponsoringsplan. En dat koe dus ek trochgean! ...
  Lees meer...

  Sponsors in het zonnetje op zaterdag 24 augustus  

  vrijdag 16 augustus 2019
  Sinds een paar maanden is de nieuwe sponsorcommissie in de weer om de club weer op de kaart te zetten voor onze sponsoren. Er is de afgelopen jaren veel veranderd voor ondernemend Fryslân, en het is hoog tijd om daar als vereniging in mee te bewegen. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe sponsorvormen, en er zijn nieuwe shirtsponsors gevonden!Op zaterdag 24 Augustus wordt er – tijdens de Himmel & Skjin / Johannes Douma partij -...
  Lees meer...

  KNKB 30+ snein 4 augustus ôfblaasd!

  donderdag 1 augustus 2019
  Der stienen 11 manlju op 'e list en dêr hie de KNKB in list fan 4 partoeren fan makke. Foar ús bestjoer wie dy list te lyts om dêr apart in wedstriid foar it organisearjen. Nei kontakt mei de KNKB dêroer is de partij ôfblaasd.Der binne grinzen......
  Lees meer...
  alle nieuwsberichten