• Prachtich pearkekeatsen op Toplokaasje Sibrandabuorren

  zondag 19 mei 2019
  Wat wie it keatsen noflik yn ‘e lijte fan de beammen op ‘sportpark it Mingeltsje’ yn Sibrandabuorren, wylst op oare plakken de winterjas noch oan koe troch de kâlde boreäle winen, om mei in bekend politikus te sprekken! En wat in moaie list, 18 pearkes. De kommisjes hawwe harren bêst dien. Stellen waarden út elkoar helle en nije keppels waarden formearre. Ferrassende pearen stienen op ‘e list. Guon hienen yn gjin...
  Lees meer...

  De jeugd rommet op mei de tradysjonele Oprommerspartij

  woensdag 15 mei 2019
  It kostet de club allinnich krânsen en tiid, de bekers binne ‘healsliten’earetekens, 2e hâns sa’t jo wolle of kringloop. In moai idee, dat al jierrenlang binnen ús club hantearre útfierd wurdt. De 1e-priiswinners meie earst útsykje. En dan giet it faak sa de jongsten kieze foar ‘hoe grutter hoe better’ en dat de âldere jeugd sjocht mear nei it artistike. It tal famkes stiek fier boppe de jonges út: 20 famkes tsjinoer 7 jonges...
  Lees meer...

  Martsen van der Goot pakt de krans bij de KNKB-pupillen in eigen huis

  zondag 12 mei 2019
  Eén keer drukte Twee categorieën had kf De Lege Geaen op zondag 12 mei 2019 binnen de perken, pupillenmeisjes en schoolmeisjes. 'Dan hebben we er één keer drukte van in plaats van twee keer', zal het bestuur gedacht hebben. En zo is het natuurlijk ook wel een beetje, maar je hebtwel de handen vol zo'n dag, maar het verliep allemaal uitstekend.Terreinknechten, scheidsrechters, keurmeesters, bestuur en...
  Lees meer...

  Mooie 3e prijs voor Afke Marij van der Goot bij de KNKB-schoolmeisjes in Goënga

  zondag 12 mei 2019
  Waar Martsen van der Goot op dezelfde dag en zelfde plaats, namelijk op 12 mei 2019 in Goënga, bij de pupillen de krans in de wacht sleepte, was het zus Afke Marij die bij de schoolmeisjes de eer van de familie en de vereniging hoog hield. Niet dat de andere DLG'ers dat níet deden, maar dat uitte zich bij Rigt van der Velde, Anna Mutsaers, Berber van der Goot en Elbrich Kooistra in strijdlust, niet in eremetaal!
  Lees meer...

  Oudijzeractie donderdag 23 mei 2019

  woensdag 1 mei 2019
  Lees meer...

  Keningsdei: winst foar de partoeren Bakker en Dotinga!

  zaterdag 27 april 2019
  Mar it wie drûch foar it grutste part fan de middei. De stevige wyn, dy't frij rjucht achter it perk stie, makke it foar de opslaggers lestich en foar de perkspilers wienen de swabberballen bytiden dreech te slaan. Mar goed, wêr hawwe wy it oer. Nei de iepening fan ús speaker Gerrit van der Leeuw koe der keatst wurde op dizze Keningsdei, mei 12 partoeren. Sterke winners by de froulju De...
  Lees meer...

  De kop is der foar de jeugd ôf op in wynderige Keningsdei 

  zaterdag 27 april 2019
  It moaie wie dat jeugd en dat jeugd en âlderein tagelyk los koenen mei de start fan it nije keatsseizoen. Der hawwe tiden west dat dat net koe troch it grutte oantal partoeren, mar dan hawwe wy it oer mear as 25 jier ferlyn. De krimp slacht ta, ek yn ús doarpen. In grut part fan ús jongerein siket wenstee om utens, bygelyks yn bûtenwiken fan Snits, omdat der yn de doarpen net mear boud wurdt. Is dat tij noch te kearen? En dan hawwe wy it...
  Lees meer...

  Ofskied Margriet Adema as foarsitter op de foarjiersfergadering

  donderdag 4 april 2019
  Yn in rêstige ledefergadering hat Margriet Adema ôfskied nommen as foarsitter fan keatsferiening De Lege Geaen. Goed 5 jier hat se mei de foarsittershammer swaaid. Oan 'e oarder kamen earst it jierferslach, it finansjele ferslach, KNKB-perikels, it privacybelied, it ienlingebelied, de federaasje en fansels de wedstriidaginda. De frijwilligersjûn, sa't dy yn oktober 2018 plak fûn hat, sil in...
  Lees meer...

  Michel Nesse net te pakken op Maitiid-slottoernoai muorrekeatsen

  zondag 17 maart 2019
  Nolke oan 'e kofje yn 'e seal, moat kinne! It tal dielnimmers wie dit kear wat minder as de foarige kear, mar dat makke it muorrekeatsplesier net minder. De 16 oanwêzigen knokten in sportive striid út. Seis partijen per persoan wie dit kear it taks. Foar it earst waard it rallypointsysteem op in toernoai hantearre, in systeem dat yn 'e rin fan dit winterskoft syn yntree dien hat. En mei súkses, it...
  Lees meer...

  Maitiid-slottoernoai Muorrekeatsen snein 17 maart

  zondag 17 februari 2019
  Lees meer...

  Aaltsje Kroes wint hiel moai Fjoerpylktoernoai

  zondag 30 december 2018
  Yn in fjild fan mar leafst 22 spilers wûn sy alle 5 partijen. Dat dienen Jacob Dotinga en Jan de Groot ek, mar dy mannen hienen in minder puntesaldo. Omdat Jorrit Jorritsma al nei hûs ta wie, mocht Jelmer Drijfhout de 4e priis mei nei hûs ta nimme! Wedstriidlieder Nolke Bergstra hie wer in moai toernoai yn elkoar knutsele, waarvan akte! It wie it 2e muorrekeatstoernoai fan dit winterskoft.
  Lees meer...

  Michel Nesse wint Piternútmuorrekeatsen

  zondag 2 december 2018
  17 dielnimmers stienen om 13.00 oere klear op snein 2 desimber yn sporthal 't Mingeltsje yn Sibrandabuorren. Wedstriidkommissaris Nolke Bergstra hie de groep opdield yn 2 klassen, A en B. In pear fan de dielnimmers mochten út en troch eefkes yn de oare klasse meidwaan. Nei 6 spile partijen wie de 1e priis foar 'hast-alleskinner' Michel Nesse. Hy bleau Fokje Jil Bakker in hierlingte foar. Dêr...
  Lees meer...
  alle nieuwsberichten