• Michel Nesse net te pakken op Maitiid-slottoernoai muorrekeatsen

  zondag 17 maart 2019
  Nolke oan 'e kofje yn 'e seal, moat kinne! It tal dielnimmers wie dit kear wat minder as de foarige kear, mar dat makke it muorrekeatsplesier net minder. De 16 oanwêzigen knokten in sportive striid út. Seis partijen per persoan wie dit kear it taks. Foar it earst waard it rallypointsysteem op in toernoai hantearre, in systeem dat yn 'e rin fan dit winterskoft syn yntree dien hat. En mei súkses, it...
  Lees meer...

  Maitiid-slottoernoai Muorrekeatsen snein 17 maart

  zondag 17 februari 2019
  Lees meer...

  Aaltsje Kroes wint hiel moai Fjoerpylktoernoai

  zondag 30 december 2018
  Yn in fjild fan mar leafst 22 spilers wûn sy alle 5 partijen. Dat dienen Jacob Dotinga en Jan de Groot ek, mar dy mannen hienen in minder puntesaldo. Omdat Jorrit Jorritsma al nei hûs ta wie, mocht Jelmer Drijfhout de 4e priis mei nei hûs ta nimme! Wedstriidlieder Nolke Bergstra hie wer in moai toernoai yn elkoar knutsele, waarvan akte! It wie it 2e muorrekeatstoernoai fan dit winterskoft.
  Lees meer...

  Michel Nesse wint Piternútmuorrekeatsen

  zondag 2 december 2018
  17 dielnimmers stienen om 13.00 oere klear op snein 2 desimber yn sporthal 't Mingeltsje yn Sibrandabuorren. Wedstriidkommissaris Nolke Bergstra hie de groep opdield yn 2 klassen, A en B. In pear fan de dielnimmers mochten út en troch eefkes yn de oare klasse meidwaan. Nei 6 spile partijen wie de 1e priis foar 'hast-alleskinner' Michel Nesse. Hy bleau Fokje Jil Bakker in hierlingte foar. Dêr...
  Lees meer...

  KNKB-wedstrijden Goënga 2019

  donderdag 8 november 2018
  De volgende KNKB-wedstrijden staan in 2019 op het programma in Goënga.- zondag 12 mei: schoolmeisjes A + B d.e.l.- zondag 12 mei: pupillenmeisjes A + B d.e.l.- zaterdag 22 juni: heren 50+ afd. + d.e.l.- zondag 4 augustus: heren 30+ d.e.l.
  Lees meer...

  Kaatsfestijn op de Oosterdijk een daverend succes!

  zondag 30 september 2018
  10-jarig jubileum met 34 paren! Voor de 10keer op rij werd het ‘Pearke’straatkaatsen in Sneek georganiseerd. Café ’t Skûtsje was zoals elk jaar, voor één dag het kaatshart op de Oosterdijk. Maar liefst 34 paartjes kaatsten mee tijdens het straatkaatstoernooi op zondag 30 september. Fel werd gestreden om de vele prachtige prijzen, die door de middenstand uit Sneek beschikbaar waren gesteld. ...
  Lees meer...

  Laatste ledenpartij voor mannen en vrouwen

  zondag 16 september 2018
  Het seizoen begon zo mooi op 28 april met 14 deelnemende parturen en het eindigde met twee keer vier parturen. Een beetje teleurstellend voor de mannen, maar dat had zijn oorzaken: Kippetjespartij en sommigen hadden nog andere drukten. De dames zitten altijd wel op een vier parturen en nu waren het ook nog parturen van drie. Niet verkeerd dus! Dames maken het flink spannend Na twee...
  Lees meer...

  Slotpartij jeugd met Patat en Bingo

  zaterdag 15 september 2018
  Kabouters ( 4 parturen) 1. Benthe Holtrop en Esther Lootsma 2. Emma Brecht Bokma en Foke Marij BakkerBenthe en Esther wonnen de drie partijen, maar de laatste tegen Emma Brecht en Foke Marij was wel erg spannend: 5-4 6-6.
  Lees meer...

  Prachtige opbrengst Oudijzeractie

  vrijdag 14 september 2018
  Op 31mei had onze kaatsvereniging de jaarlijkse Oudijzeractie. Nou en dat is een groot succes geworden. Behalve ijzer werden er ook weer kostbaarder metalen ingebracht zoals zink, koper, lood en aluminium. Helemaal bijzonder was de boerenwagen - een echte Miedemawein uit Winsum - die de kaatsclub zomaar mee kon nemen als 'oudijzer'! Dit...
  Lees meer...

  Flotte saak mei skoalfamkeskeatsen; pryske foar Moniek Lootsma

  zondag 26 augustus 2018
  Sa, de KNKB-wedstriden yn Goaiïngea sitte derop foar dit jier. It waar wie prima, drûch en net te waarm! Wat wolle jo noch mear! En de gong siet deryn, gjin bylotterij en sa! 1e priis yn 'e werkânsing foar Moniek Lootsma Fan ús club hienen wy 3 izers yn it fjoer: Afke Marij van der Goot en Moniek Lootsma by de B's en Foke Jil Bakker by de A's. Afke Marij en Moniek troffen elkoar op 'e...
  Lees meer...

  Heit en soan Van Gelderen op herhelling op Makaroanypartij fan sponsor Himmel&Skjin-Johannes Douma

  zaterdag 25 augustus 2018
  It komt faker foar dat in heit en in soan, mem en dochter of watfoar oare kombinaasje ek, tegearre yn 'e krânskomme. Dat bart dan meastentiids op de Âlder-bernpartij. En dat hie foar Harm en Timen van Gelderen foar it lêst west op in Âlder-bernpartij doe't Timen noch welp wie.Mear as 10 jier lyn dus. 3e maat Marcel de Groot stie as opslagger syn mantsje mear as foartreflik en sadwaande stienen oan 'e ein fan 'e dei dizze trije mannen mei de...
  Lees meer...

  Michel Nesse en Siebrigje Nynke Boschma yn 'e krânsen yn Skearnegoutum

  zondag 29 juli 2018
  Dat barde op de jierlikse Pree-PC-partij, dy't dit jier yn Skearnegoutum plakfûn. En Skearnegoutum hie de primeur fan it feit dat dizze partij net mear op 2 jûnen ferkeatst wurdt, mar op 1 middei: op snein 29 july, 3 dagen foar de PC. Om dizze partij op ien dei te hâlden hat in wiis beslút west, kin men wol sizze! It belangrykste wie dat de partij trochgean koe, en wol yn in A- en in B-klasse, mei...
  Lees meer...
  alle nieuwsberichten