• Voorlopig geen muurkaatsen i.v.m. aangescherpte coronaregels

  donderdag 15 oktober 2020
  Het was te verwachten, maar door de aangescherpte maatregelen omtrent corona mogen we voorlopig niet muurkaatsen. Zodra de regels het toestaan gaan we uiteraard weer los. Er volgt dan wel bericht via de nieuwsbrief en de whapsapp-groepen.
  Lees meer...

  Stem op de kaatsclub bij Rabo ClubSupport van 5 tot 25 oktober !

  woensdag 7 oktober 2020
  - De opbrengst willen wij gebruiken voor de aanschaf van geluidsplaten voor in de kantine! - Leden van de Rabobank kunnen in de periode van 5 tot 25 oktoberhun stem uitbrengen. - Wie geen lid is, kan zich gratis aanmelden als lid van de Rabobank. Jouw stem is geld waard! Help ons en ga naar
  Lees meer...

  Jouke Dotinga en Arjen Radix binne nij yn 't bestjoer

  donderdag 1 oktober 2020
  Jouke Dotinga en Arjen Radix binne nij yn it bestjoer We wisten dat se al in jier meidraaiden mei it bestjoer, mar it wie alleagearre noch net offisjeel. Op tongersdei 1 oktober wie it dan safier dat de beide mannen beneamd waarden yn de lieding fan ús feriening ( inks Jouke, rjochts Arjen ). En ja, der gienen ek twa bestjoersleden ôf: Jan...
  Lees meer...

  Zondag 4 oktober en dinsdag 6 oktober start het muurkaatsen; meld je aan bij Nolke en Aaltsje

  zaterdag 26 september 2020
  Mits er geen aanvullende corona-maatregelen t.a.v. sporten worden afgekondigd, gaan we zondag 4 en dinsdag 6 oktober a.s. los met muurkaatsen in sporthal It Mingeltsje in Sibrandabuorren. Op dinsdagavond wordt er gekaatst van 18:30 tot 20:00 uur (bij voldoende deelname).Op zondagmiddag is er de muurkaatscompetitie van 14:00 tot 15:30 uur.De kosten bedragen € 40...
  Lees meer...

  Sinne, wyn en ferbrând fel en sfearfol haadklassekeatsen yn Goaiïngea

  maandag 21 september 2020
  En doe hienen wy ynienen haadklassekeatsen yn Goaiïngea. De Aldehoupartij yn Ljouwert koe manlju en froulju net tagelyk hawwe y.f.m. de koroanaregels. Nei de slotpartij fan 12 septimber waarden spikers mei koppen slein en sa waard froulju haadklasse in kombineard KNKB-DLG-evenemint yn it moaie doarpke deun boppe Snits. Mei de 1e klas froulju op 9 augustus hie de club al even waarmdraaie kind. Mar dit wie dochs krekt even oars...
  Lees meer...

  Kantine it Fintsje nei 18 jier opnij iepene!

  zaterdag 12 september 2020
  Jouke Dotinga hold op sneon 12 septimber, foar it begjin fan de lêste ledepartij, in foarsitterachtige speach. De gelegenheid wie it opnij iepenjen fan de ferboude kantine it Fintsje . Yn it winterskoft 2011/2012 wie it komplete Fintsje ûnder hannen nommen, ynklusyf klaaigelegenheid en materiaalhok. Dit kear giet om it 'updaten' fan de kantineromte, it by te tiid bringen fan de romte dêr't...
  Lees meer...

  Froulju haadklasse snein 20 septimber yn Goaiïngea

  zaterdag 12 september 2020
  Ûnder betingst dat de gemeente Súdwest-Fryslân tastimming jout, sil der kommende snein 20 septimber in haadklassewedstriid foar froulju yn Goaiingea ferkeatst wurde, de generale foar de frouljus PC. Fansels sille ek de koroanaregels yn acht nommen wurde.De wedstriid begjint om 11:00 oere en sil ûnder ferantwurdelikheid fan de KNKB ferkeatst wurde. Dat betsjut dat wy as feriening fjild, materiaal en de kantine beskikber stelle en...
  Lees meer...

  Jouke Dotinga liedt syn partoer nei de winst op Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij

  zaterdag 12 september 2020
  De lêste partij fan dit, troch Covid 19 teistere, koarte seizoen is yn styl ôfsluten. Moarns 11 oere begong it foar jong en âld. En sawol jong as âld keatste mei de grutte bal!- Earst waard de kantine opnij iepene ( https://kfdlg.nl/nieuws-kantine-it-fintsjenei-18-jier-opnij-iepene-1142) - Lette op ‘e middei kaam der...
  Lees meer...

  Falke Bakker en Lise Bijma winne by de kabouters-welpen!

  zaterdag 12 september 2020
  Der wienen trije listen mei partoeren - kabouters-welpen, pupillen en skoaljeugd Sadwaande mochten se allegearre trije kear keatse. En se keatsten mei de grutte bal!- By de kabouters-welpen koe it echt alle kanten op. Trije fan de fjouwer partoeren koenen it noch winne nei twa omlopen. It wie sa'n bytsje alles of neat. Falke Bakker en Lise Bijma wienen moaie winners!- By de pupillen moast it nei trije...
  Lees meer...

  OUDIJZERACTIE donderdag 10 september

  zondag 6 september 2020
  Komt je ook in actie?Help ons mee zo veel mogelijk oud ijzer te verzamelen voor onze kaatsvereniging.Je kunt hierbij denken aan:-IJzer - Koper (geel en rood) - Lood - Aluminium Liever geen witgoed.Je kunt je spullen langs de weg zetten, dan komen wij ze op 10 september a.s. na 18.00 uur...
  Lees meer...

  Fleanende start 1e JONGE HAB PARTIJ mei 16 partoeren!

  zondag 30 augustus 2020
  It idee waard berne op ôfrûne tiisdeitejûn om de houten steantafel bûtendoor.De ploech jongelju - se neame har de Jonge Hab (mei in knipeach nei de Ouwe Hap) - wurke it idee deselde jûns noch út. Sponsors waarden regele, prizen en krânsen besteld en as klap op de fjoerpylk waarden der ek noch 'tuskenprizen' ynsteld: foar in sitbal, boppeslach en allegearre nuvere...
  Lees meer...

  2 Utslaggen + foto's Repko Sportprijzenpartij skoaljeugd en jeugd (ferfolch)

  zaterdag 29 augustus 2020
  Skoalfamkes (8 partoeren) 1. Inez Bosch (Arum) en Anna Mutsaers (Goaiïngea) 2. Ilse Baanstra (Snits) en Liset Sijbesma (Easterein) Werkânsing 1. Rigt van der Velde (Goaiïngea) en Dominique Huisman (Makkum) 2. Berber van der Goot (Goaiïngea) en Steffi Altenburg (Reahûs) ...
  Lees meer...
  alle nieuwsberichten