• Zondag 4 oktober en dinsdag 6 oktober start het muurkaatsen; meld je aan bij Nolke en Aaltsje

  zaterdag 26 september 2020
  Mits er geen aanvullende corona-maatregelen t.a.v. sporten worden afgekondigd, gaan we zondag 4 en dinsdag 6 oktober a.s. los met muurkaatsen in sporthal It Mingeltsje in Sibrandabuorren. Op dinsdagavond wordt er gekaatst van 18:30 tot 20:00 uur (bij voldoende deelname).Op zondagmiddag is er de muurkaatscompetitie van 14:00 tot 15:30 uur.De kosten bedragen € 40...
  Lees meer...

  Sinne, wyn en ferbrând fel en sfearfol haadklassekeatsen yn Goaiïngea

  maandag 21 september 2020
  En doe hienen wy ynienen haadklassekeatsen yn Goaiïngea. De Aldehoupartij yn Ljouwert koe manlju en froulju net tagelyk hawwe y.f.m. de koroanaregels. Nei de slotpartij fan 12 septimber waarden spikers mei koppen slein en sa waard froulju haadklasse in kombineard KNKB-DLG-evenemint yn it moaie doarpke deun boppe Snits. Mei de 1e klas froulju op 9 augustus hie de club al even waarmdraaie kind. Mar dit wie dochs krekt even oars...
  Lees meer...

  Kantine it Fintsje nei 18 jier opnij iepene!

  zaterdag 12 september 2020
  Jouke Dotinga hold op sneon 12 septimber, foar it begjin fan de lêste ledepartij, in foarsitterachtige speach. De gelegenheid wie it opnij iepenjen fan de ferboude kantine it Fintsje . Yn it winterskoft 2011/2012 wie it komplete Fintsje ûnder hannen nommen, ynklusyf klaaigelegenheid en materiaalhok. Dit kear giet om it 'updaten' fan de kantineromte, it by te tiid bringen fan de romte dêr't...
  Lees meer...

  Froulju haadklasse snein 20 septimber yn Goaiïngea

  zaterdag 12 september 2020
  Ûnder betingst dat de gemeente Súdwest-Fryslân tastimming jout, sil der kommende snein 20 septimber in haadklassewedstriid foar froulju yn Goaiingea ferkeatst wurde, de generale foar de frouljus PC. Fansels sille ek de koroanaregels yn acht nommen wurde.De wedstriid begjint om 11:00 oere en sil ûnder ferantwurdelikheid fan de KNKB ferkeatst wurde. Dat betsjut dat wy as feriening fjild, materiaal en de kantine beskikber stelle en...
  Lees meer...

  Jouke Dotinga liedt syn partoer nei de winst op Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij

  zaterdag 12 september 2020
  De lêste partij fan dit, troch Covid 19 teistere, koarte seizoen is yn styl ôfsluten. Moarns 11 oere begong it foar jong en âld. En sawol jong as âld keatste mei de grutte bal!- Earst waard de kantine opnij iepene ( https://kfdlg.nl/nieuws-kantine-it-fintsjenei-18-jier-opnij-iepene-1142) - Lette op ‘e middei kaam der...
  Lees meer...

  Falke Bakker en Lise Bijma winne by de kabouters-welpen!

  zaterdag 12 september 2020
  Der wienen trije listen mei partoeren - kabouters-welpen, pupillen en skoaljeugd Sadwaande mochten se allegearre trije kear keatse. En se keatsten mei de grutte bal!- By de kabouters-welpen koe it echt alle kanten op. Trije fan de fjouwer partoeren koenen it noch winne nei twa omlopen. It wie sa'n bytsje alles of neat. Falke Bakker en Lise Bijma wienen moaie winners!- By de pupillen moast it nei trije...
  Lees meer...

  OUDIJZERACTIE donderdag 10 september

  zondag 6 september 2020
  Komt je ook in actie?Help ons mee zo veel mogelijk oud ijzer te verzamelen voor onze kaatsvereniging.Je kunt hierbij denken aan:-IJzer - Koper (geel en rood) - Lood - Aluminium Liever geen witgoed.Je kunt je spullen langs de weg zetten, dan komen wij ze op 10 september a.s. na 18.00 uur...
  Lees meer...

  Fleanende start 1e JONGE HAB PARTIJ mei 16 partoeren!

  zondag 30 augustus 2020
  It idee waard berne op ôfrûne tiisdeitejûn om de houten steantafel bûtendoor.De ploech jongelju - se neame har de Jonge Hab (mei in knipeach nei de Ouwe Hap) - wurke it idee deselde jûns noch út. Sponsors waarden regele, prizen en krânsen besteld en as klap op de fjoerpylk waarden der ek noch 'tuskenprizen' ynsteld: foar in sitbal, boppeslach en allegearre nuvere...
  Lees meer...

  2 Utslaggen + foto's Repko Sportprijzenpartij skoaljeugd en jeugd (ferfolch)

  zaterdag 29 augustus 2020
  Skoalfamkes (8 partoeren) 1. Inez Bosch (Arum) en Anna Mutsaers (Goaiïngea) 2. Ilse Baanstra (Snits) en Liset Sijbesma (Easterein) Werkânsing 1. Rigt van der Velde (Goaiïngea) en Dominique Huisman (Makkum) 2. Berber van der Goot (Goaiïngea) en Steffi Altenburg (Reahûs) ...
  Lees meer...

  1 Protte DLG'ers yn 'e prizen op Repko Sportprijzenpartij

  vrijdag 28 augustus 2020
  Goaiïngea 28-08-2020 . Mar even 72 keatsers en keatsers út de federaasje Snits e.o. en dêrbûten wienen op it leaflike doarpke ûnder de reek fan Snits (lang wie de dat de reek fan de gersdrûgerij!) tasetten kommen. In 3 part kaam fan Kf De Lege Geaen en dêrfan wer siet de helte yn ‘e prizen! Moai binne de giele shirts fan de opkommende keatsclub ‘Cannegieter’ fan Balk. Tusken it...
  Lees meer...

  Kaatsprogramma jeugd rest seizoen!

  dinsdag 25 augustus 2020
  Lees meer...

  Snein 30 augustus: ekstra ledepartij froulju en manlju

  zondag 23 augustus 2020
  Opjaan kin oant freed 28 augustus 19.00 oere
  Lees meer...
  alle nieuwsberichten