• Michel Nesse en Siebrigje Nynke Boschma yn 'e krânsen yn Skearnegoutum

  zondag 29 juli 2018
  Dat barde op de jierlikse Pree-PC-partij, dy't dit jier yn Skearnegoutum plakfûn. En Skearnegoutum hie de primeur fan it feit dat dizze partij net mear op 2 jûnen ferkeatst wurdt, mar op 1 middei: op snein 29 july, 3 dagen foar de PC. Om dizze partij op ien dei te hâlden hat in wiis beslút west, kin men wol sizze! It belangrykste wie dat de partij trochgean koe, en wol yn in A- en in B-klasse, mei...
  Lees meer...

  De Thúsbliuwerspartij vrijdag 27 juli gaat niet door!

  donderdag 26 juli 2018
  De Jeugdcommissie heeft gisteravond besloten de Thúsbliuwerspartij van vrijdag 27 juli niet door te laten gaan i.v.m. de verwachte warmte.
  Lees meer...

  Moaie, lange en waarme keatserij 1e klas froulju yn Goaiïngea

  zondag 15 juli 2018
  De organisaasje wie perfekt! It fjild lei der frij goed by tanksij de wettersproeitanks fan de Maatskip Wijbrandi, it waar wie prachtich - waarm mar net té waarm -, dat je soenen sizze: wat stiet in moaie keatsdei noch yn 't paad? No neat. Behalve dat it allegearre wat langer duorre as winske wie, want de lêste prizen wienen om 16.30 oere útrikt. Debet dêroan wie dat guon partijen lang...
  Lees meer...

  Antsje van der Goot, Jan Feenstra en Hinke Bakker ferrassende winners Teatsen

  zondag 15 juli 2018
  It wie dit kear net in grutte list. Sadwaande waard it wat in ‘yntym barren’ yn de fierste hoeke fan it keatsfjild, fier fan it KNKB-keatsen fan de froulju. In echte simmerpartij. It bliuwt foar net-tennissers in nuver spultsje, want jo slane samar te fier, want yn ien kear boppe mei net. En ek de opslach mei de racket is in keunst. Gelokkich wienen der ek wer nét-leden dan ús club dy’t meidienen. Aspirant-lid Jan Feenstra, Hinke Bakker...
  Lees meer...
  laat alle nieuws zien