• Winst partoer Iris Oosterbaan KNKB 1ste klas frije formaasje

  zondag 15 mei 2022
  It jonge bestjoer fan ús keatsclub hie it dizze dei net dreech. Arjen Radix wie clubskiedsrjochter en hie de (mar) 6 partoeren ûnder kontrôle. Oer 14 dagen wurdt it 'oare koeke', as de famkes en skoalfamkes delstrike yn Goaiïngea. Mar dat sil grif slagje! It waar wie sublym, mar der stie wol in fleagerige wyn wat skean oer it fjild en dêr hienen guon opslachsters it dreech mei.Yn de earste omloop wûnen Anna-Dieuwke Dijkstra, Rix Wijnia...
  Lees meer...

  Fantastysk Keatswykein op Amelân

  maandag 2 mei 2022
  It ôfrûne wykein fan 29 april o/m 1 maaieDit wykein hawwe we mei in ploech van 37 frou/man op keatswykein nei Amelân west. Freed binne de minsken op ferskillende tiden op de boat stapt om nei de Kienstrahoeve yn Buren te gean. De iene groep hat it eilân rûn fytst, de oare ergens wat dronken en de organisaasje hat de kampeerbuorkerij yn oarder makke en boadskippen dien. Op freedtejûn stie der in Hollywood Diner en in...
  Lees meer...

  De earste krânsen hingje wer nei in flitsende Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij (2)

  donderdag 28 april 2022
  Senioaren A -klasse It twatal Michel Nesse en Timen van Gelderen wûnen alle trije partijen. In achterstân koe harren net deare, se pakten de tried wer op. Jouke Dotinga, Johan Cnossen, de jongste fan ‘t stel!, en Nolke Bergstra koenen it yn de partij krekt net rêde tsjin Michel en Timen en sa kamen sy by einbeslút út op de 2de priis, ek moai. Moai...
  Lees meer...

  De earste krânsen hingje wer nei in flitsende Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij (1)

  woensdag 27 april 2022
  Goaiïngea, 27 april 2022. De âlde tiden komme werom: om 9 oere begjinne te keatsen mei de jeugd en letter op ‘e dei mei de grutten. It moaie is dat de jeugdkommisjeleden dan sels ek keatse kinne. En sa barde it. Om 13:00 begongen de grutten en doe wie de (skoal)jeugd as lêste groep noch dwaande mei de lêste partijen. Sytze Jan de Vries mocht de prizen útrikke. Yn syn ‘maidenspeech’ foar de...
  Lees meer...

  De webshop fan kf DLG is geopend!

  donderdag 21 april 2022
  Het is zover, we kunnen nu fantastische DLG-kleding en -accessoires en -paketten bestellen.De website is:https://kfdlgshop.nl/Zie ook de knop in het menu!
  Lees meer...

  Keningsdei Himmel&Skjin-Johannes Doumapartij

  donderdag 21 april 2022
  Lees meer...

  Opgave voor Keatswykein Ameland gesloten

  maandag 4 april 2022
  Tot zondag 3 april konden de liefhebbers voor het kaatsweekend opgeven via een speciaal formulier. Hoeveel aanmeldingen er zijn zal nog wel bekend worden. Het kaatsweekend wordt gehouden van vrijdag 29 april t/m zondag 1 mei.
  Lees meer...

  Winst foar Evert Sijbesma en Michel Nesse nei DLG-finale op Tiedema Dutch Open

  maandag 4 april 2022
  Frjentsjer. It ôfrûne wykein 2 en 3 april wie yn sporthal De Trije it Tiedema Dutch Open, muorrekeatsen dus. Yn de B-klasse manlju timmeren twa DLG-formaasjes flink oan 'e dyk, ja, it levere twa finaleplakken op. En it gie derom! Evert: “Wy sieten yn in poule fan 6. De nûmers 1 en 2 fan moasten noch in finale spylje. Trije fan ‘e ‘doubles’ hienen 4 kear wûn. Wy hienen mei 21-14 fan de topfavoriten, de Britten, wûn en mei 21-19...
  Lees meer...

  Rêstige ledefergadering, sûnder al tefolle fjoerwurk

  woensdag 23 maart 2022
  It nije, jong en frisse, fjouwerkoppige bestjoer ( op 'e foto f.l.n.rj. Maaike Faber, Jouke Dotinga, Marije Jonker en Arjen Radix ) hie op dizze maartske jûn yn De Kosterij yn Goaiïngea syn fjoerdoop. In 20 oare leden wienen wienen nei Goaiïngea ta kommen. It waard net dreech, foarsitter Jouke Dotinga liede de fergadering rêstich en profesjoneel. Opfallend wienen wol de Ingelske termen...
  Lees meer...

  Albertsym Fekken mist op in hier nei de winst Muorrekeatskompetysje; Maureen Stok winner earste Frouljuskompetysje!

  maandag 21 maart 2022
  De froulju fan de tiisdeitejûn woenen har eigen kompetysje hawwe. En dat waard regele. Mei elkoar hawwe 32 froulju oan de kompetysje meidien. En it is sa, hoe faker as je komme hoe mear kâns op in priis hawwe. We meie no wol sizze dat it Muorrekeatsen in folweardige twiich oan de beam fan ús keatsclub is, mei in eigen logo en in eigen kleanline!1. Maureen Stok 103,8 punten 2...
  Lees meer...

  Jelmer Drijfhout en Tsjalling Hospes winne mei oermacht it Slotmuorrekeatstoernoai!

  zondag 20 maart 2022
  Dit kear gjin ljip- of skriestoernoai, mar gewoan 'ít slottoernoai', mar wol mei in broedsje op it affysje! De A-klasse begong om 13.00 oere, de B-klasse om 15.00 oere. Beide klassen hienen 14 dielnimmers en dy mochten allegearre 8 partijen spylje, 16 punten oer partij. Yn de A-klasse wûn Jelmer alle 8 partijen en hy hie in moai puntesaldo fan 29. Noch better die Tsjalling Hospes it yn de B-klasse: 8 winstpartijen en in...
  Lees meer...

  20 maart Slottoernoai muorrekeatsen

  vrijdag 4 maart 2022
  Lees meer...
  alle nieuwsberichten