• Ledenpartij jeugd deze keer zonder kransen?

  zaterdag 2 juni 2018
  Ja, een jubileumjaar brengt veel drukte en 'prakkesaasjes' met zich mee. En dan wil er wel eens iets bij in schieten: dan heb je een keer de 1e prijs en dan zijn er geen kransen. Er zijn ergere dingen, maar op zo'n moment.... De medailles en de enveloppen met inhoud waren er gelukkig wel en dat vergoedde veel. En het spreekwoord zegt: 'Goede wijn behoeft geen krans.' De jeugd kaatste in 4 klassen en binne elke klasse speelde iedereen...
  Lees meer...

  Drie nieuwe federatiekampioenen

  vrijdag 1 juni 2018
  In Easterein waren vrijdag 1 juni de jaarlijkse afdelingskampioenschappen voor de federatie Snits e.o. Het aantal parturen hield in de meeste klassen niet over. Onze club was met 7 parturen uitstekend vertegenwoordigd. En ze haalden ook nog prijzen binnen! Bij de pupillen wonnen Elbrich Koostra en Ilse Baanstra ...
  Lees meer...

  En doe wie it pearkeatsen dochs noch yn  Goaiïngea

  zaterdag 26 mei 2018
  Nei Gau en Tersoal soe it Pearkekeatsen plak fine yn Sibrandabuorren! Wat hie dat moai west foar de winners Jelle en Antsje Kievit: winne yn jo eigen wenplak. De emoasjes dy't dan los komme kinne. It hiel doarp om de linen..., mar nee, ik draaf troch. Om praktyske redene waard besluten om de partij dochs mar yn Goaingea te hâlden. Der stienen 8 partoeren...
  Lees meer...

  Kâlde en winige Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland-partij

  woensdag 16 mei 2018
  Mar sa as altyd hat de jongerein dêr minder lêst fan as de grutten. En dan rekkenje ik mar even neffens mysels. It wie de 2e ledepartij fan ús jeugd mei 4 moai oersichtlike listen fan 4 twatallen (mei by de Kabouters as dissonant ien trijetal). Sadwaande koe der pûlkeatst wurde en dat dienen se dan ek. Yn alle klassen hienen de krânswinners trije winstpartijen. Dan mei men derfan útgean dat de winst fertsjinne wie. ...
  Lees meer...
  laat alle nieuws zien