Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Muurkaatsen seizoen 2022-2023

Sûnt snein 2 oktober is it muorrekeatsen los yn ‘it Mingeltsje’.
Tiid 13.00 – 15.00 oere.

Op 25 desimber en 1 jannewaris is der gjin muorrekeatsen.

Sneintemoarns foar 12.00 oere yn de groepsapp trochjaan ast meidochst.
Sitsto dêr noch net yn?Stjoer in appke nei Nolke Bergstra: 06 4271 6088

 

De froulju binne sûnt tiisdei 4 oktober los.
O/m 18 oktober fan 19.00 – 21.00 oere.
fanôf 25 oktober fan 18.00 – 20.00 oere.
Opjaan tiisdeis foar 17:30 oere fia de Keats-appgroep.
Kontaktpersoanen  Aaltsje Kroes, 06 2445 3528, en Siebrigje Nynke Boschma, 06-1168 7454.

Kosten: ynformaasje dêroer folget noch.

Nieuws

Jeugd koe noch krekt even nachtkeatse!

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Prachtich Nachtkeatsen mei de Hapjespartij

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Earste winst foar Jouke Dotinga en Jochem Lootsma op in ledepartij dit jier

maandag 21 augustus 2023
...
Lees meer...