Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij leden jeugd

Op 27 april 2024 om 09:00 uur
locatie: Goaiïngea

Himmel&Skjin-Johannes Doumapartij leden senioaren

Op 27 april 2024 om 13:00 uur
locatie: Goaiïngea

Âlder-bernpartij

Op 9 mei 2024 om 12:00 uur
locatie: Goaiïngea

Muurkaatsen seizoen 2023-2024

Sûnt snein 1 oktober is it muorrekeatsen los yn ‘it Mingeltsje’.
Tiid 13.00 – 15.00 oere.
Sneintemoarns foar 12.00 oere yn de groepsapp trochjaan ast meidochst.
Sitsto dêr noch net yn?Stjoer in appke nei Nolke Bergstra: 06 4271 6088

De froulju binne sûnt tiisdei 3 oktober los.
Oant de hjerstfakânsje fan 19.00 – 21.00 oere.
Dêrnei fan 18.00 – 20.00 oere.
Opjaan 30 minuten foar oanfang fia de Keats-groepsapp.
Sitst dêr noch net yn? Stjoer in appke nei  Marije Jonker:  06 3406 5889 of Siebrigje Nynke Boschma: 06 1168 7454 

26 novimber Roetveegpiettoernoai


Nieuws

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...