Moaie Pree-PC-partij yn Skearnegoutum

zondag 1 augustus 2021
Skearnegoutum, 1 augustus 20121. De Pree-PC-partij is wat nij libben ynblaasd troch der in trijedoarpepartij fan te meitsjen; Boazum-Goaiïngea-Skearnegoutum. En dat wie in goede set: der stienen 16 partoeren op ‘e list (6 partoeren AB en 10 partoeren BC): 46 keatsers en keatsters. Der wienen 3 Boazumers kommen (reden fakânsjetiid). Wy neame se by namme: Thewis Wiersma en Foppe en Hetsche Boonstra. Dan 13 Skearnegoutumers en de rest wienen...
Lees meer...

Twadde edysje Jong Hab Partij: wat hawwe se útpakt!

zondag 25 juli 2021
Goaiïngea, 25 july 2021. Net ien wanklank wie de hiele dei te hearren, foar safier as wy alles hearre koenen, en wat troffen se it mei it waar, de frou- en manmachtich opsetten kommen keatsters en keatsers, fan fier en hein (tichtby). De kommisje besteande út Jouke Dotinga, Aaltsje Kroes, Sjoukje Dotinga, Marcel de Groot en Albertsym Fekken - kreas yn in herkenber shirt - assitearre troch TeleJohan (Cnossen) en TeleJelke (de Vries). Dêrby wie...
Lees meer...

Moaie 3e priis  foar Iris, Moniek en Afke Marij op NK famkes yn Penjum

zaterdag 24 juli 2021
En sa hie de club ynienen trije eareplakken op wichtige KNKB-partijen: de 2e priis op de Jong Fammen, de 3e priis op it NK skoalfamkes en sneon july de 3e priis op it NK famkes yn Penjum. Afke Marije van der Goot, Moniek Lootsma en Iris Oosterbaan setten yn de earste twa omlopen frij maklik Tsjom en Sint Anne oan 'e kant (beide kearen 5-2), mar doe kaam it komplete Makkum, dat bretaal in 3-0 foarsprong naam. Goaiïngea herstelde knap troch yn...
Lees meer...

24 pearkes yn Poppenwier mei hurde wyn en sinneskynwaar! 

maandag 19 juli 2021
In tige slagge dei, dan mei men it pearkekeatsen op snein 18 july yn Poppenwier wol neame. Fansels wienen de measte dielnimmers leden fan de club, mar der sieten ek oare Legeaenster by. En dat is ek de bedoeling fansels. Miskien sjogge wy se op tiisdei werom! It moaie dit kear wie dat er ek net-mingde pearen wienen: fjouwer manspersoanen wienen foar ien dei in stel! By 'De Trilker' stie in macht fytsen parkeard, hiel sportyf...
Lees meer...
laat alle nieuws zien