(1) Sublime keatsdei mei de 3de Jonge Hab Partij; A-klasse winst foar Poelsma, Jellema en Weersma

zondag 24 juli 2022
Goaiïngea 24 july 2022. Sels hienen wy it yn 't foar op 50 partoeren, mar 'gelokkich' hold it mei 44 op, want je moatte ek wat te winskjen hâlde foar it oare jier! Wat hienen se it moai foar elkoar, de Jonge-Habploech mei Aaltsje Kroes, Petra Fekken, Jouke Dotinga, Jan Feenstra, Albertsym Fekken, Sjoukje Dotinga, Jelmer de Jong en Marcel Brakels! Petje af en sinnebril op! 'Meitsje my gek' stiet op de...
Lees meer...

Teatsende thúsbliuwers Berber en Jildou winne

vrijdag 22 juli 2022
Goaiïngea, 22 july 2022. 25 jongelju dienen mei oan de jierlikse Thúsbliuwerspartij, teminsten. Net hiel folle, mar de wille wie der net minder om. En it wie bytiden knap spannend, 5-5 6-6 wie hast gjin útsûndering en it gie soms mar om in pear punten... En it gie om 'gouden' beker, sa't jim sjen kinne! KABOUTERS Yn dizze klasse mei 4 bern - se...
Lees meer...

Evert Sijbesma kening fan de Oranjefeestpartij

vrijdag 15 juli 2022
Germ Bergstra blinkt út yn 'e ferliezersrûnte Gau 15 july 2022 . 28 formaasjes hie de kommisje Jacob Dotinga , Klaas Greidanus , Gerrit van der Leeuw en Jan Dotinga te ferdouwen, 8 mear...
Lees meer...

KNKB 50-plussers keatsten yn Goaiïngea

zondag 3 juli 2022
Goaiïngea, 3 july 2022 . Dizze kear hienen wy de 50-plussers op snein en wie it troch-inoar-lotsjen yn plak fan ôfdieling, mar it is allegearre wer bêst ferrûn. De jonge hap, besteande út it bestjoer, hie de toutsjes fan dizze Âlde Hap Partij - sponsor fan de wedstriid - goed yn hannen. Moarns wie der oranjekoek en de hiele dei wienen der hapkes te konsumearen. Fjouwer fan ús leden dienen mei en...
Lees meer...
laat alle nieuws zien