Zondag 6 oktober start Muurkaatscompetitie 

vrijdag 13 september 2019
Lees meer...

En ek in prachtige nachtlike ôfsluting foar de grutten

zondag 8 september 2019
De jongerein komt deroan! Wy hienen in moaie list mei 11 partoeren, froulju en manlju mingd. En, hiel posityf, de jongerein komt deroan. En dan hawwe wy oer de leeftydsgroep fan sismar 15-25 jier. Moai keatsen hienen wy, krekt as de jongerein, ek mei de grutte giele bal. It wienen wol âlde ballen, dat moat sein wurde!Ja, it rûn allegearre wat út mei it jeugdkeatsen, mar wy hienen de tiid. Wie de by de jongerein noch...
Lees meer...

Prachtich keatsen yn it tsjuster foar de jeugd

zaterdag 7 september 2019
Sneon 7 septimber. Ja, foar dyjngen fan de jeugd dy’t it noch net meimakke hie, wie it keatsen yn it tsjuster in bysûnder erfaring. Hielendal foar de kabouters wie it feest, keatse by donker, jonge, jonge, wat is dit is wat! Do koest it merke oan hoe’t de jeugd mei elkoar omgie, hoe’t it der om en ta gie, koart sein, de sfear wie super. Doch dêrby de prachtich fersiering mei ‘lampekappen’, de fjoerbakken en de marshmallows, de...
Lees meer...

Gesellige en waarme Himmel&Skjin-Johannes Doumapartij mei moaie finale

zaterdag 24 augustus 2019
Knikkert op 'e kant It wie in knikkert op ‘e kant, mei oare wurden, it skeelde neat as dizze romrofte ledepartij hie net trochgien. Mar by einsluten hie de organisaasje dochs noch 6 partoeren op ‘e list krigen. Dat hie nammenste spitich west, omdat de nije sponsorkommisje alle sponsers fan ús club útnûge hie om útlis te jaan oer it nije sponsoringsplan. En dat koe dus ek trochgean! ...
Lees meer...
laat alle nieuws zien