• Poll
  Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit
  De agenda is leeg.
 • Dames en Heren wedstrijduitslagen

  Sneon 2 septimber 2017 - Nachtkeatsen - leden
  8 partoeren
  1. Michel Nesse, Thomas Sijbesma en Gatske de Jong
  2. Jan de Groot, Harm van Gelderen en Aaltsje Wesselius
  Ferliezersrûnte
  1. Nolke Bergstra, Jelle Jan Sybrandy en Anneke de Groot
  2. Arjen Hofman, Jan Dotinga en Sjoukje Dotinga

  Moandei 31 july en tiisdei 1 augustus 2017 - Pree-PC-partij - leden DLG en DLS
  Froulju (4 partoeren)
  1. Aaltsje Kroes, Tryntsje van der Goot en Franziska van der Tempel
  2. Marije Jonker, Anne-Marije Hofstra (DLS) en Anneke de Groot
  Manlju A-klas (4 partoeren)
  1. Michel Nesse en Michel Rijsemus (DLS)
  2. Jouke Dotinga en Evert Sijbesma
  Manlju B-klas (6 partoeren)
  1. Jan de Groot, Jan Dotinga en Auke Koopmans (DLS)
  2. Klaas Jan Oosterbaan (DLS), Harm van Gelderen en Marten Molenmaker
  3. Sjoerd Hofstee, Joop Hoekstra (DLS) en Eite Stienstra

  Sneon 15 july 2017 - Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij - leden
  Froulju (4 partoeren)
  1. Aaltsje Kroes en Tryntsje van der Goot
  Manlju (6 partoeren)
  1. Jorrit Jorritsma, Harm van Gelderen en Gerben Wierda
  2. Arjen Radix, Willem Twijnstra en Marcel de Groot

  Snein 9 july 2017 - Teatsen
  Jeugd (4 partoeren)
  1. Gerben Wierda, Lars Janssen en André de Groot
  2. Hugo van Schepen, Wytse Symen Boschma en Sybiel van der Goot
  Grutten (9 aprtoeren)
  1. Evert Sijbesma, Jacob Dotinga en Antsje van der Goot
  2. Marco van der Goot, Sjoukje Dotinga en Tryntsje van der Goot
  Ferliezersrûnte
  1. Sjoerd Hofstee, Jisk van der Velde en Catharina Schilstra

  Sneon 1 july 2017 - Autofarmpartij - federaasje
  Net trochgien troch te min opjefte.

  Freed 30 juny 2017 - Bakker Timmer- en Aannemersbedrijfpartij - leden
  A-klas (8 dielnimmers)
  1. Michel Nesse en Evert Sijbesma
  2. Jouke Dotinga en Wietse Punter
  B-klas (8 dielnimmers)
  1. Jacob Dotinga en Antsje Kievit
  2. Catrinus Kooistra en Marten Molenmaker
  C-klas (4 dielnimmers)
  1. Oeds Broersma
  2. Anneke de Groot  

  Sneon 10 juny 2017 - 'DLG on Tour' yn Tersoal
  Pearkekeatsen (13 partoeren)
  1. Jan de Groot en Franziska van der Tempel
  2. Jelle Bouma en Aaltsje Wesselius
  3. Jacob Dotinga en Renske Dotinga
  Ferliezersrûnte
  1. Jan Dotinga en Etta Dotinga
  2. Willem Twijnstra en Dieuwke Twijnstra

  Sneon 20 maaie 2017 - KNKB manlju 50+ t.i.l.
  A-klasse (8 partoeren)
  1. Eddy Sjollema ((Harns), Jan van der Schoot (Seisbierrum)  en Ibo Nicolay (Britsum)  
  2. Jan Buitenga (Sint Nyk), Hendrik Eringa (Spannum) en Jelle Jan Bouma (Frjentsjer)     
  3. Thijs Houtsma (Westhoek), Klaas Sobel (Tytsjerk) en Dirk Machiela (Sint Jabik)          
  B-klasse (13 partoeren)
  1. Jan de Jong (Menaam), Jacob Dotinga (Gau) en Ynze Stienstra (Baaium)    
  2. Paulus Strikwerda (Winsum), Jan Brandsma (Grypstsjerk) en Daan Groen (Hallum)     
  3. Douwe Broersma (Mullum), Anno Miedema (Stiens) en Sjouke de Groot (Easterlitttens)
  3. Jan Volbeda (Seisbierrum), Piet de Groot (Mullum) en Ype Tiemersma (Easterein)  
  Ferliezersrûnte
  1. Piet Stellingwerf (Harns), Wibe Hoitenga (Boazum) en Sipke Hiemstra (Easterein)   
  2. Gerry Otter (Goutum), Johan van der Veen (Oentsjerk) en Jan Feenstra (Winsum

  Snein 14 maaie 2017 - Teatsen
  Net trochgien troch te min opjefte.

   Sneon 13 maaie 2017
   KNKB froulju 1e klas t.i.l. (8 partoeren)     
  1. Jildou Sweering (Folsgeare),  Serena Hovenga (Marsum) en Anke Rinsma (Reduzum) 
  2. Fenna Kramer (Winsum), Lotte Delgrosso (Marsum) en Marije Hellinga (Deinum)
  Ferliezersrûnte
  1. Jeanette Jansma (Dronryp), Anneke Smid (Wytmarsum) en Ymkje Yntema (Grou)

  Tongersdei 27 april 2017 - Keningsdeipartij
  Froulju (8 dielnimmers)
  1. Gatske de Jong en Fryda Menger
  2. Caroline Wetenkamp en Anneke de Groot     
  Manlju A-klasse (4 partoeren)
  1. Nolke Bergstra en Evert Sijbesma
  2. Arjen Radix en Jorrit Jorritsma
  Manlju B-klasse (6 dielnimmers)
  1. Jacob Dotinga, Harmen van Gelderen en Eite Stienstra


  Sneon 3 septimber 2016
  Auto Farmpartij

   Ledepartij (5 partoeren)
  1. Arjen Radix, Catrinus Kooistra en Etta Dotinga
  2. Jan de Groot, Eite Stienstra en Johannes Douma

  Sneon 13 augustus 2016
  Thúsbliuwerspartij
  Ledepartij
  (4 partoeren)
  1. Jacob Dotinga, Marten Molenmaker en Sjoukje Dotinga
  2. Thijs Bijma, Pieter Jan Scholtanus en Jannie van Gelderen

  Moandei 1 en tiisdei 2 augustus 2016
  DLS-DLG-partij - mienskiplike ledepartij yn Skearnegoutum
  A-klasse (4 partoeren)
  1. Michel Nesse, Evert Sijbesma en Johan Wittermans
  2. Jouke Dotinga, Wiep Gaastra en Jan de Groot
  B-klasse (8 partoeren)
  1. Tsjalling Zijlstra, Catrinus Kooistra en Etta Dotinga
  2. Gauke Zijlstra, Timen van Gelderen en Auke Koopmans
  3. Joop Hoekstra, Timo Atsma en Anneke de Groot

  Snein 10 july 2016
  Teatsen (8 partoeren)
  1. Francisco Oosterbaan, Jisk van der Velde en Marijke Sybrandy
  2. Sjoerd Hofstee/Nolke Bergstra, Franziska van der Tempel en Anneke de Groot
  3. Jan de Groot, Arjen Hofman en Marten Molenmaker       

  Sneon 9 july 2016
  KNKB NK manlju 50+ ôfdieling (18 partoeren)
  1. Frjentsjer (Jan van der Meulen, Jan Sipma en Ludwig Seerden)
  2. Harns (Polly Kwast, Eddy Sjollema en Peter Kwast)
  3. Sint Nyk (Tiede Boorsma, Ferdinand van der Werf en Jan Buitenga)

  Freed 24 juny 2016
  Bakker Timmer- en Aannemingsbedrijfpartij
  Ledepartij
  Manlju (4 partoeren)
  1. Nolke Bergstra, Willem Twijnstra en Harm van Gelderen (21 punten)
  2. Michel Nesse, Jan Dotinga en Oeds Broersma (18 punten)  
  Froulju (12 dielnimmers)
  1. Iris Jonker (21 p.), Maaike Faber (19 p.) en Jannie van Gelderen (21 p.)
  2. Aaltsje Kroes (14 p.), Aaltsje Wesselius (16 p.) en Anneke de Groot (16 p.)   

  Sneon 18 juny 2016
  Pearkekeatsen (10 partoeren)
  DLG on Tour yn Gau
  1. Jan en Anneke de Groot
  2. Harm en Jannie van Gelderen
  3. Willem en Dieuwke Twijnstra
  Ferliezersrûnte
  1. Klaas Wijbrandi en Iris Jonker
  2. Wietse Punter en Feikje Bakker 

  Freed 11 juny 2016
  Autofarm-Auto Jourepartij - federaasje
  Ôflast fanwegen te min opjefte.

  Sneon 14 maaie 2016
  Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij
  Ledepartij
  Froulju (4 partoeren)
  1. Dewy de Jong en Maaike Faber
  2. Antsje Kievit en Anneke de Groot
  Manlju (4 partoeren)
  1. Jan de Groot en Jorrit Jorritsma
  2. Nolke Bergstra, Gauke Zijlstra en Catrinus Kooistra

 • Nieuws

  Broer en sus broer Lootsma op dreef mei muorrekeatsen!

  zondag 11 december 2022
  Snein 11 desimber 2022. It VeegPiettoernoai stie...
  Lees meer...

  Wytske Boschma nij yn it bestjoer op it AL-feestje

  vrijdag 25 november 2022
  In goeie 20 leden wienen ôfsetten...
  Lees meer...

  Wa mist wat? Klean (fan broeken, shirts oant skuon), drinkflesse/-beker, paraplu, pet,  sjampoo, sinnebrânguod, brace (!), sinnebril, eardopkes? Meld dy foar 24 novimber!

  donderdag 13 oktober 2022
  Do wolst net witte wat der allegearre yn de...
  Lees meer...