Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB froulju 1ste klas frije formaasje

Op 30 juni 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jonge Hab Partij

Op 7 juli 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Dames en Heren wedstrijduitslagen

Sneon 2 septimber 2017 - Nachtkeatsen - leden
8 partoeren
1. Michel Nesse, Thomas Sijbesma en Gatske de Jong
2. Jan de Groot, Harm van Gelderen en Aaltsje Wesselius
Ferliezersrûnte
1. Nolke Bergstra, Jelle Jan Sybrandy en Anneke de Groot
2. Arjen Hofman, Jan Dotinga en Sjoukje Dotinga

Moandei 31 july en tiisdei 1 augustus 2017 - Pree-PC-partij - leden DLG en DLS
Froulju (4 partoeren)
1. Aaltsje Kroes, Tryntsje van der Goot en Franziska van der Tempel
2. Marije Jonker, Anne-Marije Hofstra (DLS) en Anneke de Groot
Manlju A-klas (4 partoeren)
1. Michel Nesse en Michel Rijsemus (DLS)
2. Jouke Dotinga en Evert Sijbesma
Manlju B-klas (6 partoeren)
1. Jan de Groot, Jan Dotinga en Auke Koopmans (DLS)
2. Klaas Jan Oosterbaan (DLS), Harm van Gelderen en Marten Molenmaker
3. Sjoerd Hofstee, Joop Hoekstra (DLS) en Eite Stienstra

Sneon 15 july 2017 - Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij - leden
Froulju (4 partoeren)
1. Aaltsje Kroes en Tryntsje van der Goot
Manlju (6 partoeren)
1. Jorrit Jorritsma, Harm van Gelderen en Gerben Wierda
2. Arjen Radix, Willem Twijnstra en Marcel de Groot

Snein 9 july 2017 - Teatsen
Jeugd (4 partoeren)
1. Gerben Wierda, Lars Janssen en André de Groot
2. Hugo van Schepen, Wytse Symen Boschma en Sybiel van der Goot
Grutten (9 aprtoeren)
1. Evert Sijbesma, Jacob Dotinga en Antsje van der Goot
2. Marco van der Goot, Sjoukje Dotinga en Tryntsje van der Goot
Ferliezersrûnte
1. Sjoerd Hofstee, Jisk van der Velde en Catharina Schilstra

Sneon 1 july 2017 - Autofarmpartij - federaasje
Net trochgien troch te min opjefte.

Freed 30 juny 2017 - Bakker Timmer- en Aannemersbedrijfpartij - leden
A-klas (8 dielnimmers)
1. Michel Nesse en Evert Sijbesma
2. Jouke Dotinga en Wietse Punter
B-klas (8 dielnimmers)
1. Jacob Dotinga en Antsje Kievit
2. Catrinus Kooistra en Marten Molenmaker
C-klas (4 dielnimmers)
1. Oeds Broersma
2. Anneke de Groot  

Sneon 10 juny 2017 - 'DLG on Tour' yn Tersoal
Pearkekeatsen (13 partoeren)
1. Jan de Groot en Franziska van der Tempel
2. Jelle Bouma en Aaltsje Wesselius
3. Jacob Dotinga en Renske Dotinga
Ferliezersrûnte
1. Jan Dotinga en Etta Dotinga
2. Willem Twijnstra en Dieuwke Twijnstra

Sneon 20 maaie 2017 - KNKB manlju 50+ t.i.l.
A-klasse (8 partoeren)
1. Eddy Sjollema ((Harns), Jan van der Schoot (Seisbierrum)  en Ibo Nicolay (Britsum)  
2. Jan Buitenga (Sint Nyk), Hendrik Eringa (Spannum) en Jelle Jan Bouma (Frjentsjer)     
3. Thijs Houtsma (Westhoek), Klaas Sobel (Tytsjerk) en Dirk Machiela (Sint Jabik)          
B-klasse (13 partoeren)
1. Jan de Jong (Menaam), Jacob Dotinga (Gau) en Ynze Stienstra (Baaium)    
2. Paulus Strikwerda (Winsum), Jan Brandsma (Grypstsjerk) en Daan Groen (Hallum)     
3. Douwe Broersma (Mullum), Anno Miedema (Stiens) en Sjouke de Groot (Easterlitttens)
3. Jan Volbeda (Seisbierrum), Piet de Groot (Mullum) en Ype Tiemersma (Easterein)  
Ferliezersrûnte
1. Piet Stellingwerf (Harns), Wibe Hoitenga (Boazum) en Sipke Hiemstra (Easterein)   
2. Gerry Otter (Goutum), Johan van der Veen (Oentsjerk) en Jan Feenstra (Winsum

Snein 14 maaie 2017 - Teatsen
Net trochgien troch te min opjefte.

 Sneon 13 maaie 2017
 KNKB froulju 1e klas t.i.l. (8 partoeren)     
1. Jildou Sweering (Folsgeare),  Serena Hovenga (Marsum) en Anke Rinsma (Reduzum) 
2. Fenna Kramer (Winsum), Lotte Delgrosso (Marsum) en Marije Hellinga (Deinum)
Ferliezersrûnte
1. Jeanette Jansma (Dronryp), Anneke Smid (Wytmarsum) en Ymkje Yntema (Grou)

Tongersdei 27 april 2017 - Keningsdeipartij
Froulju (8 dielnimmers)
1. Gatske de Jong en Fryda Menger
2. Caroline Wetenkamp en Anneke de Groot     
Manlju A-klasse (4 partoeren)
1. Nolke Bergstra en Evert Sijbesma
2. Arjen Radix en Jorrit Jorritsma
Manlju B-klasse (6 dielnimmers)
1. Jacob Dotinga, Harmen van Gelderen en Eite Stienstra


Sneon 3 septimber 2016
Auto Farmpartij

 Ledepartij (5 partoeren)
1. Arjen Radix, Catrinus Kooistra en Etta Dotinga
2. Jan de Groot, Eite Stienstra en Johannes Douma

Sneon 13 augustus 2016
Thúsbliuwerspartij
Ledepartij
(4 partoeren)
1. Jacob Dotinga, Marten Molenmaker en Sjoukje Dotinga
2. Thijs Bijma, Pieter Jan Scholtanus en Jannie van Gelderen

Moandei 1 en tiisdei 2 augustus 2016
DLS-DLG-partij - mienskiplike ledepartij yn Skearnegoutum
A-klasse (4 partoeren)
1. Michel Nesse, Evert Sijbesma en Johan Wittermans
2. Jouke Dotinga, Wiep Gaastra en Jan de Groot
B-klasse (8 partoeren)
1. Tsjalling Zijlstra, Catrinus Kooistra en Etta Dotinga
2. Gauke Zijlstra, Timen van Gelderen en Auke Koopmans
3. Joop Hoekstra, Timo Atsma en Anneke de Groot

Snein 10 july 2016
Teatsen (8 partoeren)
1. Francisco Oosterbaan, Jisk van der Velde en Marijke Sybrandy
2. Sjoerd Hofstee/Nolke Bergstra, Franziska van der Tempel en Anneke de Groot
3. Jan de Groot, Arjen Hofman en Marten Molenmaker       

Sneon 9 july 2016
KNKB NK manlju 50+ ôfdieling (18 partoeren)
1. Frjentsjer (Jan van der Meulen, Jan Sipma en Ludwig Seerden)
2. Harns (Polly Kwast, Eddy Sjollema en Peter Kwast)
3. Sint Nyk (Tiede Boorsma, Ferdinand van der Werf en Jan Buitenga)

Freed 24 juny 2016
Bakker Timmer- en Aannemingsbedrijfpartij
Ledepartij
Manlju (4 partoeren)
1. Nolke Bergstra, Willem Twijnstra en Harm van Gelderen (21 punten)
2. Michel Nesse, Jan Dotinga en Oeds Broersma (18 punten)  
Froulju (12 dielnimmers)
1. Iris Jonker (21 p.), Maaike Faber (19 p.) en Jannie van Gelderen (21 p.)
2. Aaltsje Kroes (14 p.), Aaltsje Wesselius (16 p.) en Anneke de Groot (16 p.)   

Sneon 18 juny 2016
Pearkekeatsen (10 partoeren)
DLG on Tour yn Gau
1. Jan en Anneke de Groot
2. Harm en Jannie van Gelderen
3. Willem en Dieuwke Twijnstra
Ferliezersrûnte
1. Klaas Wijbrandi en Iris Jonker
2. Wietse Punter en Feikje Bakker 

Freed 11 juny 2016
Autofarm-Auto Jourepartij - federaasje
Ôflast fanwegen te min opjefte.

Sneon 14 maaie 2016
Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij
Ledepartij
Froulju (4 partoeren)
1. Dewy de Jong en Maaike Faber
2. Antsje Kievit en Anneke de Groot
Manlju (4 partoeren)
1. Jan de Groot en Jorrit Jorritsma
2. Nolke Bergstra, Gauke Zijlstra en Catrinus Kooistra

Nieuws

Oprommerspartij: hast alle bern dienen mei en Suze Bokma wûn har earste krâns!

woensdag 29 mei 2024
...
Lees meer...

DLG-on-tour: Pearkekeatsen fan Poppenwier nei Goaiïngea

zaterdag 25 mei 2024
...
Lees meer...

Prachtige opbringst Aldizeraksje 23 maaie

donderdag 23 mei 2024
De...
Lees meer...