Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Aldizer-aksje 23 maaie 2024

Op 23 mei 2024 om 18:00 uur
locatie: Sibrandabuorren (sporthal)

DLG-on-tour Pearkekeatsen

Op 25 mei 2024 om 11:00 uur
locatie: Goaiïngea

Oprommerspartij leden jeugd

Op 29 mei 2024 om 16:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jeugd wedstrijduitslagen

Freed 9 juny 2017 - Keetpartij leden
Kabouters (4 dielnimmers)
1. Imme Klaas Kievit en Hedzer Talsma
2. Doutzen Twijnstra en Lise Bijma
Welpen (4 partoeren)
1. Jildou Twijnstra en Anne Rikst Bakker
2. Minke Lys Leenstra en Coert Baanstra
Pupillen (5 partoeren)
1. Afke Marij van der Goot en Martsen van der Goot
2. Elbrich Kooistra en Anna Mutsaers
3. Sjoukje Gerbrandy en Mikkel Guljé
(Skoal)jeugd (4 partoeren)
1. Herre Cnossen en Johan Cnossen
2. Foke Jil Bakker, Folkert Wierda en Janneke Zijlstra
Nieuws

Âlde Hap Partij - KNKB 50+ frije formaasje: íen krâns yn Goaiïngea en nét twa yn Gau!

zondag 12 mei 2024
...
Lees meer...

Moaie Bern-âlderpartij mei ideaal keatswaar

donderdag 9 mei 2024
...
Lees meer...

Jelke, Amerins en Age yn 'e krânsen - moai fris begjin fan seizoen 2024

zaterdag 27 april 2024
...
Lees meer...