Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij leden jeugd

Op 27 april 2024 om 09:00 uur
locatie: Goaiïngea

Himmel&Skjin-Johannes Doumapartij leden senioaren

Op 27 april 2024 om 13:00 uur
locatie: Goaiïngea

Âlder-bernpartij

Op 9 mei 2024 om 12:00 uur
locatie: Goaiïngea

Privacybeleid Keatsferiening De Lege Geaën

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Keatsferiening De Lege Geaën (KF DLG) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegeven van leden, sponsors, donateurs of leveranciers Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over het lidmaatschap, evenementen en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan het lidmaatschap of mondelinge overeenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het lidmaatschap of de overeenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KF DLG de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Geboortedatum
• (Zakelijk) Telefoonnummer
• (Zakelijk) E-mailadres
• Geslacht
• NAW- gegevens
• Bankrekeningnummer
• Bondsnummer KNKB

Uw persoonsgegevens worden door KF DLG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode: Gedurende het lidmaatschap of de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees 
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door KF DLG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het informeren van de leden door middel van nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het lidmaatschap bij KF DLG.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KF DLG de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door KF DLG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode: Gedurende de periode dat men lid is.


Verwerking van persoonsgegevens van niet-leden 
Persoonsgegevens van niet-leden worden door KF DLG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contracten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje of bijvoorbeeld via een koppeling op LinkedIn of Facebook.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KF DLG de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door KF DLG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode: Gedurende de periode dat men mogelijk geïnteresseerd is in een samenwerking met KF DLG.


Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• De ledenafdracht aan de KNKB. De ledenadministratie wisselt hiervoor gegevens uit met de KNKB;
• Het verzorgen van de internetomgeving;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen waarmee wij wel een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (verwerkers,) maken wij in deze overeenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 


Bewaartermijn 
KF DLG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens KF DLG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen 
Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op:

Contactgegevens

Keatsferiening De Lege Geaën 
De Boppeslach 12-A
8628 EM  Goënga

• E-mailadres: kfdlg1@gmail.com
• Website: www.kfdlg.nl/contact 
  


Nieuws

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...