• Poll
  Ga je de komende maanden muurkaatsen of zaalkaatsen?
  • Ja
  • Nee
  Agenda

  Repko Sportprijzenpartij - federatie jeugd

  Op 29 juni 2018 om 16:00 uur
  locatie: Goënga
  - welpen jongens en meisjes - pupillen jongens en meisjes - schooljongens en -meisjes - jongens en meisjes

  Federatiepartij jeugd 

  Op 29 juni 2018 om 16:00 uur
  locatie: Goënga
  Welpen, pupillen, schooljeugd,jeugd en junioren Opgeven tot dinsdag 26 juni 19:00 uur via knkb.nl

  Bakker TAB-partij - Midsimmerjûnkeatsen

  Op 30 juni 2018 om 18:00 uur
  locatie: Goënga
  dames en heren leden
 • Welkom bij kaatsvereniging De Lege Geaën!

  Op 14 juny song de sjongploech mei Willem Twijnstra, Wytse Hospes, Jouke Dotinga, Michel Nesse, Jelmer Molenaar, Gerrit van der Leeuw en Gerrit Koudenburg (foto) har de longen út it liif mei sels-skreaune teksten. En wy mochten ek meidwaan. Akkordeonist Gerk Venema begeliede de jonges treflik.
    Op 'e wize fan 'Dat wie
  Sjongploech.JPG
  wer boppe...:



















  1. "Hjir steane wy dan, goeiejûn allegearre, moai dat jim der binne.
  Want sûnder ús keatsers, dat kinne wy net, dan fiele wy ús allinne.
  Al 40 jier mei wille en fertier."

  2."Us klup ken in skiednis, dy kinne jimm' sjen, fierderop dêr yn tsjerke
  Yn 40 jier tiid is der echt wol wat bard, dat sille jo dêr dan wol merke.
  'Witsto noch wol fan doe, dat moaie keatsseizoen!'"

  3. "Op tiisdei, dan binne de grutten presint, keatse dan har kompetysje.
  De manlju, de froulju dy slane tsjin 'e bal, dat is al jierren tradysje.
  En dy hawwe nei 't luie swit, in drankje as neisit...."

  4. "Op woansdei, dan binne de bern oan 'e beurt, hear se ris laitsjen en roppen.
  Se lizze in keats, mar komt er yn 'e nap, dan flucht er soms sa oer de groppe.
  By winst of ferlies, se reitsje net fan 'e wiis."

  5. "Op NK of Freule, de Bond of PC, is klup is dêr steeds te finen.
  Wy slaan dêr foarbêst op en litte de bal tusken de touwen ferdwine.
  Mei wikseljen resultaat, mar wy steane op 'e kaart!"

  6. "Al 40 jier lang is ús klup no yn tou, en dat is in prestaasje.
  Wy keatse mei freugde, mei jong en mei âld, ek ús nijste generaasje.
  Wy bliuwe noch lang bestean, de trots fan 'e Legeaen."

  Nei elk kûplet, kinkt it Refrein:
  "Wy fiere feest hjoed, hjir yn de Lege Geaen.
  Wy keatse en laitsje, en litt' 'm goed smeitsje.
  Wy fiere feest hjoed, it hiele wykein lang.
  Belibje it mei, want jim steane earste rang." 


   
  - Kaatsvereniging De Lege Geaën - opgericht in 1978 -  is een actieve en bloeiende vereniging. De vele vrijwilligers, leden en niet-leden, zorgen ervoor dat de activiteiten van de club met veel enthousiasme kunnen worden gehouden.                                         
  - Op dinsdagavond is er competitiekaatsen voor dames en heren. Op woensdag heeft de jeugd haar competitie en trainingen. Daarnaast organiseert de vereniging wedstrijden voor leden, federatiewedstrijden en KNKB-wedstrijden.      
       
  - Er wordt gekaatst op de oude Finne in Goënga, het veld dat voor driekwart wordt omsloten door woonhuizen van De Boppeslach, de Hege Wier en 't Pôllehout. De open kant van het veld is gericht naar het open veld, richting de Snitser Âldfeart.

  - De kaatskantine 'it Fintsje' is het 'thuis' van de kaatsers en kaatsters. Na afloop van de competitie en de wedstrijden is het gezellig en genoeglijk nazitten. 

  - Kf De Lege Geaën is aangesloten bij de  Koninklijke Nederlandse Kaatsbond   (KNKB).                                      









































 • Nieuws

  Drok besochte resepsje mei in ûnderhâldend programma

  donderdag 14 juni 2018
  Wat wie de tsjerke moai fol, mei...
  Lees meer...

  Moaie (foarlopige) opbringst fan de Âldizeraksje!

  vrijdag 8 juni 2018
  Dat is it prachtigebedrach fan...
  Lees meer...

  Dochs noch krânsen foar de jongerein!

  woensdag 6 juni 2018
  Op sneon 2 juny wienen se der net, de krâansen...
  Lees meer...