• Poll
  Ga je de komende maanden muurkaatsen of zaalkaatsen?
  • Ja
  • Nee
  Agenda

  Federatiepartij jeugd 

  Op 20 juli 2018 om 16:00 uur
  locatie: Balk
  Welpen, pupillen, schooljeugd en jeugd

  Oranjefeestpartij

  Op 20 juli 2018 van 08:45 tot 00:00 uur
  locatie: Feestterrein Gauw
  Opgeven kan tot woensdag 18 juli 19.00 uur bij Gerrit van der Leeuw tel. 0515 52 13 75 Klaas Greidanus tel. 0515 52 11 58 Jacob Dotinga tel. 0515 52 19 36 Jan Dotinga tel. 0515 52 19 41

  Lytse Fjouwerepartij federatie

  Op 22 juli 2018 om 11:00 uur
  locatie: Itens
  Heren A / B vrije formatieOpgeven tot donderdag 19 juli 19:00 uur via knkb.nl
 • Wolkom by keatsferiening De Lege Geaen!

  Op 14 juny song de sjongploech mei Willem Twijnstra, Wytse Hospes, Jouke Dotinga, Michel Nesse, Jelmer Molenaar, Gerrit van der Leeuw en Gerrit Koudenburg (foto) har de longen út it liif mei sels-skreaune teksten. En wy mochten ek meidwaan. Akkordeonist Gerk Venema begeliede de jonges treflik. 
  Sjongploech.JPG  1. "Hjir steane wy dan, goeiejûn allegearre, moai dat jim der binne.
  Want sûnder ús keatsers, dat kinne wy net, dan fiele wy ús allinne.
  Al 40 jier mei wille en fertier."

  2."Us klup ken in skiednis, dy kinne jimm' sjen, fierderop dêr yn tsjerke
  Yn 40 jier tiid is der echt wol wat bard, dat sille jo dêr dan wol merke.
  'Witsto noch wol fan doe, dat moaie keatsseizoen!'"

  3. "Op tiisdei, dan binne de grutten presint, keatse dan har kompetysje.
  De manlju, de froulju dy slane tsjin 'e bal, dat is al jierren tradysje.
  En dy hawwe nei 't luie swit, in drankje as neisit...."

  4. "Op woansdei, dan binne de bern oan 'e beurt, hear se ris laitsjen en roppen.
  Se lizze in keats, mar komt er yn 'e nap, dan flucht er soms sa oer de groppe.
  By winst of ferlies, se reitsje net fan 'e wiis."

  5. "Op NK of Freule, de Bond of PC, is klup is dêr steeds te finen.
  Wy slaan dêr foarbêst op en litte de bal tusken de touwen ferdwine.
  Mei wikseljen resultaat, mar wy steane op 'e kaart!"

  6. "Al 40 jier lang is ús klup no yn tou, en dat is in prestaasje.
  Wy keatse mei freugde, mei jong en mei âld, ek ús nijste generaasje.
  Wy bliuwe noch lang bestean, de trots fan 'e Legeaen."

  Nei elk kûplet, kinkt it Refrein:
  "Wy fiere feest hjoed, hjir yn de Lege Geaen.
  Wy keatse en laitsje, en litt' 'm goed smeitsje.
  Wy fiere feest hjoed, it hiele wykein lang.
  Belibje it mei, want jim steane earste rang."    

 • Nieuws

  Moaie, lange en waarme keatserij 1e klas froulju yn Goaiïngea

  zondag 15 juli 2018
  De organisaasje wie perfekt...
  Lees meer...

  Antsje van der Goot, Jan Feenstra en Hinke Bakker ferrassende winners Teatsen

  zondag 15 juli 2018
  It wie dit kear net in grutte list...
  Lees meer...

  Foke Jil Bakker pakt de krâns yn eigen hûs by KNKB!

  zondag 8 juli 2018
  Foke Jil die dat mei har frije-formaasjematen...
  Lees meer...