Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB froulju 1ste klas frije formaasje

Op 30 juni 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jonge Hab Partij

Op 7 juli 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Mediacommissies

REDACTIE SKRABE & BÛTEN 
Jan Bouwma
0515 85 25 39
E-mail

Harmen van Gelderen
0515 52 11 30
E-mail

Eize Pieter Ypma
0515 41 93 51 
E-mail

WEBSITE en NIEUWSBRIEF

Harm van Gelderen
0515 52 11 30
E-mail

FACEBOOK en INSTAGRAM
Sjoukje Dotinga
E-mail

Aaltsje Kroes 
E-mail Nieuws

Oprommerspartij: hast alle bern dienen mei en Suze Bokma wûn har earste krâns!

woensdag 29 mei 2024
...
Lees meer...

DLG-on-tour: Pearkekeatsen fan Poppenwier nei Goaiïngea

zaterdag 25 mei 2024
...
Lees meer...

Prachtige opbringst Aldizeraksje 23 maaie

donderdag 23 mei 2024
De...
Lees meer...