• Poll
  Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit
  Agenda

  Aldizeraksje!

  Op 24 juni 2021 van 18:00 tot 0:00 uur
  locatie: Sibrandabuorren - sammelpunt

  Stamtafelpartij- KNKB manlju 50+ ôfd. + t.i.l. GIET TROCH

  Op 26 juni 2021 van 10:00 tot 0:00 uur
  locatie: Goaiïngea
  Sposor: De Alde HapOpjaan oant woansdei 23 juny 17:00 oere

  Ledepartij senioaren (kombinaasje Itens-DLG) 

  Op 27 juni 2021 van 11:00 tot 0:00 uur
  locatie: Itens
  Opjaan kin oant freed 25 juny 19:00 oere by- Laura Margje Fopma (06 2904 8829) en Marije Schippers (06 4677 6695) offia de mail: kf-itens@gmail.com- fia ús frouljus- of manljuskommisje
 • Materiaalommissie 

  De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor het kaatsmateriaal. Daarnaast regelt zij het leggen van de velden voor de competitie en de wedstrijden. 

  Dit zijn de leden van de commissie:

  Oeds Broersma
  Tsjerkelân 30
  8748 BJ  Witmarsum
  06 160 16 784
  E-mail

  Johannes Douma
  't Pôllehout 7
  8628 EN  Goënga
  0515 41 10 08
  E-mail

  Jan de Groot
  It Mediel 9
  8628 ET  Goënga
  06 836 54 599
  E-mail

  Albertsym Fekken
  Fiifgeawei 36
  8626 GC  Offingawier
  06 300 46 374
  E-mail

  Arjen Hettinga
  De Bourbonstraat 30
  8606 BM  Sneek
  06 536 88 761
  E-mail

  Arjen Hofman
  Bûtenbuorren 7
  9013 CC  Poppenwier
  06 432 13 411 
  E-mail

 • Nieuws

  OUDIJZERACTIE donderdag 24 juni

  zaterdag 19 juni 2021
  Lees meer...

  Coronapartij jeugd krekt foar de swiere buien klear!

  vrijdag 18 juni 2021
  Der wienen freed 18 juny mear kabouters (15...
  Lees meer...

  It fjild fol mei de Bakker TAB-partij: Marije, Nynke en Etta winne!

  vrijdag 11 juni 2021
  Wy mochten foar it earst...
  Lees meer...