Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij leden jeugd

Op 27 april 2024 om 09:00 uur
locatie: Goaiïngea

Himmel&Skjin-Johannes Doumapartij leden senioaren

Op 27 april 2024 om 13:00 uur
locatie: Goaiïngea

Âlder-bernpartij

Op 9 mei 2024 om 12:00 uur
locatie: Goaiïngea

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
Sjoerd.jpg

Op tongersdei 15 febrewaris waarden wy opskrille troch it tryste berjocht fan it ferstjerren fan Sjoerd Dotinga.

Hy is op freed 23 febrewaris te hôf brocht yn syn berteplak Sibrandabuorren.  Sjoerd hat 40 jier jier lang keatsend lid fan ús feriening west. Hy wie in markant man, faak dúdlik oanwêzich, freonlik en belangstellend. 

It meast hat Sjoerd aktyf west bûten ús club, ûnder mear yn it KNKB-keatsen, as foarsitter fan iisclub 'Adam en Atze' en fan keatsferiening 'Sneek'.

Wy winskje syn neiste famylje in protte sterkte ta mei dit ferlies. 

In moai libbensferhaal kinne jim lêze op de KNKB-side, skreaun troch Rynk Bosma. 

Wy hoopje letter noch op in oar plak omtinken te jaan oan Sjoerd.

 
Nieuws

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...