Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB froulju 1ste klas frije formaasje

Op 30 juni 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jonge Hab Partij

Op 7 juli 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Oprommerspartij: hast alle bern dienen mei en Suze Bokma wûn har earste krâns!

woensdag 29 mei 2024
Oprommerspartij.jpg

En sa is de Oprommerspartij 2024 wer foarby. Wat in opkomst, hast alle bern dienen mei. Ja, wat wolst ek. do krijst ommers altyd in beker, hoe fet is dat! Foaral foar de jongste bern is dit in gouden formule. Der wienen ek noch al wat debutanten by!

 

By de kabouters B wienen 11 bern

De wat mear erfaren keatsers pakten hjir de heechtste prizen en dus (?) de grutste bekers. Sy meie earst in beker kieze. Mar guon sykje krekt in apart eksimplaar út. It houten kollektersitem fan de romrofte Van Schepenpartij bleau lykwols lizzen.  En der wie ek in hiele moaie antiken medalje fan de keatsclub fan Kimswert, it plak dêr’t Grutte Pier hiel lang lyn in baltsje slein hat. Mar dat is net hielendal wis.

 

Jelke Holtrop gie mei de krâns nei hûs ta, mar Tessa Wiersma joech goed partij yn de finale! In moaie 3de priis wie foar de earstejiers Fardau Abma. En der wienen ferrassings yn dit ien-tsjin-ien-spultsje. Yn ‘e ferliezersfinale wûn Janna Abma de earste priis. Liset Teernstra, dit jier ek foar it earst pakte in moaie 2de priis! 


Dit binne de útslaggen fan de Kabouters B (11 bern):

1. Jelke Holtrop  2. Tessa Wiersma  3. Fardau Abma  4.  Nyncke Winia en Fenna Mud

Ferliezersrûnte

: Janna Abma  2. Liset Teernstra  3 Herre Winia  4. Wytse Broekhuis, Femme Jongsma en Ninthe Nauta


Foto ûnder: Jelke - Tessa - Fardau

 

Foto boppe: álle kabouters

Sterke kabouters yn de A-groep: Suze Bokma pakt har earste krâns
Yn de A-groep spilen de ‘feteranen’ fan de Kabouters. Fjouwer moaie twataltsjes wiene hjir, dy’t allegearre in kear tsjin elkoar mochten. Nei twa omlopen hienen Feija Bakker en Suze Bokma twa partijen wûn, dus it koe hast net mear mis gean yn de lêste partij tsijn Jildert Bakker en Amerins Kiestra. It pittige partij waard it, dat wol, mar de famkes wûnen knap op 5-4 6-4. Wy hawwe begrepen dat it Suze har earste krâns wie!!

 

Dit binne de útslaggen fan de Kabouters A (4 partoeren):

1.    Feija Bakker en Suze Bokma  2. Jildert Bakker en Amerins Kiestra  3. Age Bakker en Digna van Dijken  4. Jesse van der Zwan en Baukje Huitema

 

Foto ûnder: de nrs 1 en 2

Kabouter A 1-2.jpg

 

Moaie striid by de Welpen

Hjir wurdt altyd al wat mear echt keatst.  De seis partoeren waarden trije kear lotte, se mochten dus allegearre trije potten spylje. Wiebe Huitema en Bert Kalma sprongen der yn dizze klasse fier út: se wûnen alle trije potten dik! Twa kear winst wie der foar Eelco Kiestra en Femke Abma en foar Roel Hofman en Wout de Groot.

 

Dit binne de útslaggen fan de Welpen (6 partoeren)

1. Wiebe Huitema en Bert Kalma  2. Eelco Kiestra en Femke Abma  3 Roel Hofman en Wout de Groot  4. Dycke Bokma en Berber Stiensma  5. Thymen Krikke en Jurre Bruinsma  6. Minke Nijland en Micha Helfrich


Foto ûnder: de nrs 1 en 2

Welpen 1-2.jpg

 

Welpen.jpg

Foto boppe: alle welpen


En dan noch de pupillen, de âldste groep


Fiif twatallen en ja, dat is altyd wat in ferfelend oantal. Jo litte elkenien twa kear keatse, mar dat duorret dan in omloop langer. Hjir wie it aparte gefal dan nei twa partijen Tieme Holtrop en Ravi de Vries beide kearen wûn hie en dat hie fierder net ien presteard. Jitse Bakker en Hester Kiestra pakten krekt genôch punten om op it twadde plak te kommen: de finale dus tsjin Tieme en Ravi. Mar de beide partoeren hienen elkoar yn de earste omloop al troffen en dus hienen Tieme en Ravi al fan Jitse en Hester wûn dy hienen der hielendal gjin ferlet fan om noch in kear tsjin Jitse en Hester, mei it risiko om dit kear te ferliezen. Mar it moast. No, de partij waard frijwol in kopy fan de eardere partij. Tieme en Ravi dienen har sportive plicht en wûnen wér mei 5-4.

De striid om de 3de priis waard wûn troch Esther Lootsma en Marrit Dotinga (sy keatst dit jier foar it earst en docht dat treflik!). It waard in spannend gefjocht tsjin Femke van der Zwan en Anna-Lynn Koldijk, in taai duo, dat krekt (5-5) wûn waard troch Esther en Marrit.

   

Dit binne de útslaggen fan de Pupillen (5 partoeren)

1. Tieme Holtrop en Ravi de Vries  2. Jitse Bakker en Hester Kiestra  3. Esther Lootsma en Marrit Dotinga  4. Femke van der Zwan en Anna-Lynn Koldijk  5. Patrick Feenstra en Mare van der Goot


Foto ûnder: de nrs 1, 2 en 3


Pupillen 1-2-3.jpg


Pupillen.jpg

Foto boppe: alle pupillen (behalve Patrick Feenstra) 


Nieuws

Oprommerspartij: hast alle bern dienen mei en Suze Bokma wûn har earste krâns!

woensdag 29 mei 2024
...
Lees meer...

DLG-on-tour: Pearkekeatsen fan Poppenwier nei Goaiïngea

zaterdag 25 mei 2024
...
Lees meer...

Prachtige opbringst Aldizeraksje 23 maaie

donderdag 23 mei 2024
De...
Lees meer...