Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB froulju 1ste klas frije formaasje

Op 30 juni 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jonge Hab Partij

Op 7 juli 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
Sibrandabuorren, 4 febrewaris 2024.
Der wie dit kear net in apart toernoai fan de tiisdeitejûnfroulju. Sadwaande wie der ien klasse, dy't om 13:00 oere begong. En der wie in moaie list fan 15 dielnimmers. Ja, it wie einliks in gewoane kompetysjemiddei, want it begong om 13:00 oere, it wienen deselde dielnimmers en dy spilen tsjin deselde tsjinstanners en der waard inselde oantal partijen spile. It ferskil wie dat toernoaidirekteur  Nolke Bergstra prizen regele hie, dy't er yn hippe taskes dien hie. En der wie noch in ekstra, spesjale priis foar de winner. En de priisútrikking wie fansels boppe yn de kantine. Genôch bysaken neamd!
No it toernoai. Acht partijen mocht elkenien spylje, 17 punten wie út. Der wie in A-fjild, wêr't mei in soart handicap spile waard, want der komt in nij klimrek en de plakken dêr't de peallen yn komme moatte, koenen hinderlik wêze. Mar dat gie allegearre goed. Yn dat fjild spilen de bettere muorrekeatsers. Yn it B-fjild aktearden de wat mindere goaden. En der wie in middengroep dy't op beide fjilden aktyf wêze mocht.

Jurjen en Martsen beide yn 'e dûbele sifers
IMG_6888.JPG
Twa persoanen wûnen sân fan de acht partijen, en dat is knap. Jurjen Hiemstra en Martsen van der Goot dienen dat en se hienen beide ek fierwei it heechste puntesaldo, 41 en 40. Der wie dus mar 1 punt ferskil! En dat resultearre yn 11,1 punt foar Jurjen en 11,0 punt foar Marten. En dêrom krige Jurjen, behalve it taske mei lekkerheden, ek noch in knuffelbeer fan Nolke! En Jurjen moast der ek noch sichtber mei oer der dyk. Hy wennet flakby de sporthal en hie neat by him om it beest yn te dwaan.
De 3de priis wie foar twa 'A-man' en gastspiler Sjoerd Atze de Jong. Hy wûn seis fan de acht partijen en hie in posityf puntessaldo fan 30.
De 4de en 5de priis kaam ta oan Evert Sijbesma en Minke Lys Leenstra. Der wie mar 0,1 punt ferskil.
In bysûnder gefal wie Johan Cnossen. Hy wûn ek seis fan de acht partijen, mar hy hie in posityf puntesaldo fan mar 6. Ja, en dan falle jo bûten de prizen....


Der komt noch in slottoernoai
Hjirmei wie it twadde toernoai foarby. Der komt noch in slottoernoai en dan wurde ek de prizen útrikt fan de tiisdeitejûn- en de sneintemiddeikompetysje. (hvg)

MUORREKEATSTOERNOAI SIBRANDABUORREN 04-02-2024 einútslach.jpg
 

Nieuws

Oprommerspartij: hast alle bern dienen mei en Suze Bokma wûn har earste krâns!

woensdag 29 mei 2024
...
Lees meer...

DLG-on-tour: Pearkekeatsen fan Poppenwier nei Goaiïngea

zaterdag 25 mei 2024
...
Lees meer...

Prachtige opbringst Aldizeraksje 23 maaie

donderdag 23 mei 2024
De...
Lees meer...