Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Oranjefeestpartij Gau

Op 18 juli 2024 om 08:45 uur
locatie: Gau

Thúsbliuwerspartij leden jeugd

Op 26 juli 2024 om 16:00 uur
locatie: Goaiïngea

De Foute Ledepartij senioaren

Op 28 juli 2024 om 11:00 uur
locatie: Goaiïngea

Lytse Hab Partij: earste krâns foar Digna!

woensdag 3 juli 2024
Hjoed wie der foar de jeugd de Lytse Hab Partij, krekt as op de Jonge Hab Partij mei tuskenprizen foar in sitbal of koprol. Der waard keatst yn fiif kategoaryen, sadwaande koe elts op eigen nivo keatse. En dat waard ek dien, in soad spannende partijen! Én Digna van Dijken wûn har earste krâns en dat mei sein wurde!
De prizen wienen foar:

Kabouters A (4 partoeren)
1ste priis: Jesse van der Zwan en Digna van Dijken
2de priis: Jelke Holtrop en Baukje Huitema

Kabouters A 1 2.jpg
Kabouters A 1.jpg
 
Kabouters A 2.jpg
 Kabouters B (4 partoeren)
1ste priis: Janna Abma en Nyncke Winia
2de priis: Tessa Wiersma en Liset Teernstra

Kabouters B 1 2.jpg
 


Kabouters B 1.jpg

Kabouters B 2.jpg

Welpen A (4 bern)
1ste priis: Ravi de Vries
2de priis: Roel Hofman
Welpen A 2.jpg

Welpen A 1 2.jpg

Welpen A 1.jpg

 
 


Welpen B (4 partoeren)
1ste priis: Jildert Bakker en Berber Stiensma
2e priis: Hidde van Raalte en Femke Abma

Welpen B 1.jpg
Welpen B 1 2.jpg
 
Welpen B 2.jpg

Pupillen (5 partoeren)
1ste priis: Tieme Holtrop en Patrick Feenstra
2de priis: Wiebe Huitema en Hester Kiestra

Pupillen 1.jpg
Pupillen 1 2.jpg

Pupillen 2.jpg
 
Nieuws

Prachtige 5de Jonge Hab Partij pleage troch reinwetter mar supergoed slagge!

zondag 7 juli 2024
Ja, it...
Lees meer...

Lytse Hab Partij: earste krâns foar Digna!

woensdag 3 juli 2024
...
Lees meer...

KNKB 1ste klas froulju mei fertsjinne Rypster winners

zondag 30 juni 2024
Mei...
Lees meer...