Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij leden jeugd

Op 27 april 2024 om 09:00 uur
locatie: Goaiïngea

Himmel&Skjin-Johannes Doumapartij leden senioaren

Op 27 april 2024 om 13:00 uur
locatie: Goaiïngea

Âlder-bernpartij

Op 9 mei 2024 om 12:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jeugd koe noch krekt even nachtkeatse!

zondag 10 september 2023

Goaiïngea, 9 septimber. De âldere bern, de skoaljeugd, mochten meidwaan oan it Nachtkeatsen fan de senioaren en dat wie foar harren fansels in útdaging! En Doutzen Twijnstra foel dêr ek noch yn 'e prizen en mocht dus hiel lang opbliuwe! Bleauwen de kabouters en welpen oer, mei-elkoar 24 bern. En dy makken der in hiele moaie striid fan.

 

Kabouters

De kabouters keatsten net ien-tsjin-ien, mar yn twatallen it Begjinnersspul, mei in fêste line as keats. Slachst dyn foarby, dan hast 2 punten, slagget dat net dan krijt de tsjinstanner 2 punten. Nei 2 earsten wikselt it perkpartoer mei it fjildpartoer fan plak. As je it dochs oer fluggere partijen hawwe, sa as de KNKB wol, dan soe dit in moaie oplossing dêrfoar wêze.

Mar goed. It waard prachtige en spannende finale tusken Age Bakker en Femke Abma en de famkes Feija Bakker en Digna van Dijken. Pas op 5-5 6-0 wûnen Age en Femke.

Yn de ferliezersfinale wûnen Layla Borkhuis en Jelke Holtrop fan Ronja Teernstra en Baukje Huitema op 5-3 6-6.

 

 Kabouters (7 twatallen)

1. Age Bakker en Femke Abma

2. Feija Bakker en Digna van Dijken

Ferliezersrûnte

1. Layla Borkhuis en Jelke Holtrop

2. Ronja Teernstra en Baukje Huitema


Welpen

De fiif partoeren welpen makken der echt in langtriedderige, mar foaral ek spannende boel fan! Fan de seis partijen eingen fiif op 5-5 en ien op 5-4. Ja, sa kinst it moai rekke en sa dochs noch yn it tsjuster út komme.  Neidat alle partoeren twa kear spile hienen, kaam de finalepartij tusken Femke van der Zwan en Anna-Lynn Koldijk tsjin de trije jonges Wiebe Huitema, Bert Kalma en Ravi de Vries. It wie superspannend en de ballen wienen op 't lêst net maklik mear te sjen. It sil de knapen net lekker sitten hawwe: ferlieze fan twa famkes en ek noch mei syn trijen. It wie wol hiel bot op it nipperke: 5-5 6-4.    

 

Welpen (4 twatallen en 1 trijetal)

1. Femke van der Zwan en Anna-Lynn Koldijk

2. Wiebe Huitema, Bert Kalma en Ravi de Vries

Welpen 1.JPG
 
Nieuws

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...