Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Federaasje Snits e.o. Jierfergadering

Op 19 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Café Boazumer Mjitte Boazum

kf De Lege Geaen Jierfergadering

Op 21 maart 2024 om 20:00 uur
locatie: Doarpshûs de Kosterij

KNKB Algemiene ledefergadering

Op 27 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Bloemketerp Frjentsjer

DLG-on-tour: prachtich pearkekeatsen yn in sinnich Tersoal!

zaterdag 6 mei 2023

Alle priiswinners.jpg


Tersoal 6 maaie 2023. Tsjonge jonge, wat in drokte op it sportfjild fan Tersoal. Spitich genôch dienen net folle pearkes út Tersoal mei, mar jo kinne net alles hawwe. Yn 2022 wienen der yn Gau 30 stellen, dit kear 26.
It waar – dêr wie it alwer! – wie bysûnder goed, lekker mei in protte sinne. Der koe wer flink smard wurde mei faktor x (dêr ha ik gjin ferstân fan)
Yn de A-klas wûn it manlike stel: Feiko (Feikolientje) Scheepvaart en Egbert Heins. It sekseferskil is oait in kear oer board goaid, wat dat oangiet rinne wy it ynternasjonaal fier foar de troepen út!
Fierder is it is ek al jierren regel dat je foar ien dei in ‘ûnregistrearre partnerskip’ oangean meie. Mar it oantal ‘echte pearkes’ foel dit jier wol bot op!
Feiko en Egbert wûnen op 5-3 6-2 fan it echte pear Maaike Faber en Jelmer de Jong. Om de 3de priis spilen sus en broer Moniek en Jochem Lootsma tsjin Sanne de Jong en Marco Lobregt. Moniek en Jochem wûnen op 5-3 6-4.
Yn de B-klas wûn it âldste stel -  in stel foar ien dei: Antsje Kievit en Jacob Dotinga, en sjoch dat is dan ek wer moai. Yn in spannende finale wûnen se fan Renske Zijlstra en Jeen Brinksma, 5-5 6-2. De 3de priis wie foar Rianna Fopma en Albertsym Fekken. Se ferlearen mar krekt fan Renske en Jeen, 5-4 6-4. 
De ferliezersfinale wie in proai foar Sigrid van der Meer en Evert Sijbesma. Se wûnen fan Mirjam Punter en Klaas Fokke Plantinga yn de iennichste ‘alle oan ‘e hang’-partij fan de dei, 5-5 6-6! 
Frieda yn 't sintsje.jpg


Bedankje foar Frieda Bruinsma
Op dizze middei waard op in passende manier – yn eigen doarp – ôfskied naam fan Frieda Bruinsma as lid fan de sponsorkommisje. Jierrenlang hat sy dêrfoar yn ‘t spier west. Ut hannen fan foarsitter Jouke Dotinga naam sy in pakket met lekkers yn ûntfangst ( foto: is dat allegearre foar my?

De útslaggen
A-klas ( 8 stelle n )
1. Feikolientje Scheepvaart en Egbert Heins
2. Maaike Faber en Jelmer de Jong
3. Moniek Lootsma en Jochem Lootsma 
A 1.jpg
A 2.jpg
A 3.jpgB-klas ( 18 stellen )
1. Antsje Kievit en Jacob Dotinga
2. Renske Zijlstra en Jeen Brinksma
3. Rianna Fopma en Albertsym Fekken
Ferliezersrûnte
1. Sigrid van der Meer en Evert Sijbesma
2. Mirjam Punter en Klaas Fokke Plantinga
B 1.jpg
B 2.jpg

B 3.jpg
B ferl 1.jpg
B ferl 2.jpg


Nieuws

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...