Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB froulju 1ste klas frije formaasje

Op 30 juni 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jonge Hab Partij

Op 7 juli 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

DLG-on-tour: Pearkekeatsen fan Poppenwier nei Goaiïngea

zaterdag 25 mei 2024
IMG-20240526-WA0005.jpg
 Mei 24 pearen is de Pearkekeatserij wer prima slagge. It soe earst yn Poppenwier, mar dat koe net en dus gie it hiele sirkus gewoan nei Goaiïngea. Tusken swiere buien en prachtige loften troch koe it hiele toernoai dochs moai ôfwurke wurde. 

A-B-klas
A 1.jpg
Hjir wienen 8 partoeren yndield. Maaike Faber en Jelmer de Jong wienen hjir de sterkste formaasje. Maureen Stok en Johan Cnossen ferlearen yn de finalepartij fan dit goed slutende stel, 5-4 6-2.
A 2.jpgA 4 ferl. 1.jpg
Petra Fekken (letter foel Siebrigje Nynke Boschma foar har yn) en Jouke Dotinga en  wienen yn de ferliezersfinale te sterk foar Norah ten Brink en Sytze Jan de Vries, 5-4 6-2.


De útslach
1e priis: Maaike Faber en Jelmer de Jong
2e priis: Maureen Stok en Johan Cnossen
1e priis ferl. Petra Fekken (en Siebrigje Nynke Boschma) en Jouke Dotinga
2e priis ferl. Norah ten Brink en Sytze Jan de Vries
B-C-klas
Mei 16 partoeren wie dizze klas prima beset. In spannende finale fûn plak tusken it duo Antsje Kievit en Jacob Dotinga en it sterke stel Kim van der Meulen en Klaas Fokke Plantinga. Antsje en Jacob aktearden de hiele hiel knap tusken it jeugdige 'geweld'. Mar yn de finale kamen se te gau in ein achter. De hellen it wer op, mar op de stân 4-2 6-6 foel in beslissende klap, 5-2. Beslissend, sa like it earst, Antsje en Jacob fochten har werom en yn in sucht stiet it 5-4. Mar dat hie blykber tefolle west foar, want dêrnei makken Kim en Klaas Fokke it fakkundich ôf, 5-4 6-2

Yn de finale fan de ferliezersrûnte wûnen Rianna Fopma en Albertsym Fekken yn in tige spannende partij fan Anne Sjoukje Leenstra en Arjen van der Ploeg, 5-5 6-4.

De útslach
1e priis: Kim van der Meulen en Klaas Fokke Plantinga
2e priis: Antsje Kievit en Jacob Dotinga
1e priis ferl. Rianna Fopma en Albertsym Fekken
2e priis ferl. Anne Sjoukje Leenstra en Arjen van der Ploeg
B 1.jpg

B 2.jpg


B 3 ferl. 1.jpg
 B 4 ferl. 2.jpg
IMG-20240526-WA0004.jpg
 
IMG-20240526-WA0003.jpg
 
Nieuws

Oprommerspartij: hast alle bern dienen mei en Suze Bokma wûn har earste krâns!

woensdag 29 mei 2024
...
Lees meer...

DLG-on-tour: Pearkekeatsen fan Poppenwier nei Goaiïngea

zaterdag 25 mei 2024
...
Lees meer...

Prachtige opbringst Aldizeraksje 23 maaie

donderdag 23 mei 2024
De...
Lees meer...