Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Oranjefeestpartij Gau

Op 18 juli 2024 om 08:45 uur
locatie: Gau

Thúsbliuwerspartij leden jeugd

Op 26 juli 2024 om 16:00 uur
locatie: Goaiïngea

De Foute Ledepartij senioaren

Op 28 juli 2024 om 11:00 uur
locatie: Goaiïngea

4de Jonge Hab Partij: wat in dei, mei wyn, drokte en prachtige keatserij - de útslaggen mei foto's (2)

maandag 17 juli 2023
Goaiïngea 16 july. De spannende finale yn de A-klas waard wûn troch âld-PC-winner René Anema, twaddekeamerlid Habtamu de Hoop (frjemd dat der net in grapke makke is oer syn foarnamme!) en ús oanstoarmjend talint Sytze Jan de Vries – it is net syn earste krâns dit jier! Se wûnen op 5-3 6-6 fan Egbert Heins, foarsitter fan de keatsclub fan Ysbrechtum, Anne Wind, aaisiker yn ‘e maitiid, en (‘alwer twadde’) Wybren Jorritsma!

De finale yn ‘e ferliezersrûnte waard wûn troch Gert Jan Bootsma, Arjen van der Zee en Romke Kroondijk. Sy wûnen op 5-5 6-0 fan Arjen Radix, Tjeerd de Vries en Christian Drayer.

Yn de B-klas wienen Gerben Stellingwerf, Laas Bonnema en Silke de Boer fierste sterk foar Feiko Scheepvaart, Jelke Hindrik de Vries en Jesper Pauw, 5-2 6-0. In moaie 3de priis wie foar Johan Delfsma, Sanne El van der Vlugt en Patricio Venekamp.

De finale yn ‘e ferliezersrûnte waard wûn troch Joop Hoekstra, Anne Sjoukje Leenstra en Arjen van der Ploeg. Op 5-3 6-4 waarden Foppe Boonstra, Marrit Oosterbaan en Sido Brinksma ferslein.


Dit binne de útslaggen

A-klas (13 partoeren)

1. René Anema, Habtamu de Hoop en Sytze Jan de Vries

2. Egbert Heins, Anne Wind en Wybren Jorritsma 

Ferliezersrûnte

1. Gert Jan Bootsma, Arjen van der Zee en Romke Kroondijk

2. Arjen Radix, Tjeerd de Vries en Christian Drayer

A 1.JPG
A 2.jpg
A ferl 1.JPG
A ferl 2.JPG

B-klas (48 partoeren)

1. Gerben Stellingwerf, Laas Bonnema en Silke de Boer

2. Feiko Scheepvaart, Jelke Hindrik de Vries en Jesper Pauw

3. Johan Delfsma, Sanne El van der Vlugt en Patricio Venekamp

4. Cees Dedmer Kramer, Wytske Boschma en Laura Dozeman  

4. Lammert Wiersma, Egbert Bethlehem en Sybiel van der Goot  

4.  Pieter de Vries, Maaike de Groot en Stefan Douma 

B 1.JPG
B 2.JPG
B 3.JPG
B 4 3 x.jpg

Ferliezersrûnte 

1. Joop Hoekstra, Anne Sjoukje Leenstra en Arjen van der Ploeg

2. Foppe Boonstra, Marrit Oosterbaan en Sido Brinksma

3. Rutger Sijbesma, Tsjits Kramer en Joop Altenburg

B ferl 1.jpg
 
B ferl 2.jpg
 
B ferl 3.JPG
 
Nieuws

Prachtige 5de Jonge Hab Partij pleage troch reinwetter mar supergoed slagge!

zondag 7 juli 2024
Ja, it...
Lees meer...

Lytse Hab Partij: earste krâns foar Digna!

woensdag 3 juli 2024
...
Lees meer...

KNKB 1ste klas froulju mei fertsjinne Rypster winners

zondag 30 juni 2024
Mei...
Lees meer...