Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Oranjefeestpartij Gau

Op 18 juli 2024 om 08:45 uur
locatie: Gau

Thúsbliuwerspartij leden jeugd

Op 26 juli 2024 om 16:00 uur
locatie: Goaiïngea

De Foute Ledepartij senioaren

Op 28 juli 2024 om 11:00 uur
locatie: Goaiïngea

De jongerein fan kf DLG rommet op!

zaterdag 17 juni 2023

Hjoed, freed 16 juny, wie it foar de jeugd wer tiid foar in ledepartij, de Oprommerspartij dizze kear. It wie in waarme mar moaie keatsmiddei en der waard wer mei in soad fanatisme en wille keatst. Der waard keatst yn 4 klassen en omdat it de Oprommerspartij wie, wie der foar eltsenien in moaie beker!

De kabouters A keatsten foar it earst yn twatallen it kabouterspul en dit gong hartstikke goed! De B-klasse wie noch wol 1 tsjin 1, mar ek hjir wie it spannend mei in oantal debutanten op de list. By de welpen waard der it Snitser systeem keatst, allegearre 3 kear keatse. En bij de skoaljeugd hat elkenien 3 kear foar him-/harsels keatst, steeds mei oare maten.


Dit binne de útslaggen

Kabouters A

1. Jesse van der Zwan en Age Bakker (foto ûnder f.rj.n.l.)

2. Feija Bakker en Ronja Teernstra

3. Remon Wiersma en Layla Borkhuis

4. Jildert Bakker en Minke Nijland

Kabouters A 1 2 3 4 .jpg
 Kabouters B

1. Wout de Groot (links op 'e foto ûnder)

2. Digna van Dijken

3. Suze Maite Bokma, Jelke Holtrop en Janna Abma

Ferliezersrûnte

1. Jurre Bruinsma

2. Femke Abma

3. Tessa Wiersma en Baukje Huitema 

Kabouterrs B 1 2 3 en ferl.jpg
 Welpen

1. Tieme Holtrop en Bert Kalma

2. Femke van der Zwan en Daniël Borkhuis

3. Wiebe Huitema en Anna-Lynn Koldijk

4. Jitse Bakker, Thymen Krikke en Micha Helfrich

5. Roel Hofman en Patrick Feenstra

6. Mare van der Goot en Ravi de Vries

Welpen en skoaljeugd.jpg

Skoaljeugd

1. Esther Lootsma en Imme Klaas Kievit

3. Jorrit Boersma

4. Rein Huitema

5. Anne Rikst Bakker

6. Falke Bakker

Skoaljeugd.jpg
 
Nieuws

Prachtige 5de Jonge Hab Partij pleage troch reinwetter mar supergoed slagge!

zondag 7 juli 2024
Ja, it...
Lees meer...

Lytse Hab Partij: earste krâns foar Digna!

woensdag 3 juli 2024
...
Lees meer...

KNKB 1ste klas froulju mei fertsjinne Rypster winners

zondag 30 juni 2024
Mei...
Lees meer...