Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Oranjefeestpartij Gau

Op 18 juli 2024 om 08:45 uur
locatie: Gau

Thúsbliuwerspartij leden jeugd

Op 26 juli 2024 om 16:00 uur
locatie: Goaiïngea

De Foute Ledepartij senioaren

Op 28 juli 2024 om 11:00 uur
locatie: Goaiïngea

Sterke winners by de 50+ frije formaasje; pechfûgel Jan de Groot leit der even út!

maandag 5 juni 2023
Prachtich waar en lange dagen, sizze jo dan by it waar sa't it juster, snein 4 juny wie. De KNKB-keatsers krigen daliks al oranjekoeke foar de kiezzen en koenen doe even byprate. De Âlde Hap wie de sponsor fan de partij, edysje 2023. It wie foar it earst op snein, en dat wurdt besocht wer op sneon te krijen.
A-klas 1.jpg
A-klas 2.jpg
A-klas 3.jpg

A-klas ferl. 1.jpg

Sterke A-klaspartoeren; Keimpe en Wietse krekt foar in mooglike priis derôf 

By de 12 A-partoeren sieten sterke formaasjes, mei âld-en 1ste klassers, dy’t der noch wol wat fan koenen. Uteinlik kaam it partoer Alexander Post, Teake van der Walt en Klaas Anne Terpstra yn de finale ú tsjin Peter Tolsma, Gerrit Groen en Klaas Dijkstra. Op ‘e trije hienen Post c.s it dreech hân tsjin de trije mannen fan Eanjum, Jan Visser, Sjoerd Sonnema en Jan Pieter Hovinga, 5-4 6-4. Yn de finale hienen se it maliker. Tolsma c.s. koenen it lang net rêde: 5-2 6-4.

Yn de ferliezersfinale wie in moaie pot, de earsten gienen om en om. Uteinlik wûnen Hilbrand Smid, Nanning Seepma en Ibo Nicolay it op 5-5 6-0 fan Dirk Machiela, Anne de Vries en Doede Machiel. Keimpe Talsma, Wietse Punter en André Dijkstra koenen it op ‘e trije spitich genôch krekt net rêde tsjin Machiela c.s., 5-5 6-4.  It hie moai west foar Keimpe en Wietse, dy’t yn de earste omloop mei 5-0 ferlern hienen fan de lettere winners.


 Útslach A-klas

1. Alexander Post (Seisbierrum),  Teake van der Walt (Seisbierrum) en Klaas Anne Terpstra (Minnertsgea)

2. Peter Tolsma (Reduzum), Gerrit Groen (Wergea) en Klaas Dijkstra (Feanwâlden)

3. Jan Visser, Sjoerd Sonnema en Jan Pieter Hovinga (allegearre fan Eanjum)

Ferliezersrûnte
1. Hilbrand Smid (Wytmarsum), Nanning Seepma (De Harkema) en Ibo Nicolay (Britsum)


In pryske foar Age yn de B-klas, dat wol!

De wienen mar 9 partoeren yn de B-klas. De Eastereiners en Wommelsers sleepten flink wat prizen yn ‘e wacht, mar dé priis gie nei Rutger Fopma, Johannes de Jong en Jochum de Vries. Mar krekt, dat wol, want Sipke Hiemstra, Tjerk Okkema en Jan Vellinga joegen hiel knap partij en moasten pas yn ‘t lêst de holle bûge, 5-5 6-4. De 3de priis wie foar Peter Sijbesma, Roel Sijbesma en ús Goaiïngeaster Age van der Goot. De lêsten hienen yn de twadde omloop wûn fan Johan Wittermans, Harmen van Gelderen en Jan de Groot. Jan waarde de grutte pechfûgel fan de dei. Mei de lêste slach fan de partij kaam hy, wylst hy dwaande wie de bal foar de keats werom te slaan, hurd yn oanrekking mei it Goaiïngeaster fjild. De finger bryk, in pynlike saak en it waard in medyske kwersty. By einbeslút kaam hy letter op it fjild werom mei de earm yn ‘t gips. In sneuë saak!


Útslach B-klas

1. Rutger Fopma (Bears), Johannes de Jong (Mantgum) en Jochum de Vries (Wiuwert)

2. Sipke Hiemstra, Tjerk Okkema en Jan Vellinga (allegearre Easterein) 

3. Peter Sijbesma (Easterein), Roel Sijbesma (Easterein) en Age van der Goot (Goaiïngea)

Ferliezersrûnte

1. Jelle de Boer, Pieter Porte en Bertus Bootsma (allegearre Wommels)


B-klas 1.jpg
B-klas 2.jpg
 
B-klas 3.jpg
B-klas ferl. 1.jpg
 
Nieuws

Prachtige 5de Jonge Hab Partij pleage troch reinwetter mar supergoed slagge!

zondag 7 juli 2024
Ja, it...
Lees meer...

Lytse Hab Partij: earste krâns foar Digna!

woensdag 3 juli 2024
...
Lees meer...

KNKB 1ste klas froulju mei fertsjinne Rypster winners

zondag 30 juni 2024
Mei...
Lees meer...