Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Federaasje Snits e.o. Jierfergadering

Op 19 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Café Boazumer Mjitte Boazum

kf De Lege Geaen Jierfergadering

Op 21 maart 2024 om 20:00 uur
locatie: Doarpshûs de Kosterij

KNKB Algemiene ledefergadering

Op 27 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Bloemketerp Frjentsjer

150 famkes en jonges keatsten federaasje yn Goaiïngea; Moniek en Jochem Lootsma yn 'e krâns (2)

zaterdag 27 mei 2023
Goaiïngea 26 maaie. De 150 bern wienen ferdield yn 8 klassen, fan welpen o/m junioaren. Datl êste wie hiel moai en hooplik komt dêr in ferfolch op yn De Hommerts op 9 juny. De jeugdkommisje hie by alle kategoryen mear as genôch frijwilligers regele, en dat fertsjinnet in plúmke foar de kommisje en de frijwilligers. De snackauto draaide op folle toeren, ja, se moasten op 't lêst 'nee' ferkeapje by de patat.Plaats hier je content. Sus en broer Moniek en Jochem Lootsma kamen yn 'e krâns. Ek wienen der prizen foar Norah ten Brink, Brecht Renema, Jetske Zijlstra,  Sytze Jan de Vries, Jorrit de Jong en Tara Brit van der Meulen. 
Skoalfamkes a.jpg
Skoaljonges a.jpg
Jeugd a.jpg
Junioaren a.jpg

De útslaggen

Skoalfamkes (6 partoeren)

1.  Hendrika Stegenga (Balk), Marloes Koops (Makkum) en Janet Adema (Tsjom)

2.  Sofie Koops (Makkum) en Anne Rikst Bakker (Tersoal)


Skoaljonges (9 partoeren)

1. Jurre Duizendstra (Raerd) en Riemer Raap (De Hommerts)

2.  Sander Vriesema (Wommels), Siard van der Graaf (Skearnegoutum) en Hessel Abels (Itens)

3.  Jelmer Zijlstra (Frjentsjer) en Sylvan Verhoef (Raerd)

Ferliezersrûnte

1.   Sem Groen (Makkum) en Jimte Tilma (Mantgum)

 

 Jeugd (8 partoeren)

1.   Durk Bootsma (Turns), Jochem Lootsma (Goaiïngea) en Norah ten Brink (Skearnegoutum)

2.   Liset Sijbesma (Easterein), Brecht Renema (De Gaastmar) en Stientje Geertsma (Mantgum)

Ferliezersrûnte

1.    Remco Yska (Boalsert), Mare Dijkstra (Makkum) en Jetske Zijlstra (Spears)

 

Junioaren (4 partoeren)

1. Jente Schraa (Wommels), Moniek Lootsma (Goaiïngea) en Iris Jasper (Berltsum)

2.  Sytze Jan de Vries (Poppenwier), Jorrit de Jong (Abbegea) en Tara Brit van der Meulen (Raerd)

Nieuws

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...