Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

150 famkes en jonges keatsten federaasje yn Goaiïngea; Moniek en Jochem Lootsma yn 'e krâns (2)

zaterdag 27 mei 2023
Goaiïngea 26 maaie. De 150 bern wienen ferdield yn 8 klassen, fan welpen o/m junioaren. Datl êste wie hiel moai en hooplik komt dêr in ferfolch op yn De Hommerts op 9 juny. De jeugdkommisje hie by alle kategoryen mear as genôch frijwilligers regele, en dat fertsjinnet in plúmke foar de kommisje en de frijwilligers. De snackauto draaide op folle toeren, ja, se moasten op 't lêst 'nee' ferkeapje by de patat.Plaats hier je content. Sus en broer Moniek en Jochem Lootsma kamen yn 'e krâns. Ek wienen der prizen foar Norah ten Brink, Brecht Renema, Jetske Zijlstra,  Sytze Jan de Vries, Jorrit de Jong en Tara Brit van der Meulen. 
Skoalfamkes a.jpg
Skoaljonges a.jpg
Jeugd a.jpg
Junioaren a.jpg

De útslaggen

Skoalfamkes (6 partoeren)

1.  Hendrika Stegenga (Balk), Marloes Koops (Makkum) en Janet Adema (Tsjom)

2.  Sofie Koops (Makkum) en Anne Rikst Bakker (Tersoal)


Skoaljonges (9 partoeren)

1. Jurre Duizendstra (Raerd) en Riemer Raap (De Hommerts)

2.  Sander Vriesema (Wommels), Siard van der Graaf (Skearnegoutum) en Hessel Abels (Itens)

3.  Jelmer Zijlstra (Frjentsjer) en Sylvan Verhoef (Raerd)

Ferliezersrûnte

1.   Sem Groen (Makkum) en Jimte Tilma (Mantgum)

 

 Jeugd (8 partoeren)

1.   Durk Bootsma (Turns), Jochem Lootsma (Goaiïngea) en Norah ten Brink (Skearnegoutum)

2.   Liset Sijbesma (Easterein), Brecht Renema (De Gaastmar) en Stientje Geertsma (Mantgum)

Ferliezersrûnte

1.    Remco Yska (Boalsert), Mare Dijkstra (Makkum) en Jetske Zijlstra (Spears)

 

Junioaren (4 partoeren)

1. Jente Schraa (Wommels), Moniek Lootsma (Goaiïngea) en Iris Jasper (Berltsum)

2.  Sytze Jan de Vries (Poppenwier), Jorrit de Jong (Abbegea) en Tara Brit van der Meulen (Raerd)

Nieuws

Jeugd koe noch krekt even nachtkeatse!

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Prachtich Nachtkeatsen mei de Hapjespartij

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Earste winst foar Jouke Dotinga en Jochem Lootsma op in ledepartij dit jier

maandag 21 augustus 2023
...
Lees meer...