Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Federaasje Snits e.o. Jierfergadering

Op 19 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Café Boazumer Mjitte Boazum

kf De Lege Geaen Jierfergadering

Op 21 maart 2024 om 20:00 uur
locatie: Doarpshûs de Kosterij

KNKB Algemiene ledefergadering

Op 27 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Bloemketerp Frjentsjer

Prachtich Bern-âlderkeatsen op Himelfeartsdei

dinsdag 23 mei 2023
Goaiïngea, Himelfeartsdei, 18 maaie.
Op Himelfeartsdei wie it wer tiid foar de Bern-âlderpartij. De moaiste partij fan it jier neffens in soad bern! Keatse mei heit, mem, pake, beppe, omke, tante, oare famyljeleden of in adopsjeâlder foar ien dei. It waard wer in prachtige dei, mei in fol fjild keatsende minsken! Der waarden moaie, gesellige en gemoedelijke partijen keatst, wer’t it bern altyd sintraal stie. Sy slane dan ek foarbest op en steane foaryn!
Der waard keatst yn 4 klassen. 12 partoer by de kabouters, 17 by de welpen, 8 by de skoaljeugd en 4 by de jeugd. De winners fan dizze tige slagge dei wienen:
Alle kabouters.JPG
Kabouters (12 partoeren)
1e priis: Remon Wiersma mei pake Anne
2e priis: Age Bakker mei Sytze Jan de Vries
3e priis: Jildert Bakker mei omke Sjouke
1e ferl: Baukje Huitema mei Aaltsje Kroes
2e ferl: Jesse van der Zwan mei mem Tjitske
3e ferl. Amerins Kiestra en neef Hessel

Alle welpen.JPG
 
Welpen (17 partoeren)
1e priis: Tieme Sietse Holtrop mei omke Johannes
2e priis: Edsert Bouma mei heit Jelle
3e priis: Dycke Fardau Bokma mei heit Jehannes
4e priis: Daniël Borkhuis mei mem Anke
4e priis: Ravi de Vries mei omke Jaring
1e ferl.: Wiebe Huitema mei Marrit Oosterbaan
2e ferl.: Femke van der Zwan mei heit Richard


Alle skoaljeugd.JPG
 
Skoaljeugd (8 partoeren)
1e priis: Minke Lys Leenstra mei neef Jelke Hindrik
2e priis: Anna Marit Twijnstra mei Jelmer de Jong
1e ferl. Imme Klaas Kievit mei Jacob Dotinga
2e ferl.: Esther Lootsma mei sus Moniek

Alle jeugd.JPG
 Jeugd (4 partoeren)
1e priis: Martsen van der Goot mei Gerben Wierda
2e priis: Jochem Lootsma mei Maaike Faber
Nieuws

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...