Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Federaasje Snits e.o. Jierfergadering

Op 19 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Café Boazumer Mjitte Boazum

kf De Lege Geaen Jierfergadering

Op 21 maart 2024 om 20:00 uur
locatie: Doarpshûs de Kosterij

KNKB Algemiene ledefergadering

Op 27 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Bloemketerp Frjentsjer

150 famkes en jonges keatsten federaasje yn Goaiïngea; krâns foar Patrick Feenstra by syn debút (1)

zaterdag 27 mei 2023
Goaiïngea 26 maaie. De 150 bern wienen ferdield yn 8 klassen, fan welpen o/m junioaren. Datlêste wie hiel moai en hooplik komt dêr in ferfolch op yn De Hommerts op 9 juny. De jeugdkommisje hie by alle kategoryen mear as genôch frijwilligers regele, en dat fertsjinnet in plúmke foar de kommisje en de frijwilligers. De snackauto draaide op folle toeren, ja, se moasten op 't lêst 'nee' ferkeapje by de patat. Us welp Patrick Feenstra die foar it earst mei yn de federaasje en kaam daliks yn 'e krâns. Fierder wienen der prizen foar Wiebe Huitema en Anne Rikst Bakker.

De útslaggen
Welpefamkes a.jpg
Welpejonges a.jpg
Pupillefamkes a.jpg
Pupillejonges a.jpg

Welpefamkes (7 partoeren)

1.   Emma van Amersfoort (Ysbrechtum) en Wietske Poelsma (Reahûs)

2.   Emma Hornstra (Balk) en Else Zeinstra (Itens)

Ferliezersrûnte

1.  Dycke Roersma (Stiens) en Jolanda Stoker (De Hommerts)

 

Welpejonges (11 partoeren)

1.  Jelke Sijbesma (Easterein) en Patrick Feenstra (Sibrandabuorren)

2.  Johan de Jong (Lytsewierrum) en Jort Kronemeijer (Itens)

3.  Jens Boorsma (Boalsert), Matthijs Hoekstra (Skearnegoutum) en Bouwe Postma (Wûns)

Ferliezersrûnte

1.  Jurjen Visser (Piaam) en Wiebe Huitema (Gau)

2.  Sjoerd van der Schaaf (Wytmarsum) en Jens de Vries (Turns)

 

Pupillefamkes (9 partoeren)

1.   Marrit Hoekstra (Skearnegoutum) en Marije Poelsma (Reahûs)

2.   Lyset Westra (Boalsert) en Marrit van der Weij (Easterein)

3.   Sanne van Dijk (Reduzum) en Liv Koops (Makkum)

Ferliezersrûnte

1.    Lisa Hornstra (Balk) en Rosalie ten Brink (Skearnegoutum)

 

 Pupillejonges (14 partoeren)

1.    Mart Roersma (Stiens) en Collin Terpstra (Wytmarsum)

2.   Jetse Visser (Piaam) en Hedzer Jansen (Rien)

3.    Kyran Talsma (Raerd) en Jurjen van der Bij (De Hommerts)

3.   Rindert Bouma (Wytgaard) en Jens Tuinstra (Folsgeare)

Ferliezersrûnte

1.   Sybren Strikwerda (Itens) en Menne Wieling (Reduzum)

2.   Silvester van der Molen (Sint Jabik) en Pier van der Schaaf (Wytmarsum)

Nieuws

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...