Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB froulju 1ste klas frije formaasje

Op 30 juni 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jonge Hab Partij

Op 7 juli 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Prachtige opbringst Aldizeraksje 23 maaie

donderdag 23 mei 2024
de mannen.jpg
De organisaasje hie de saakjes wer goed regele. It senuwsintrum wie by de sporthal yn Sibrandabuorren. De auto's mei karren rieden óan mei folle karren en ôf mei lege. En sa gie dat in pear oeren troch, de hiele Legeaën troch en soms ek fier dêrbûten. Jan de Groot soarge derfoar dat it metaal skieden waard fan ûngerjochtichheden sa as rubber, plestyk etc. Oan 'e ein fan 'e jûn wienen de twa konteners fol en koenen de mannen, ja foaral mannen, weromsjen op in tige slagge aksje. 

De oare deis wie  it bedrach fan de opbringst al bekend: € 2.139,42
Rinse.jpg
 
Nieuws

Oprommerspartij: hast alle bern dienen mei en Suze Bokma wûn har earste krâns!

woensdag 29 mei 2024
...
Lees meer...

DLG-on-tour: Pearkekeatsen fan Poppenwier nei Goaiïngea

zaterdag 25 mei 2024
...
Lees meer...

Prachtige opbringst Aldizeraksje 23 maaie

donderdag 23 mei 2024
De...
Lees meer...