Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Aldizer-aksje 23 maaie 2024

Op 23 mei 2024 om 18:00 uur
locatie: Sibrandabuorren (sporthal)

DLG-on-tour Pearkekeatsen

Op 25 mei 2024 om 11:00 uur
locatie: Goaiïngea

Oprommerspartij leden jeugd

Op 29 mei 2024 om 16:00 uur
locatie: Goaiïngea

Gesellich Algemien LedeFeestje

maandag 13 november 2023
Rest bestjoer.JPG
Sytze Jan.JPG
Dat wie op freedtejûn 4 novimber. In 30 leden hienen de muoite nommen om op dizze jûn even werom te sjen op it ôfrûne seizoen, mar ek om gewoan even mei elkoar by te praten. Alderearst joech foarsitter Jouke Dotinga oan Harmen van Gelderen it wurd om syn jierferslach oan de oanwêzigen foar te lêzen.
Dat foel yn 'e smaak en dêrnei krige Sytze Jan de Vries de Repkobeker fan de manlju útrikt. Mei-winner Feiko Scheepvaart wie der net en ek Antsje Kievit-Abma, achtfâldich winner fan de Repkobeker, koe der net by wêze.
Dêrmei it offisjele part fan de jûn foarby en koe de groepsfoarming begjinne. Sadwaande wienen der in stik as fiif ploechjes dy't al bier- en wyn- en frisdrinkend de tiid ferdreaunen. Letter op 'e jûn kamen de waarme hapkes del. En sa duorre de jûn oant it begjin fan 'e nacht. It wie in slagge algemien ledefeestje (ALF).
 
 
 
IMG_6817.JPG
IMG_6820.JPG
 
IMG_6818.JPG
 
Nieuws

Âlde Hap Partij - KNKB 50+ frije formaasje: íen krâns yn Goaiïngea en nét twa yn Gau!

zondag 12 mei 2024
...
Lees meer...

Moaie Bern-âlderpartij mei ideaal keatswaar

donderdag 9 mei 2024
...
Lees meer...

Jelke, Amerins en Age yn 'e krânsen - moai fris begjin fan seizoen 2024

zaterdag 27 april 2024
...
Lees meer...