Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Federaasje Snits e.o. Jierfergadering

Op 19 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Café Boazumer Mjitte Boazum

kf De Lege Geaen Jierfergadering

Op 21 maart 2024 om 20:00 uur
locatie: Doarpshûs de Kosterij

KNKB Algemiene ledefergadering

Op 27 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Bloemketerp Frjentsjer

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023

Snein 26 novimber wie it earste muorrekeatstoernoai fan dit winterskoft. In klassiker is it hast, it Veegpiettoernoai.  Der wienen 26 dielnimmers en elk mocht 8 kear spylje, twa tsjin twa. Aaltsje Kroes bleau yn de A-groep Michel Nesse krekt foar. De A-groep spile fan 13:00 - 15:00 oere.


Yn de B-groep wie it ferskil tusken de 1ste en de 2de ek net grut. Siebrigje Nynke Boschma wie in heale punt better as Tara van der Meulen. Dizze groep spile fan 15:00 - 17:00 oere, sadat de A-groep in skoft op de priisútrikking wachtsje moast. De prizen wienen wer lekker, sponsord troch Jaring Ypma út Gau, bakker sutelder. 

It wie in slagge toernoai en it  neisitten wie gesellich.


IMG_6845.JPG
Schermafbeelding 2023-11-27 135744.jpg
IMG_6840.JPG
IMG_6836.JPG
 
Nieuws

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...