Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB froulju 1ste klas frije formaasje

Op 30 juni 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jonge Hab Partij

Op 7 juli 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Noflike Thúsbliuwerspartij foar de jeugd: Tersoal boppe!

zaterdag 29 juli 2023
Fjildlizze.jpg

Goaiïngea, freed 28 july. Neidat de fjilden earst troch de jeugdkommisje-en-oanhing lein wienen, koenen om 16:00 oere 24 jongelju yn aksje komme. It waar wie prima, it wie de moaiste dei fan ‘e wike nei dagen fan reinwetter.


- De 9  kabouters spilen it gewoane toernoaisysteem mei ôffalrûnte. Dit kear gjin A- en B-klas dus. En it waard in spannende striid, wêrby’t de Tersoalster bern foar master opsloegen. Ja, it kaam sels safier dat de finale in broer-sus-striid waard, Jildert Bakker tsjin  Feija Bakker. Jildert wie krekt even te sterk foar Feija, 5-1 6-4. Gelokkige 3de waard Jelke Holtrop.

De finale yn de ferliezersrûnte gie tusken Jesse van der Zwan en Femke Abma. In spannende pot, dy’t wûn waard troch Femke op 5-3 6-6. 

 

- De welpen keatsten mei 4 partoeren in moaie heale kompetysje. Wiebe Huitema en gastspiler Jesper Boersma fan Skearnegoutum wûnen de beide earste partijen sûnder problemen en de oare favoriten, Tieme Holtrop en Anna Lynn Koldijk, dienen krekt itselde. Bleau oer de lêste partij en dat waard in partij dêr’t alle yn siet. Om en om gienen de earsten en it hie moai west as it 5-5 6-6 wurden wie. Dat barde net. Neidat Tieme en Anna-Lynn nei in 5-4 efterstân knap weromkommen wienen nei 5-5, wie it beslissende earst hiel dúdlik foar Wiebe en Jesper, 6-0. Foar de winners wie dat moai, mar de ferliezers moasten de nederlaach even ferwurkje!

 

- By de skoaljeugd dienen 2 partoeren fan twa en 1 partoer fan ien mei. Anne Rikst Bakker en Imme Klaas Kievit stutsen rom boppe de beide oare partoeren út. De 2de priis, dy’t der nei wie, hie oars foar Minke Lys Leenstra en Rein Huitema west, en de 3de priis foar de oare gastspiler Klaas Dijkstra, fan Makkum, Jorrit Boersma en Rients Huitema.  
Marco en publyk priisútrikking.jpg
 En sa wie dizze Thúsbliuwerspartij moai flot ôfrûn om in oere as 19:00.

De útslaggen 

Kabouters (9 bern)

1.    Jildert Bakker – 2. Feija Bakker – 3. Jelke Holtrop

Ferliezersrûnte

1. Femke Abma – 2. Jesse van der Zwan

Kabouters alle priiswinners.jpg


Welpen (4 partoeren)

1.    Wiebe Huitema en Jesper Boersma

2.    Tieme Holtrop en Anna-Lynn Koldijk

Welpen alle priiswinners.jpg
 Skoaljeugd (3 partoeren)

1.    Imme Klaas Kievit en Anne Rikst Bakker

Skoaljeugd 1.jpg
 
Nieuws

Oprommerspartij: hast alle bern dienen mei en Suze Bokma wûn har earste krâns!

woensdag 29 mei 2024
...
Lees meer...

DLG-on-tour: Pearkekeatsen fan Poppenwier nei Goaiïngea

zaterdag 25 mei 2024
...
Lees meer...

Prachtige opbringst Aldizeraksje 23 maaie

donderdag 23 mei 2024
De...
Lees meer...