Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Oranjefeestpartij Gau

Op 18 juli 2024 om 08:45 uur
locatie: Gau

Thúsbliuwerspartij leden jeugd

Op 26 juli 2024 om 16:00 uur
locatie: Goaiïngea

De Foute Ledepartij senioaren

Op 28 juli 2024 om 11:00 uur
locatie: Goaiïngea

Boalsert wint KNKB famkes ôfdieling; krâns foar Brecht Renema by de opstap!

maandag 29 mei 2023

Goaiïngea, 28 maaie. It wie hjoed wer in gesellige drokte op it keatsfjild. 102 skoalfamkes en famkes gongen de striid mei inoar oan yn fiif ferskillende klassen.

 

Famkes ôfdieling en opstap

De famkes hawwe hjoed yn Goaiingea de earste ôfdielingswedstriid fan it seizoen keatst. Hjir gong de finale tusken Boalsert en Tsjom, it wie lang in iensidige striid yn it foardiel fan Boalsert. Mar Tsjom kaam buordsje foar buordsje wer werom. Op 5-4 6-6 sloech Noa Elzinga de bal oer alles hinne en wie de winst foar Boalsert. 

Yn de 3de omloop hong Boalsert oan in siden triedsje yn de partij tsjin De Trije Doarpen fan Easternijtsjerk, de partij om de preemje of neat. Se draaiden in 4-0 efterstân hiel knap om nei in 5-4 foarsprong en de winst op 5-4 6-2.

Ús eigen famkes, Berber van der Goot, Ilse Baanstra en Rigt van der Velde sneuvelen yn de twadde omloop, nei winst op Arum en ferlies tsjin de lettere winner Boalsert. Goaiïngea 2 mei Elbrich Kooistra, Afke Marij van der Goot en Martsen van der Goot wûnen de earste partij fan Rie en sneuvelen dêrnei tsjin it sterke Tsjom, de lettere preemjewinner. It lot moat ek in bytsje meisitte....


By de opstap gong de finale tusken Brecht Renema, Inez Bosch en Fianne Dijkstra tsjin Eline van Dijkhuizen, Jetske Zijlstra en Geertje van der Weide. Oant 3 earsten gelyk gong dit moai lykop, dêrnei wie it samar dien. De winst gong op 5-3 6-2 nei Brecht, Inez en Fianne. 


 Skoalfamkes A, B1 en B2

By de skoalfamkes waard der keatst yn trije klassen. By de A’s gong de finale tusken Aniek en Ilse tsjin Rikst en Sam, dizze waard wûn mei 5-3 6-0 troch Aniek en Ilse. Yn de B1 klasse gong de finale tusken Rens en Sofie tsjin Brecht en Maren. Dizze waard mei 5-1 6-6 wûn troch Rens en Sofie. De ferliezersfinale wie in stik spannender, de lêste slach wie pas op 5-5 6-6. Yn it foardiel fan Emma en Rianne rolle de bal tsjin it blokje oan en wie de keats net foarby. As lêste de B2 klasse, ek hjir waard pûlkeatst mei 6 partoer. De finale gong tusken Klaske en Nynke tsjin Berber en Marloes. De earstneamden wûnen dit frij iensidich mei 5-2 6-4.

 

De útslaggen 

Famkes ôfdieling (19 partoeren)

1. Boalsert (Minke Tjalsma, Inge Blanke en Noa Elzinga) 

2. Tsjom (Marrit Wielinga, Yannah Parma en Gerbrich Koster) 

3. Lollum (Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans)

 

Famkes t.i.l. opstap (11 partoeren)

1. Brecht Renema, Inez Bosch en Fianne Dijkstra 

2. Eline van Dijkhuizen, Jetske Zijlstra en Geertje van der Weide 

3. Marsha Boersma, Fenna Hoekstra en Jennifer de Jong

 

Skoalfamkes A (6 partoeren)

1. Aniek Koopmans en Ilse van der Galiën

2. Rikst Grijpstra en Sam van der Marel

 

Skoalfamkes B1 (9 partoeren)

1. Rens Bos en Sofie Koops

2. Brecht Grovenstein en Maren de Vries

Ferliezersrûnte

1. Emma Porte en Rianne Osinga

 

Skoalfamkes B2 (6 partoeren)

1.  Klaske Gaastra en Nynke van der Leest

2. Berber Boersma en Marloes Koops


Famkes ôfd. alle.jpg
 
Famkes t.i.l. alle.jpg
 
Skoalfamkes A alle.jpg
Skoalfamkes B1 alle.jpg
Skoalfamkes B2 alle.jpg
 
Nieuws

Prachtige 5de Jonge Hab Partij pleage troch reinwetter mar supergoed slagge!

zondag 7 juli 2024
Ja, it...
Lees meer...

Lytse Hab Partij: earste krâns foar Digna!

woensdag 3 juli 2024
...
Lees meer...

KNKB 1ste klas froulju mei fertsjinne Rypster winners

zondag 30 juni 2024
Mei...
Lees meer...