• Nachtkeatsen foar leden, jong en âld

  Op 11 september 2021 van 18:00 tot 0:00 uur
  Goaiïngea
  Kabouters en welpen 18.00 oere
  Pupillen en skoaljeugd 19.00 oere
  Senioaren 20.00 oere

 • Agenda

  30 septimber Ledefergadering kf De Lege Geaen

  Op 30 september 2021 van 20:00 tot 0:00 uur
  locatie: Doarpshûs Ús Gebou yn Gau