• Winst partoer Iris Oosterbaan KNKB 1ste klas frije formaasje

  zondag 15 mei 2022
  It jonge bestjoer fan ús keatsclub hie it dizze dei net dreech. Arjen Radix wie clubskiedsrjochter en hie de (mar) 6 partoeren ûnder kontrôle. Oer 14 dagen wurdt it 'oare koeke', as de famkes en skoalfamkes delstrike yn Goaiïngea. Mar dat sil grif slagje! It waar wie sublym, mar der stie wol in fleagerige wyn wat skean oer it fjild en dêr hienen guon opslachsters it dreech mei. 
  Yn de earste omloop wûnen Anna-Dieuwke Dijkstra, Rix Wijnia en Iris Oosterbaan - dit jier as famke útkommend foar Goaiïngea - mar krekt fan Aletta van Popta, Mintje Meintema en Gerde Lycklama á Nijeholt, 5-5 6-0. It wie in lykop-geande partij, wêrby't Van Popta c.s. nei in foarsprong tsjin in 5-3 achterstân oanseach, mar mei fearkrêft weromkamen ta 5-5. Yn de twadde omloop bleaunen Roelie Kroondijk, Hiske Zeinstra en Somona Kootstra op nul earsten stean tsjin Anna-Dieuwke c.s.
  Yn de finale joegen Julia Marthine Rienks, Hesther de Boer en Marije Bodde wol aardich partij, mar it like der net in momint op dat Dijkstra c.s. yn 'e problemen komme soenen. Op 5-3 6-0 joech Anna-Dieuwke in sitbal en wie de winst binnen.

  De winst yn de ferliezersronde wie foar Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma. Hja wûnen yn in iensidige partij fan Rixt Fokkema, Angela Donga en Ineke van der Ploeg, 5-0 6-4.

  De útslach
  1. Anna-Dieuwke Dijkstra (Ljouwert), Rixt Wijnia (Wommels) en Iris Oosterbaan (Skearnegoutum)
  2. Julia Marthine Rienks (Dronryp), Hesther de Boer (Jellum) en Marije Bodde 
  Ferliezersronde:
  1. Serena Hovenga (Marsum), Amarins de Groot (Mantgum) en Aluca Bouma (Grou)
  1.jpg

  2.JPG

  1e en 2e prijs.JPG
  4.jpg
 • Nieuws

  Spontane Sachtebalpartij nei strakke keatsclinic

  maandag 27 juni 2022
  Mar even 24 leafhawwers hienen har melden op it...
  Lees meer...

  Kaatsclinic voor Zuid-Hollanders (en in stik bûter yn 'e brij) en een spontane ledenpartij!

  zondag 26 juni 2022
  Het was een heel plezierige groep van 8...
  Lees meer...

  Midsimmerpartij foar de jeugd mei waar as spek

  vrijdag 17 juni 2022
  Der binne fan dy jûnen dat de bern lang bûten...
  Lees meer...