• Fantastysk Keatswykein op Amelân

  maandag 2 mei 2022
  Groep.jpg


  It ôfrûne wykein fan 29 april o/m 1 maaie Dit wykein hawwe we mei in ploech van 37 frou/man op keatswykein nei Amelân west. Freed binne de minsken op ferskillende tiden op de boat stapt om nei de Kienstrahoeve yn Buren te gean. De iene groep hat it eilân rûn fytst, de oare ergens wat dronken en de organisaasje hat de kampeerbuorkerij yn oarder makke en boadskippen dien. Op freedtejûn stie der in Hollywood Diner en in thema-/karaokejûn op it programma mei it thema film. Eltsenien wie ferklaaid as in karakter út in film en sa binne we ek it Amelander nachtlibben yn gongen. It bleau dizze jûn noch lang gesellich!
   
  Mar moarns waard eltsenien om 8.00 oere alwer wekker makke foar it moarnsiten en dernei gong de keatswedstriid fan start! Der waard keatst op it ‘knollefjild’ achter de kampeerbuorkerij. Dêr leinen 5 perken. By de 4 partoer yn de A-klasse en 10 yn de B’s waard moai en gesellich keatst. Al hie de gesellige jûn fan de foarige jûns by in oantal noch wol wat ynfloed op de prestaasjes. Jûns stie der nei de barbecue in pubquiz mei soms bysûndere fragen op it program. 

  Nei wer in tige gesellige jûn yn Nes wie it alwer gau moarn. Om 10.30 oere moasten we de koffers yn de karre stean ha foar ferfier nei de haven en starten we mei de folleybalwedstriid. Healwei stie der wer in lekkere lunch foar ús klear en nei de finale hawwe we mei syn allen de kampeerbuorkerij opromme en skjinmakke. Sadwaande koenen we om 14.15 oere op de fyts nei de fytsferhier om mei de boat fan 15.00 oere wer nei hûs te gean. En sa kaam der in ein oan dit earste en tige slagge keatswykein!

  Sjoerdtje, Siebrigje Nynke, Renske, Evert, Sytze Jan, bedankt foar de organisaasje fan dit fantastyske wykein!!!  ( Aaltsje Kroe s)

  Útslaggen keatswedstriid A-klasse 
   1. Egbert Heins en Nolke Bergstra  2. Evert Sijbesma en Arjen Radix
  B-klasse
  1. Albertsym Fekken, Fokke Postma en Wytske Boschma  2. Marije Jonker, Jelke Hindrik de Vries en Marijke Sijbrandij  3. Sytze Bram de Witte, Bertus Dotinga en Machteld Ypma. : 1. Jan Feenstra, Arjan Mutsaers en Esmee Suierveld 2. Aaltsje Kroes, Jelke de Vries en Petra Fekken

  A2.jpg
  A1.jpg
  B1.jpg
  B2.jpg

   
  B3.jpg
  B5.jpg
  B4.jpg


 • Nieuws

  Winst partoer Iris Oosterbaan KNKB 1ste klas frije formaasje

  zondag 15 mei 2022
  It jonge bestjoer fan ús keatsclub hie it dizze...
  Lees meer...

  Fantastysk Keatswykein op Amelân

  maandag 2 mei 2022
  It ôfrûne wykein fan 29 april o/m...
  Lees meer...

  De earste krânsen hingje wer nei in flitsende Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij (2)

  donderdag 28 april 2022
  Senioaren...
  Lees meer...