Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB froulju 1ste klas frije formaasje

Op 30 juni 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jonge Hab Partij

Op 7 juli 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Wytske Boschma nij yn it bestjoer op it AL-feestje

vrijdag 25 november 2022
IMG_6237.JPG


In goeie 20 leden wienen ôfsetten kommen op de neijiersledegearkomste yn Us Gebou yn Gau. It wie in 'steande resepsje' mei in tafel spesjaal foar de Alde Hap.   Foarsitter/foarsteander Jouke Dotinga lei de bedoeling fan de jûn út: it noflike gearkomste mei dêrnei neisitte/-stean mei in drankje. 
IMG_6216.JPG

Harmen van Gelderen lies syn jierferslach en dêryn eide hy it ôfrûne seizoen oer mei hjir en dêr in prikje nei de iene en de oare.
Wytske Boschma  waard dêrnei it bestjoer yn stimd, mei in befêstiging as applaus. Yn de rubryk  'In het zonnetje...' waarden  Aaltsje Kroes  en  Nolke Bergstra  nei foar helle en se krigen wat lekkers as tank foar harren ynset binnen de club. Sa binne beide o sa drok mei it muorrekeatsen en oare dingen! IMG_6230.JPG


Rimmer Osinga frege yn de rûnfraach om it keatsen 
Marcel 2.JPG
leechdrompelich te hâlden, foaral finsansjeel, sjoen hege kosten/ynflaasje dit jier. 
Spitich genôch wienen de Repkowinners Marcel Brakels en Siebrigje Nynke Boschma net oanwêzich.  Marcel kaam
letter op 'e jûn, fandêr de foto noch.
IMG_6238.JPG

Nieuws

Oprommerspartij: hast alle bern dienen mei en Suze Bokma wûn har earste krâns!

woensdag 29 mei 2024
...
Lees meer...

DLG-on-tour: Pearkekeatsen fan Poppenwier nei Goaiïngea

zaterdag 25 mei 2024
...
Lees meer...

Prachtige opbringst Aldizeraksje 23 maaie

donderdag 23 mei 2024
De...
Lees meer...