Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Wytske Boschma nij yn it bestjoer op it AL-feestje

vrijdag 25 november 2022
IMG_6237.JPG


In goeie 20 leden wienen ôfsetten kommen op de neijiersledegearkomste yn Us Gebou yn Gau. It wie in 'steande resepsje' mei in tafel spesjaal foar de Alde Hap.   Foarsitter/foarsteander Jouke Dotinga lei de bedoeling fan de jûn út: it noflike gearkomste mei dêrnei neisitte/-stean mei in drankje. 
IMG_6216.JPG

Harmen van Gelderen lies syn jierferslach en dêryn eide hy it ôfrûne seizoen oer mei hjir en dêr in prikje nei de iene en de oare.
Wytske Boschma  waard dêrnei it bestjoer yn stimd, mei in befêstiging as applaus. Yn de rubryk  'In het zonnetje...' waarden  Aaltsje Kroes  en  Nolke Bergstra  nei foar helle en se krigen wat lekkers as tank foar harren ynset binnen de club. Sa binne beide o sa drok mei it muorrekeatsen en oare dingen! IMG_6230.JPG


Rimmer Osinga frege yn de rûnfraach om it keatsen 
Marcel 2.JPG
leechdrompelich te hâlden, foaral finsansjeel, sjoen hege kosten/ynflaasje dit jier. 
Spitich genôch wienen de Repkowinners Marcel Brakels en Siebrigje Nynke Boschma net oanwêzich.  Marcel kaam
letter op 'e jûn, fandêr de foto noch.
IMG_6238.JPG

Nieuws

Hoera!

dinsdag 28 november 2023
Snein...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...

Gesellich Algemien LedeFeestje

maandag 13 november 2023
Dat...
Lees meer...