• Wytske Boschma nij yn it bestjoer op it AL-feestje

  vrijdag 25 november 2022
  IMG_6237.JPG


  In goeie 20 leden wienen ôfsetten kommen op de neijiersledegearkomste yn Us Gebou yn Gau. It wie in 'steande resepsje' mei in tafel spesjaal foar de Alde Hap.   Foarsitter/foarsteander Jouke Dotinga lei de bedoeling fan de jûn út: it noflike gearkomste mei dêrnei neisitte/-stean mei in drankje. 
  IMG_6216.JPG

  Harmen van Gelderen lies syn jierferslach en dêryn eide hy it ôfrûne seizoen oer mei hjir en dêr in prikje nei de iene en de oare.
  Wytske Boschma  waard dêrnei it bestjoer yn stimd, mei in befêstiging as applaus. Yn de rubryk  'In het zonnetje...' waarden  Aaltsje Kroes  en  Nolke Bergstra  nei foar helle en se krigen wat lekkers as tank foar harren ynset binnen de club. Sa binne beide o sa drok mei it muorrekeatsen en oare dingen! IMG_6230.JPG


  Rimmer Osinga frege yn de rûnfraach om it keatsen 
   Marcel 2.JPG
  leechdrompelich te hâlden, foaral finsansjeel, sjoen hege kosten/ynflaasje dit jier. 
  Spitich genôch wienen de Repkowinners Marcel Brakels en Siebrigje Nynke Boschma net oanwêzich.  Marcel kaam
  letter op 'e jûn, fandêr de foto noch.
  IMG_6238.JPG

 • Nieuws

  Broer en sus broer Lootsma op dreef mei muorrekeatsen!

  zondag 11 december 2022
  Snein 11 desimber 2022. It VeegPiettoernoai stie...
  Lees meer...

  Wytske Boschma nij yn it bestjoer op it AL-feestje

  vrijdag 25 november 2022
  In goeie 20 leden wienen ôfsetten...
  Lees meer...

  Wa mist wat? Klean (fan broeken, shirts oant skuon), drinkflesse/-beker, paraplu, pet,  sjampoo, sinnebrânguod, brace (!), sinnebril, eardopkes? Meld dy foar 24 novimber!

  donderdag 13 oktober 2022
  Do wolst net witte wat der allegearre yn de...
  Lees meer...