Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Oranjefeestpartij Gau

Op 18 juli 2024 om 08:45 uur
locatie: Gau

Thúsbliuwerspartij leden jeugd

Op 26 juli 2024 om 16:00 uur
locatie: Goaiïngea

De Foute Ledepartij senioaren

Op 28 juli 2024 om 11:00 uur
locatie: Goaiïngea

Teatsende thúsbliuwers Berber en Jildou winne

vrijdag 22 juli 2022
Bekers.JPG
Goaiïngea, 22 july 2022. 25 jongelju dienen mei oan de jierlikse Thúsbliuwerspartij, teminsten. Net hiel folle, mar de wille wie der net minder om. En it wie bytiden knap spannend, 5-5 6-6 wie hast gjin útsûndering en it gie soms mar om in pear punten.... En it gie om 'gouden' beker, sa't jim sjen kinne!KABOUTERS
Yn dizze klasse mei 4 bern - se mochten trije kear tsjin in oar spylje - wie it in striid tusken broer en sus Jildert en Feija Bakker út Tersoal. De earste partij wie daliks al de finale, efterôf besjoen. Jildert wûn op 5-4 6-2 fan Feija. Wa't it ek hiel goed die, wie Remon Wiersma, de frij nije ynwenner fan Goaiïngea. Hy wennet sawat op it keatsfjild. Sá goed, dat hy yn de lêste partij fan Jildert wûn op 5-5 6-6. Mar wat barde? Jildert wûn mei 19 punten foar. En Feija en Remon hellen beide 18 punten. Rekkenmaster Marco van der Goot hie der wol oan. Tsjonge jonge, mar hy kaam derút. Feija hie 14 earste tsjin en Remon 16! Remon foel bûten de prizen, mar hie wol fan de bêste wûn. Hy wie dus einliks de bêste! Amerins Kiestra flink wat punten, wie net kânsleas, mar krekt net genôch punten. Dat komt wol wer!

Kabouters ( 4 bern )  
1. Jildert Bakker  2. Feija Bakker 
Kabouters 1 2 3 4.JPG


WELPEN
Yn dizze klasse sprongen Jitse Bakker en Eelco Kiestra der finaal út. Eelci die as kabouter mei by de welpen, in superkabouter kinst dat neame. De twa jonges wûnen alles en krigen mar 4 earsten tsjin! Patrick Feenstra en Hester Kiestra dienen it ek net min hear. Yn de ûnderlinge partij tsjin Jitse en Eelco ferlearen se mar krekt, Wa't it ek goed dienen, wienen Tieme Holtrop en Anna-Lynn Koldijk. De foelen krékt bûten de prizen, it skeelde mar 1 punt. Edsert Bouma en Mare van der Goot spilen twa goede partijen, mar troch ien wat mindere partij siet in priis der net mear yn. 

Welpen ( 4 twatallen )
1. Jitse Bakker en Eelco Kiestra
2. Patrick Feenstra en Hester Kiestra
Welpen 1 2.JPG

PUPILLEN
Mar 5 pupillen hienen wy dit kear. Se waarden trije kear lotte en sa spilen der hieltyd in partoer fan 2 tsjin in partoer fan 3 bern.  It waard in yndividueel klassemint, dat fertsjinne wûn waard troch Doutzen Twijnstra mei 19 punten. Imme Klaas Kievit en Foke Marij Bakker hellen beide 16 punten en krigen beide ek 13 earsten tsjin. Dan mar de punten telle yn it lêste earst en dat kaam geunstich út foar Imme Klaas. Earme Marco, hy hie it swit op it gebit fan it rekkenjen. Krekt bûten de prizen foelen Falke Bakker en 'superwelp' Esther Lootsma.

Pupillen ( 5 bern )
1. Doutzen Twijnstra  2. Imme Klaas Kievit  3. Foke Marij Bakker
Pupillen 1 2 3.JPG


DE SKOALJEUGD MOCHT TEATSE En de 4 twatallen dienen dat mei in protte wille. En tsjonge wat in spanning. Trije fan de seis partijen kamen út op 5-5 6-6. Berber van der Goot en Jildou Twijnstra hellen 17 punten en krigen de teatskrâns om. Brecht Renema en Anne Rikst Bakker kamen op 16 punten út en dat jilde ek foar Martsen van der Goot en Minke Lys Leenstra, mar de lêsten hienen 2 tsjinearsten mear. Mei 14 punten foelen Rigt van der Velde en Anna Marit Twijnstra ek krekt bûten de prizen.

(Skoal)jeugd ( 4 twatallen ) - Teatsen
1. Berber van der Goot en Jildou Twijnstra
2. Brecht Renema en Anne Rikst Bakker
Skoaljeugd 1.jpg
Skoaljeugd 2.jpg

Nieuws

Prachtige 5de Jonge Hab Partij pleage troch reinwetter mar supergoed slagge!

zondag 7 juli 2024
Ja, it...
Lees meer...

Lytse Hab Partij: earste krâns foar Digna!

woensdag 3 juli 2024
...
Lees meer...

KNKB 1ste klas froulju mei fertsjinne Rypster winners

zondag 30 juni 2024
Mei...
Lees meer...