• Repko Sportprijzenpartij mei 143 federaasjefamkes en -jonges 2

  zaterdag 4 juni 2022
  Goaiïngea 3 juny 2022. Ûnder prachtige omstannichheden koe dit jier de jierlikse federaasjepartij foar de jongerein plakfine yn Goaiïngea. In superoantal fan 143 keatsers en keatsers kaam yn aksje. Ferskate fan ús eigen leden foelen yn 'e prizen, ja, en der wienen ek krânswinners:  Jochem Lootsma  Kristia Dotinga  en  Jorrit Boersma. En it wie foar it earrst (?) dat der in junioareklasse wie, oanjage troch Klaas Jan Oosterbaan. Fotograaf Henk Bootsma spaande de hiele middei op it fjild om, oan de lêste slach ta, wêrby't syn pakesizzer de krâns pakte.
  Foar syn foto's, klik  HJIR 

  Skoalfamkes ( 10 partoeren )
  1. Rikst Baarda (Britswert), Janiek van der Brug (Wytmarsum) en Brecht Stegenga (Easterein)
  2. Minke Tjalsma (Boalsert), Elma Schotanus (Harich) en Anna Marit Twijnstra (Gau)
  3. Marit van der Meer (Skearnegoutum), Jildou Twijnstra (Gau) en Stientje Geertsma (Mantgum)
  Ferliezersronde
  1. Jetske Zijlstra (Spears) en Anne Rikst Bakker (Tersoal)
  2. Mare Dijkstra (Makkum), Denise de Witte (Makkum) en Bente Schuurmans (Mantgum)
   Skoalfamkes 1.JPG
   Skoalfamkes 2.JPG
   Skoalfamkes 3.JPG
   Skoalfamkes ferl. 1.JPG
   Skoalfamkes ferl. 2.JPG  Skoaljonges ( 6 partoeren )
  1. Lars Tijssen (Reduzum), Silvan Verhoef (Raerd) en Theunus Wytze Ynema (Easterein)
  2. Daan Kooistra (Raerd), Sander Velzen (Easterein) en Hessel
   Skoaljonges 1.jpg
  Abels (Itens)
   Skoaljonges 2.JPG


    Famkes en Jonges ( 8 partoeren )
  1. Durk Bootsma (Turns), Inez Bosch (Arum) en Jochem Lootsma (Goaiïngea)
  2. Matthys Renema (De Gaastmar), Riki Koops (Makkum) en Rikst Mulder (Mantgum)
  Ferliezersronde
  1. Rigt van der Velde ( Goaiïngea), Ilse Baanstra (Snits) en Niek de Jager (Jutryp)
  2. Folkert Yde Kievit (Sibrandabuorren), Ilse Kooistra (Raerd) en Martzen Gerbrandy (Nijlân)
   Famkes en jonges 1.JPG
   Famkes en jonges 2.JPG
   Famkes en jonges ferl. 1.JPG
   Famkes en jonges ferl. 2.JPG

  Junioaren ( 5 partoeren )
  1. Klaas Jan Oosterbaan (Skearnegoutum), Jente Schraa (Wommels) en Kristia Dotinga (Sibrandabuorren)
  2. Harold de Boer (Jellum), Anna-Boukje Altenburg (Hidaard) en Irma Jaarsma (De Hommerts)
   Junioaren 1.JPG
   Junioaren 2.JPG

 • Nieuws

  Spontane Sachtebalpartij nei strakke keatsclinic

  maandag 27 juni 2022
  Mar even 24 leafhawwers hienen har melden op it...
  Lees meer...

  Kaatsclinic voor Zuid-Hollanders (en in stik bûter yn 'e brij) en een spontane ledenpartij!

  zondag 26 juni 2022
  Het was een heel plezierige groep van 8...
  Lees meer...

  Midsimmerpartij foar de jeugd mei waar as spek

  vrijdag 17 juni 2022
  Der binne fan dy jûnen dat de bern lang bûten...
  Lees meer...