Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB froulju 1ste klas frije formaasje

Op 30 juni 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jonge Hab Partij

Op 7 juli 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Nynke Sijbrandij keninginne op de Froulju-PC

woensdag 24 augustus 2022
Nynke.jpg
Nei twa kear de winst al pakt te hawwen, wie op de Frouljus-PC yn Weidum it wer rekke foar ús lid om utens Nynke Sijbrandij. Yn de twadde omloop moast sy mei har maten Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra tsjin de grutte opponinten Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia. Nei in beslissende bal op 1-1 6-6 setten de froulju troch en rûnen se troch nei de winst op 5-2 6-6. In flattearre útslach omdat in protte earsten op 6-6 pakt waarden. Dêrnei de lei it paad nei de winst en dy hellen se yn de finale op   Aletta van Popta mei de jonge froulju Lisanne Scharringa, Senne Idsardi. De einstân wie 5-2 6-0. En Nynke waard útroppen ta Keningine! Lokwinske Nynke!

Dêrnei kaam it berjocht dat hja ophâldt mei keatsen op dit nivo. Spitich, mar it is net oars.
Nieuws

Oprommerspartij: hast alle bern dienen mei en Suze Bokma wûn har earste krâns!

woensdag 29 mei 2024
...
Lees meer...

DLG-on-tour: Pearkekeatsen fan Poppenwier nei Goaiïngea

zaterdag 25 mei 2024
...
Lees meer...

Prachtige opbringst Aldizeraksje 23 maaie

donderdag 23 mei 2024
De...
Lees meer...