Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Nachtkeatsen foar de jeugd, wer in happening

zaterdag 10 september 2022
Alle kabouters.jpg
Pankoeken   De kabouters 
( bygeande foto mei alle kabouters fan dizze dei ) en welpen mochten om 17.00 oere begjinne mei it iten fan pankoeken. Om 18.00 oere begong foar harren it 'nachtkeatsen'. Mar it waard by einsluten dochs skimerich en letter tsjuster.  

De jeugdkommisje moast wer kreätyf wêze mei it lotsjen. De kabouters keatse fansels 1 tsjin 1 mei ien fêste keats. Elk slach levert punten op, gjin gedoch mei keatsblokjes! 
Hiel apart: Roel Hofman waard mei in U-bocht winners by de A-kabouters. Marco van der Goot moast him ek yn bochten draaie om dêr út te kommen.

Yn alle klassen, behalve by de kabouters en welpen, wie der sprake trije kear lotsje, dus trije kear oare maten.  De pupillen en skoaljeugd begongen om 19.00 oere. De âldere jeugd, de famkesgroep die mei by de grutten en dienen dat dêr prima! Nei de priisútrikking fan elke wedstriid waarden ek noch de kompetysjeprizen útrikt. Sadwaande stienen sommige bern mei de hannen fol mei bekers!De pupillen en skoaljeugd mocht mei de grutte bal spylje en dat heart by echt nachtkeatsen fansels.

Dit binne de útslaggen fan dizze jûn
Kabouters A ( 8 dielnimmers ): 1. Roel Hofman 2. Ravi de Vries  Ferliezersrûnte: 1. Dycke Fardau Bokma 2. Bert Kalma ( earste foto, dêrûnder álle kabouters )
Kabouters B ( 6 dielnimmers ): 1. Feija Bakker 2. Remon Wiersma 3. Jesse van der Zwan
Kabouters A alles.JPG
Kabouters A B alles.JPG
 
Welpen ( 4 partoeren ): 1. Tieme Holtrop en Hester Kiestra 2. Jitse Bakker en Anna-Lynn Koldijk
Welpen 1 2.jpgPupillen ( 5 dielnimmers ): 1. Rein Huitema 2. Rients Huitema 3. Falke Bakker
Pupillen 1 2 3 (2).jpg

Skoaljeugd (6 dielnimmers ): 1. Anna Marit Twijnstra 2. Ilse Mare Bokma 3. Anne Rikst Bakker
Skoaljeugd 1 2 3.jpgNieuws

Jeugd koe noch krekt even nachtkeatse!

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Prachtich Nachtkeatsen mei de Hapjespartij

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Earste winst foar Jouke Dotinga en Jochem Lootsma op in ledepartij dit jier

maandag 21 augustus 2023
...
Lees meer...