• Moaie winst foar Johan Cnossen op Krystkrânstoernoai

  zondag 22 december 2019

  Ja, as jo 5 fan de 6 partijen winne, sitte jo seker yn 'e prizen! Mar is it genôcjh foar de krâns? Dat is net sein, mar dat wie it wol foar de jongste dielnimmer oan it Krystkrânstoernoai, Johan Cnossen! Hy wûn 'op punten' fan Jouke Dotinga, dy't ek 5 partijen wûn hie, mar dy kaam 1 punt leger út mei it puntesaldo. En sa krige hy oan 'e ein fan 'e dei de krystkrâns om!
  IMGP0193 - kopie.JPG
  IMGP0194 - kopie.JPG



















  Toernoailieder Nolke Bergstra hie der wer in moaie lotting fan makke, want wat eingen in protte partijen mei minimaal ferskil. Spanning genôch dus.  Op twa muorren waard de striid útfochten. Op de iene muorre spilen foaral de A's en op de oare muorre de B's. En der wie in ploechje dat sawol op de A-muorre as de B-muorre spile. Sa kaam it dus dat de 1e en 2e priiswinners net ien kear tsjin elkoar hoechden. Ja, sa giet dat! 
  Yn totaal wienen der fan de 20 spilers en spylsters 2 dy't 5 kear wûnen;  7 spilers wûnen 4 partijen, 5 spilers wûnen 3 partijen, 3 spilers wûnen 2 partijen en 1 spiler wûn 1 partij. En wat sneu ûnderoan rekken Marije Jonker en Wybrig Bakker, allebei mei 6 ferliespartijen.    


  Ûnder:  de grutske Johan Cnossen mei in echte krystkrâns om!
  IMGP0233 - kopie.JPG
  IMGP0237 - kopie.JPG
  IMGP0215 - kopie.JPG
   20191222Krystkrânstoernoai a.jpg

  Even like it derop dat Harm van Gelderen mei de 1e priis nei hûs ta gean soe. By de útslaggen wie der in flater makke, in winstpartij moast in ferliespartij wêze. Sa rûtste hy fan it 1e plak nei in dield 6e plak mei Michel Nesse. Ek moai.
  Nei ôfrin koe der noch even neisitten wurde yn de kantine fan 'it Mingeltsje' en dêrnei gong in ploech nei De Trilker yn Poppenwier foar in krystdiner'.




  Ûnder
  Achter fan links nei rjochts: Harm van Gelderen, Johan Cnossen en Jouke Dotinga.
  Foar: Andrea Kroes, Albertsym Fekken en Evert Sijbesma.




  Taljochting op de puntetelling
  It totaal oantal punten is gelyk oan it tal winstpartijen + 10% fan it puntesaldo



















 • Nieuws

  KNKB annuleert alle activiteiten tot 1 mei a.s.

  vrijdag 20 maart 2020
  De KNKB annuleert al haar activiteiten tot 1...
  Lees meer...

  Trainingen en muurkaatsen kf DLG afgelast t/m 31 maart

  zaterdag 14 maart 2020
  Het bestuur van kaatsvereniging De Lege Geaën...
  Lees meer...

  KNKB annuleert Algemene Vergadering en alle overige alle activiteiten

  vrijdag 13 maart 2020
  De Algemene Vergadering van de KNKB op 19...
  Lees meer...