Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

KNKB 50-plussers keatsten yn Goaiïngea

zondag 3 juli 2022
AB 1.JPG
Goaiïngea, 3 july 2022 . Dizze kear hienen wy de 50-plussers op snein en wie it troch-inoar-lotsjen yn plak fan ôfdieling, mar it is allegearre wer bêst ferrûn. De jonge hap, besteande út it bestjoer, hie de toutsjes fan dizze Âlde Hap Partij - sponsor fan de wedstriid - goed yn hannen. Moarns wie der oranjekoek en de hiele dei wienen der hapkes te konsumearen. Fjouwer fan ús leden dienen mei en trije dêrfan foelen yn 'e prizen, yn de ferliezersronde dat wol, mar dat seit soms net alles. Jacob Dotinga sneuvele yn de twadde omloop fan de winnersronde, mar dêr hie mear yn sitten.
Jan de Groot siet mei Wietse Punter yn it partoer en sy berikten de finale fan de ferliezersronde. Age van der Goot syn partoer koe it yn de finale net rêde, 5-1 6-2. 
A-klasse
Yn de A-klasse wûn it partoer fan Piet Zondervan, Egbert Bootsma en Dirk Machiela yn de finale fan Nanning Seepma, Evert Tolsma en Johan Hiemstra, 5-0 6-2. De 3de priis wie foar Anne de Vries, Anco Elgersma en Ibo Nicolay. 

B-klasse
Yn de B-klasse wie de winst foar Joop Bootsma, Roel Venema en Jochum de Vries. Yn in spannende finale wûnen sy fan Wybren van der Woud, Siebe van Loon en Gerrie Otter, 5-4 6-4. Bootsma c.s kamen 4-1 achter, oarsaak wierskynlik dat se 2,5 oeren wachtsje moatten hienen y.f.m. bylotsjen! Se kamen let op gong, mar met té let. Yn dizze klasse waard it oantal partoeren werombrocht fan 13 nei 12 en dat skeelt fansels. De 3de priis wie foar Ron Oortwijn, Klaas van der Vlugt en Jacob van der Pol. 
En dan de ferliezersrondefinale. Wietse Punter, Tjeerd Bouma en Jan de Groot wûnen fan Hielke Raukema, Age van der Goot en Ludy Limburg.

De útslaggen
A-klasse ( 8 partoeren )
1. Piet Zondervan (Jorwert_ - Egbert Bootsma (Itens) - Dirk Machiela (Sint Jabik)
2. Nanning Seepma (Harkema) - Evert Tolsma (Dronryp) - Johan Hiemstra (Sint Anne)
3. Anne de Vries (Sint Anne) - Anco Elgersma (Dedzjum) - Ibo Nicolay (Britsum)
A 1.JPG
A 2.JPG
A 3.JPGB-klasse  ( 12 partoeren )
1. Joop Bootsma (Reahûs) - Roel Venema (Boalsert) - Jochum de Vries (Wiuwert)
2. Wybren van der Woud (Ljouwert) - Siebe van Loon (It Hearrenfean) - Gerrie Otter (Goutum)
3. Ron Oortwijn (Swol) - Klaas van der Vlugt (Wytmarsum) - Jacob van der Pol (Harns)
Ferliezersrûnte
1. Wietse Punter (Grou) - Tjeerd Bouma (Ljouwert) - Jan de Groot (Goaiïngea)
2. Hielke Raukema (Winsum) - Age van der Goot (Goaiïngea) - Ludy Limburg (Dolsterhuzen)
B 1.JPG
B 2.JPG
B 3.JPG

B ferl 1.JPG
B ferl 2.JPGNieuws

Hoera!

dinsdag 28 november 2023
Snein...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...

Gesellich Algemien LedeFeestje

maandag 13 november 2023
Dat...
Lees meer...