• Keetpartij mei simmersk keatsen

  vrijdag 6 juli 2018
  It wie de lêste ledepartij foar de jeugd foar de grutte fakânsje. Noch 14 dagen en dan meie de bern 6 wiken nét nei skoalle ta. Der koe keatst wurde yn 4 klassen en it bysûndere wie dat yn de kaboutersklasse de measte spilers sieten:  11. Der binne yn dizze klasse flink dan nijelingen dit jier en dat is geunstich. Hjoed hie Lútsen Winia út Gau syn debút, spitich foar him siet der gjin pryske yn.  

  Hjirûnder stiet de organisearjende Keetploech. Wytse Symen Boschma wie der net by, mar wol f.l.n.r. Wytske Boschma, Sybiel van der Goot, Marcel de Groot en Gerben Wierda. Petje af!

  De Keetgroep.JPG


  K1.JPG
  K2.JPG


  Kabouters ( 4 partoeren )
  1. Rein Huitema, Esther Lootsma en Hedzer Talsma   2. Edsert Bouma, Falke Bakker en Rinse Talsma 

  3. Lise Bijma en Veerle Dek 
  4. Foke Marij Bakker, Kees Hofman en Lútsen Winina     
  W1.JPG
  Welpen ( 4 partoeren )
  1. Jilou Twijnstra en Doutzen Twijnstra 

  2. Jelmer Bijma en Imme Klaas
  W2.JPG
  Kievit   

  3. Jeljer-Sjoerd Kooistra en Anna Marit Twijnstra
  4. Anne Rikst Bakker en Rients Huitema 

   
  P1.JPG

  Pupillen ( 4 partoeren )
  1.  Elbrich Kooistra en Anna Mutsaers 

  2.  Martsen van
  P2.JPG
  der Goot en
  Skj1.JPG
  Berber van der Goot  


  3. Brecht Renema en Ilse Baanstra
  4. Rigt van der Velde en Jochem Lootsma 

  Skoaljeugd ( 3 partoeren )
  1. Foke Jil Bakker en Folkert Yde Kievit 

  2. Folkert Wierda en Afke Marij van der Goot
  3. Moniek Lootsma en Sjoukje Gerbrandy
   
 • Nieuws

  Michel Nesse wint Piternútmuorrekeatsen

  zondag 2 december 2018
  17 dielnimmers stienen om 13.00 oere klear op snein 2 desimber yn sporthal 't Mingeltsje yn...
  Lees meer...

  KNKB-wedstrijden Goënga 2019

  donderdag 8 november 2018
  De volgende KNKB-wedstrijden staan in 2019 op het programma in Goënga.- zondag 12 mei...
  Lees meer...

  Kaatsfestijn op de Oosterdijk een daverend succes!

  zondag 30 september 2018
  10-jarig jubileum met 34 paren! Voor de 10keer op rij werd het...
  Lees meer...