• Keetpartij foar de jeugd yn Oranjesfearen

  vrijdag 5 juli 2019
  Ja de oranje froulju hawwe
   oranje flagge.jpg
  wat losmakke yn ús lân. Op de listen fan de Keetpartij - sponsord troch de jeugd fan de Goaiïngeaster keer - stie de flagge mei de oranje liuw en ferskate bern wienen klaaid yn oranje shirts! Hiel moai allegearre!  Der wienen fjouwer pûls mei fjouwer partoeren: kabouters-welpen, pupillen en skoaljeugd. En elkenien koe dus trije kear keatse!  

  De krânsen foar Foke Marij Bakker en Kees Hofman by de kabouters-welpen    
  By de kabouters-welpen wûnen Foke Marij Bakker en Kees Hofman 3x, mar dat gie net fansels! Op it 2e plak kamen Edsert Bouma en Falke Bakker mei 15 punten en ien winstpartij.
  Gjin priis hienen Lise Bijma en Ilse Mare Bokma (3e) mei 14 punten en 4e Emma Brecht Bokma en Esther Lootsma (12 punten). Ja, it lei ticht by elkoar.  
  Kabouters-welpen 1.jpg
  Kabouters-welpen 2.jpg
  1e  priis by de pupillen foar Anne Rikst Bakker en Jildou Twijnstra 
  Net ien fan de partoeren gie mei de folle winst fan 21 punten oan 'e haal. It bleau dus oan de ein ta superspannend.  Yn de lêste omloop koe alles noch barre. Anne Rikst Bakker en Jildou Twijnstra hienen de sterkste senuwen troch yn de lêste partij mei 5-3 6-0 te winnen fan Imme Klaas Kievit en Jeljer-Sjoerd Kooistra. Dat brocht Anne Rikst en Jildou op 17 punten en Imme Klaas en Jeljer-Sjoerd op 14 punten. En dat tal punten krigen Jetske Zijlstra en Anna Marit Twijnstra ek, mar dy hienen 1 tsjinearst mear! Wat skeelt it! Ja, 1 earst dus. Ûnderoan kamen út Doutzen Twijnstra en Minke Lys Leenstra mei 13 punten, ja sa ticht
  Pupillen 1.jpg
  lei it allegearre by elkoar!
   Pupillen 2.jpg
  Winst foar Ilse Baanstra, Folkert Yde Kievit en Anna Mutsaers by de skoaljeugd
  By de skoaljeugd wie de spanning suver noch grutter. Trije fan de fjouwer partoeren wûnen by einbeslút twa partijen. En it gie der dus om wat de tredde partij opleverje soe. No, dat foel yn it foardiel út fan Ilse, Folkert Yde en Anna, dy't op 18 punten útkamen.Elbrich Kooistra, Martsen van der Goot en Lucas Gaastra hellen 17 punten. Like folle as Hessel Bouma, Afke Marij van der Goot en Berber van der Goot, mar dy hienen 3 tsjinearsten mear!
  Ûnderoan de rigele kamen út Rigt van der Velde, Jochem Lootsma en gastspiler Feike Dijkstra út Makkum. Sy krigen spitich genôch mar 5 punten.
  Skoaljeugd 1.jpg
  Skoaljeugd 2.jpg

  De útslaggen

  Kabouters-welpen ( 4 partoeren )
  1. Foke Marij Bakker en Kees Hofman
  2. Edsert Bouma en Falke Bakker

  Pupillen ( 4 partoeren )
  1. Anne Rikst Bakker en Jildou Twijnstra
  2. Imme Klaas Kievit en Jeljer-Sjoerd Kooistra

  Skoaljeugd ( 4 partoeren )
  1. Ilse Baanstra, Folkert Yde Kievit en Anna Mutsaers
  2. Elbrich Koostra, Martsen van der Goot en Lucas Gaastra
 • Nieuws

  Op tiisdei 2 en woansdei 2 juny kin it kompetysjekeatsen los! 

  zaterdag 30 mei 2020
  De KNKB jout oan dat der romte is om te...
  Lees meer...

  En de senioren mogen nu óók los met trainen! 

  maandag 11 mei 2020
  Afgelopen week zijn de jeugdtrainingen...
  Lees meer...

  De jeugdtrainingen beginnen weer! 

  zondag 3 mei 2020
  Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en...
  Lees meer...