Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Jong Famme yn Mantgum: wér de 2de priis foar Goaiïngea

zaterdag 2 juli 2022
Partoeren Jong Famme.jpg
Wat net daliks ferwachte wie, barde dochs. Afke Marij van der Goot, Moniek Lootsma en 'gastarbeidster' Iris Oosterbaan kamen yn de finale fan de Jong Famme, dé partij foar froulju junioaren. De fammen dienen dit nei in 5-2 6-6 winst op Seisbierrum-Pietersbierrum. Dêrnei moasten se écht oan 'e bak. Tsjin it sterke Makkum kaam alles oan 'e hang, in partij fan 100 minuten. In slopende partij, krekt as yn 2021 tsjin Easterein. En datselde Easterein, mei deselde froulju as yn 2021, waard no de tsjinstanner yn de finale. Tefolle fouten brochten ús froulju op achterstân en dat koenen se net wer goed krije. Op 5-3 6-4 foel it doek. 
 finale 1.jpg
Moniek 2de 1.jpg
Moniek 2de 3.jpg
Nieuws

Jeugd koe noch krekt even nachtkeatse!

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Prachtich Nachtkeatsen mei de Hapjespartij

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Earste winst foar Jouke Dotinga en Jochem Lootsma op in ledepartij dit jier

maandag 21 augustus 2023
...
Lees meer...