• In prachtige nacht om te nachtkeatsen

  zondag 12 september 2021
  Doe't wy begongen mei in prachtige list
   Jouke.JPG
  mei 20 partoeren - mei ferskate âld-leden as gasten, ja sels in dochter fan in âld-lid út Drylts - wie it waar as side: as dit de hiele nacht ris sa bliuwe mocht. No, der kaam in pear kear in bytsje wetter, mar dat stelde net folle foar.

  In oere as 3/healwei fjouweren waarde de prizen útrikt troch Jouke Dotinga : fitaminepreparaten yn de foarm fan fruit en griente fan Bernard Abma  groente en fruit , dy't op sneon 2 oktober syn sutelauto by de dyk set. 

  Dit binne de útslaggen fan de Nachtkeatspartij fan sneon 11 septimber, dy't einge op snein 12 septimber:
  Senioaren ( 20 partoeren )
  1.       Michel Nesse, Marten Molenmaker en Sybiel van der Goot
  2.       Sytze Jan de Vries, Andrea Kroes en Rianne Feenstra
  3.       Jelmer de Jong, Marrit Oosterbaan en Antsje de Boer
   1.JPG
   2.JPG
   3.JPG  Ferliezersrûnte
  1.       Bokke Harmen Stremler, Germ Jan Dotinga en Femke Terpstra
  2.       Marcel de Groot, Ruurd Jan Leenstra en Rienk Feenstra
  3.       Timen van Gelderen, Marijke Schipper en Jelle Bouma
   4 ferl 1.JPG
   5 ferl 2.JPG
   6 ferl 3.JPG
 • Nieuws

  In prachtige nacht om te nachtkeatsen

  zondag 12 september 2021
  Doe't wy begongen mei in prachtige list ...
  Lees meer...

  De jeugd gie mei wille de nacht yn

  zaterdag 11 september 2021
  En sa kaam in ein oan it seizoen 2021. De jongere...
  Lees meer...

  Bern-âlderpartij: in protte wille en moai waar

  zaterdag 28 augustus 2021
  Sneon 28 augustusIt...
  Lees meer...