• In prachtige nacht om te nachtkeatsen

  zondag 12 september 2021
  Doe't wy begongen mei in prachtige list
   Jouke.JPG
  mei 20 partoeren - mei ferskate âld-leden as gasten, ja sels in dochter fan in âld-lid út Drylts - wie it waar as side: as dit de hiele nacht ris sa bliuwe mocht. No, der kaam in pear kear in bytsje wetter, mar dat stelde net folle foar.

  In oere as 3/healwei fjouweren waarde de prizen útrikt troch Jouke Dotinga : fitaminepreparaten yn de foarm fan fruit en griente fan Bernard Abma  groente en fruit , dy't op sneon 2 oktober syn sutelauto by de dyk set. 

  Dit binne de útslaggen fan de Nachtkeatspartij fan sneon 11 septimber, dy't einge op snein 12 septimber:
  Senioaren ( 20 partoeren )
  1.  Michel Nesse, Marten Molenmaker en Sybiel van der Goot
  2.  Sytze Jan de Vries, Andrea Kroes en Rianne Feenstra
  3.  Jelmer de Jong, Marrit Oosterbaan en Antsje de Boer
   1.JPG
   2.JPG
   3.JPG  Ferliezersrûnte
  1. Bokke Harmen Stremler, Germ Jan Dotinga en Femke Terpstra
  2. Marcel de Groot, Ruurd Jan Leenstra en Rienk Feenstra
  3. Timen van Gelderen, Marijke Schipper en Jelle Bouma
   4 ferl 1.JPG
   5 ferl 2.JPG
   6 ferl 3.JPG

 • Nieuws

  Rabo ClubSupport levert de club € 390,00 op

  maandag 15 november 2021
  Grutsk binne wy op ús...
  Lees meer...

  Maaike Faber en Marije Jonker nemen het stokje over

  vrijdag 1 oktober 2021
  Op tongersdei 1 oktober wienen in lytse 30 leden...
  Lees meer...

  Zondag 26 september begint het Muurkaatsen weer

  dinsdag 21 september 2021
  ...
  Lees meer...