• En doe wie it pearkeatsen dochs noch yn  Goaiïngea

  zaterdag 26 mei 2018
  3e.jpg
  2e.jpg
  1e.jpg
  Nei Gau en Tersoal soe it Pearkekeatsen plak fine yn Sibrandabuorren! Wat hie dat moai west foar de winners Jelle en Antsje Kievit: winne yn jo eigen wenplak. De emoasjes dy't dan los komme kinne. It hiel doarp om de linen...., mar nee, ik draaf troch.
  Om praktyske redene waard besluten om de partij dochs mar yn Goaingea te hâlden. Der stienen 8 partoeren op 'e list en jawis, dat wienen de foargeande jierren mear.

  De 2e priis wie foar Jelle Bouma en Aaltsje Wesselius. Hja hienen krekt as de winners trije kear wûn, mar krigen 4 earsten mear tsjin!
  En de 3e priis wie foar de youngsters Herre Cnossen en Kristia Dotinga.   
 • Nieuws

  Ledenpartij jeugd deze keer zonder kransen?

  zaterdag 2 juni 2018
  Ja, een jubileumjaar brengt veel drukte en 'prakkesaasjes' met zich mee. En dan wil er wel eens...
  Lees meer...

  Drie nieuwe federatiekampioenen

  vrijdag 1 juni 2018
  In Easterein waren vrijdag 1 juni de jaarlijkse afdelingskampioenschappen voor de federatie Snits...
  Lees meer...

  En doe wie it pearkeatsen dochs noch yn  Goaiïngea

  zaterdag 26 mei 2018
  Nei Gau en...
  Lees meer...