• De jeugd gie mei wille de nacht yn

  zaterdag 11 september 2021
  En sa kaam in ein oan it seizoen 2021. De jongere leden fan ús club mocht nachtkeatse, al wie dat foar de kabouters en welpen in grut wurd. Se mochten wol wat langer opbliuwe.

  Dit binne de útslaggen fan 11 septimber, in histoaryske datum sa't wy allegearre witte.

  Kabouters A
  ( 6 dielnimmers )
  1.    Femke van der Zwan  2. Patrick Feenstra  3. Hester Kiestra
   
  Kabouters A 1 2 3.JPG

  Kabouters B ( 4 dielnimmers )
  1.    Mare van der Goot  2. Roel Hofman
  Kabouters B 1 2.JPG

   
  Welpen ( 3 partoeren )
   Welpen 2.JPG

  1.   Foke Marij Bakker  
  2.   Falke Bakker en Edsert Bouma
   Welpen 1.JPG

   
  Pupillen ( 4 partoeren )
  1.    Jildou Twijnstra en Imme Klaas Kievit
  2.    Jorrit Boersma en Ytzen Hoekstra
  Pupillen 1 2.jpg

   
  Skoaljeugd ( 4 partoeren )
  1.    Martsen van der Goot en Jetske Zijlstra
  2.    Ilse Baanstra en Berber van der Goot
  Skoaljeugd 1 2.jpg
 • Nieuws

  In prachtige nacht om te nachtkeatsen

  zondag 12 september 2021
  Doe't wy begongen mei in prachtige list ...
  Lees meer...

  De jeugd gie mei wille de nacht yn

  zaterdag 11 september 2021
  En sa kaam in ein oan it seizoen 2021. De jongere...
  Lees meer...

  Bern-âlderpartij: in protte wille en moai waar

  zaterdag 28 augustus 2021
  Sneon 28 augustusIt...
  Lees meer...