• De Foute Partij wie krekt in kostúmdrama

  zondag 12 juni 2022
  Alles 1.jpg


  Goaiïngea, snein 12 juny 2022.  Yn de bioskoop kinst nei 'Downton Abbey' foar in kostúmdrama, mar yn Goaiïngea dienen se dêr net foar ûnder mei in kréative ferklaaierij! En In drama wie it hjir en dêr wol. Werom komme út kânsleaze posysjes en dochs noch ferliezer én keatse moatte as je net mear kinne... Mar by einbeslút wie it wer in kear in tige slagge keatsdei en dat mei 42 keatsers en keatsters. Arjen Radix waard keazen ta  moaist ferklaaide keatser, as Chris Wassenaar. Arjen wûn gjin priis dizze dei, mar dat die Chris ek net altyd. Der wienen hiele aardige kréaasjes by, tefolle om hjir op te neamen.            

  Partoer Marije Jonker pakt yn de finale noch in  kear út
  In licht drama wie wol in bytsje by de froulju. Foar it earst keatsten de froulju wer in kear apart, en zo hoort het ook. In moaie seis partoeren en mei sa'n komplete list kinst moai trije kear lotsje neffens in troch de KNKB úttocht systeeem. Dêrnei is der dan noch in finale tusken de partoeren mei de measte punten. En lit de partoeren dy't boppe-oan kamen yn de rangskikking elkoar yn de alderlêste partij troffen hawwe! Hoe betinkst it.  Marrit Oosterbaan, Antsje Kievit en Rixt Velstra wûnen fan Marije Jonker, Siebrigje Nynke Boschma en Renske Zijlstra yn in spannende partij op 5-5 6-4. Beide partoeren hienen 19 punten, mar Jonker c.s. hienen 12 tsjinearsten en Oosterbaan c.s 14 tsjinearsten. De lêsten wienen al stikken en kapot en moasten noch in kear kear tsjin deselden. Twa kear pike, dat wie tefolle frege en dat die ek wol bliken út de útslach: 5-2 6-6, doe't Renske Zijlstra een rare bal joech op Antsje Kievit. Oars hie it fan 't selde noch 5-3 wurden! In fertsjinne winst foar Marije, Siebrigje Nynke en Renske, mar ek goud mei in silveren rântsje, kinst sizze, want je hawwe in partij earder noch wol fan deselden ferlern. 'Het kan verkeren', zei Bredero....        

  Útslach froulju ( 6 partoeren )
  1. Marije Jonker - Siebrigje Nynke Boschma - Renske Zijlstra
  2. Marrit Oosterbaan - Antsje Kievit - Rixt Velstra
  froulju 1.JPG
  froulju 2.JPG

   
  Winst partoer Timen van Gelderen yn spannende finale
  It moai slutende partoer mei Timen van Gelderen, Marcel de Groot en Jelke Hindrik de Vries kaam nei twa winstpartijen yn de finale tsjin Nolke Bergstra, Jeen Brinksma en Willem Twijnstra - ek net snotterich. Van Gelderen c.s. namen in foarsprong fan 4 skjinne earsten en doe begon it ynienen te rinnen mei Bergstra .c.s. Earst nei earst folge oant 4-4 ta. Doe woe Timen oarder op saken stelle en die dat mei 3 sitballen waard it 5-4 en op 5-4 6-6 sloech Timen de keats foarby. Sa goed weromkomme en dan it krekt net rêde, sneu bliuwt dat.


  Yn de ferliezersfinale wie it hast krekt sa dramatyske. Marco Lobregt, Sytze Jan de Vries en Bertus Dotinga rûnen fier út op Jouke  Dotinga, Jelmer de Jong en Jouke Gerbrandy. Jouke c.s. kamen werom en ferlearen dochs noch, 5-5 6-2. 


  Útslach manlju ( 8 partoeren )
  1. Timen van Gelderen - Marcel de Groot - Jelke Hindrik de Vries
  2. Nolke Bergstra - Jeen Brinksma - Willem Twijnstra
  Ferliezersronde
  1. Marco Lobregt - Sytze Jan de Vries - Bertus Dotinga
  2. Jouke Dotinga - Jelmer de Jong - Jouke Gerbrandy
  manlju 1.JPG
  manlju 2.JPG

  manlju ferl. 1.JPG
  manlju ferl. 2.JPG
  Alles 2.JPG
 • Nieuws

  Spontane Sachtebalpartij nei strakke keatsclinic

  maandag 27 juni 2022
  Mar even 24 leafhawwers hienen har melden op it...
  Lees meer...

  Kaatsclinic voor Zuid-Hollanders (en in stik bûter yn 'e brij) en een spontane ledenpartij!

  zondag 26 juni 2022
  Het was een heel plezierige groep van 8...
  Lees meer...

  Midsimmerpartij foar de jeugd mei waar as spek

  vrijdag 17 juni 2022
  Der binne fan dy jûnen dat de bern lang bûten...
  Lees meer...