• Broer en sus broer Lootsma op dreef mei muorrekeatsen!

  zondag 11 december 2022
  Snein 11 desimber 2022. It VeegPiettoernoai stie earst op 27 novimber, mar dat joech nei ferwachting net genôch dielnimmers. Sadwaande waard it útstel, mar gjin ôfstel. It gie troch en noch wol yn twa klassen!
  Nolke en Marije.JPG

  Frouljusklasse mei 11 dielnimmers: Marije Jonker wint kear
  Dit wienen de tiisdeitejûnmuorrekeatsters. De ladies begongen om 15.30 oere. Alle froulju mochten 8 potten spylje, 15 punten út. Lykas altyd twa tsjin twa, wy binne net oars wend. By de lotting wie rekken hâlden mei de sterkte fan de spylsters. It gie dat it slydjage, yn in oardeloere wie dat beslikke. Ien frou helle 7 winstpartijen en wûn de 1ste priis: Marije Jonker , ponghâldster fan ús club. Se helle 11,1 punten. De iennichste mei 6 winstpartijen wie Moniek Lootsma , dik trije punten achter Marije. Maureen Stok en Marrit Oosterbaan waarden 3de en 4de mei 6,6 en 6,4 punten. Sy wûnen 5 partijen.  Hjirûnder op 'e foto: Minke Lys Leenstra, Femke Veenstra, Janneke Blanke en Petra Fekken, op in hilarysk momint. 
  Froulju.JPG

  Manljusklasse mei 13 dielnimmers: Jochem Lootsma set elkenien te plak!
  De mannen begongen al om 13.00 oere en dienen 18 punten. Dat wie krekt wat tefolle fan it goede, want dêrtroch koenen de froulju in dik healoere letter begjinne. It wie net oars. Nei 8 spile potten die bliken dat Jochem Lootsma as iennichste 7 partijen wûn hie; puntetotaal 10,8. Dizze freulekeatser blinkt út yn balfêstheid en tûke baltsjes. Sjouke Beimers wûn de 2de priis mei 6 winstpartijen; puntetotaal 7,4. De 3de en 4de priis kaam ta oan Evert Sijbesma en Michel Nesse mei 6,9 en 6.6 punten. Sy wûnen 5 partijen.
  Op 'e foto hjirûnder: Jelmer de Jong, Sjouke Beimers en Jelmer Foppe Drijfhout.Manlju.JPG


  Sjouke 2de priis.JPG
  Priiswinners.JPG


  Net-spiler Nolke Bergstra en Marije Jonker rikten nei ôfrin de prizen út, sponsord troch bakker-sutelder Jaring Ypma. 

  Rjochts op 'e foto: Sjouke Beimers. Ûnder op 'e foto:achter f.l.n.r. Jochem Lootsma, Moniek Lootsma, Marije Jonker, Maureen Stok en Marrit Oosterbaan; foar Evert Sijbesma en Michel Nesse.
  VeegPiettoernooi.jpg


 • Nieuws

  Broer en sus broer Lootsma op dreef mei muorrekeatsen!

  zondag 11 december 2022
  Snein 11 desimber 2022. It VeegPiettoernoai stie...
  Lees meer...

  Wytske Boschma nij yn it bestjoer op it AL-feestje

  vrijdag 25 november 2022
  In goeie 20 leden wienen ôfsetten...
  Lees meer...

  Wa mist wat? Klean (fan broeken, shirts oant skuon), drinkflesse/-beker, paraplu, pet,  sjampoo, sinnebrânguod, brace (!), sinnebril, eardopkes? Meld dy foar 24 novimber!

  donderdag 13 oktober 2022
  Do wolst net witte wat der allegearre yn de...
  Lees meer...