• (2) Sublime keatsdei mei 3de Jong Hab Partij; B-klasse winst foar Van der Weg, Veltman en Zijlstra

  maandag 25 juli 2022
  Jonge Hab (2).JPG

  De listbyhâlders Jouke Dotinga, Aaltsje Kroes en Albertsym Fekken

  32 B-partoeren

  De finalisten mochten 5 kear keatse, steande nûmers wienen der net by! Hiel ferrassend prestearde it frouljuspartoer fan Maaike Faber, Johanna Atsma en Jesca Kroon. Se fersloegen yn de earste omloop Liset Sijbesma, Antsje Kievit en Thea Witteveen, mar wûnen dêrnei alle partijen, sels mei grutte sifers. Pas yn 'e finale kamen se harren mearderen tsjin: Milan van der Weg, Jorrit Veltman (ynfallen foar Oeds Broersma) en Renske Zijlstra. Nei in pittige earste partij skarrele dit partoer moai troch de list. Yn de finale pakten se de winst op 5-2 6-2 tsjin Maaike, Johanna en Jesca; 3de prizen wienen der foar it partoer Tammo Bijlsma, Bertus Dotinga en Anke Zwaagstra en it trio Henk Jan Eekma, Jacob de Groot en Bianca Huizinga.

  De ferliezersfinale waard wûn troch Jacob Dotinga, Rudmer Huizinga en Patricio Venekamp. Sy wûnen fertsjinne fan Johan Delfsma, Anna Mutsaers en Johannes de Jager, 5-3 6-4. In belangryk momint wie de retoerslach fan foar de keats fan Jacob op 3-2 6-6, it waard doe 4-2.
  3de prizen wienen der ek yn 'e ferliezersrûnte: Corné Langeberg, Esmee Suierveld en Peter Schilstra en it trio Suffridus Kramer, Jildou Couperus en Tjitze Dotinga.

  B-klasse ( 32 partoeren )
  1. Milan van der Weg, Jorrit Veltman en Renske Zijlstra
  2. Maaike Faber , Johanna Atsma en Jesca Kroon
  3. Henk Jan Eekma, Jacob de Groot en Bianca Huizinga
  4. Tammo Bijlsma, Bertus Dotinga en Anke Zwaagstra
  B 1.JPG
  B 2.JPG
  B 3b.JPG
  B 3a.JPG
  Ferliezersrûnte
  1. Jacob Dotinga , Rudmer Huizinga en Patricio Venekamp
  2. Johan Delfsma, Anna Mutsaers en Johannes de Jager
  3. Corné Langeberg, Esmee Suierveld en Peter Schilstra
  4. Suffridus Kramer, Jildou Couperus en Tjitze Dotinga
  B ferl 2.JPG

  B ferl 2.JPG
  B ferl 3a.JPG
  B ferl 3b.JPG
 • Nieuws

  Prachtich nachtkeatsen by de grutten, en wat in waar!

  zondag 11 september 2022
  It soe in moaie nacht wurde en dat nei in pear...
  Lees meer...

  Nachtkeatsen foar de jeugd, wer in happening

  zaterdag 10 september 2022
  Pankoeken
  Lees meer...

  Slagge ledepartij senioaren mei sterke winners

  zaterdag 27 augustus 2022
  Dizze ledepartij stie earst 14 dagen ...
  Lees meer...