Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

(2) Sublime keatsdei mei 3de Jong Hab Partij; B-klasse winst foar Van der Weg, Veltman en Zijlstra

maandag 25 juli 2022
Jonge Hab (2).JPG

De listbyhâlders Jouke Dotinga, Aaltsje Kroes en Albertsym Fekken

32 B-partoeren

De finalisten mochten 5 kear keatse, steande nûmers wienen der net by! Hiel ferrassend prestearde it frouljuspartoer fan Maaike Faber, Johanna Atsma en Jesca Kroon. Se fersloegen yn de earste omloop Liset Sijbesma, Antsje Kievit en Thea Witteveen, mar wûnen dêrnei alle partijen, sels mei grutte sifers. Pas yn 'e finale kamen se harren mearderen tsjin: Milan van der Weg, Jorrit Veltman (ynfallen foar Oeds Broersma) en Renske Zijlstra. Nei in pittige earste partij skarrele dit partoer moai troch de list. Yn de finale pakten se de winst op 5-2 6-2 tsjin Maaike, Johanna en Jesca; 3de prizen wienen der foar it partoer Tammo Bijlsma, Bertus Dotinga en Anke Zwaagstra en it trio Henk Jan Eekma, Jacob de Groot en Bianca Huizinga.

De ferliezersfinale waard wûn troch Jacob Dotinga, Rudmer Huizinga en Patricio Venekamp. Sy wûnen fertsjinne fan Johan Delfsma, Anna Mutsaers en Johannes de Jager, 5-3 6-4. In belangryk momint wie de retoerslach fan foar de keats fan Jacob op 3-2 6-6, it waard doe 4-2.
3de prizen wienen der ek yn 'e ferliezersrûnte: Corné Langeberg, Esmee Suierveld en Peter Schilstra en it trio Suffridus Kramer, Jildou Couperus en Tjitze Dotinga.

B-klasse ( 32 partoeren )
1. Milan van der Weg, Jorrit Veltman en Renske Zijlstra
2. Maaike Faber , Johanna Atsma en Jesca Kroon
3. Henk Jan Eekma, Jacob de Groot en Bianca Huizinga
4. Tammo Bijlsma, Bertus Dotinga en Anke Zwaagstra
B 1.JPG
B 2.JPG
B 3b.JPG
B 3a.JPG
Ferliezersrûnte
1. Jacob Dotinga , Rudmer Huizinga en Patricio Venekamp
2. Johan Delfsma, Anna Mutsaers en Johannes de Jager
3. Corné Langeberg, Esmee Suierveld en Peter Schilstra
4. Suffridus Kramer, Jildou Couperus en Tjitze Dotinga
B ferl 2.JPG

B ferl 2.JPG
B ferl 3a.JPG
B ferl 3b.JPG
Nieuws

Jeugd koe noch krekt even nachtkeatse!

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Prachtich Nachtkeatsen mei de Hapjespartij

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Earste winst foar Jouke Dotinga en Jochem Lootsma op in ledepartij dit jier

maandag 21 augustus 2023
...
Lees meer...