Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB froulju 1ste klas frije formaasje

Op 30 juni 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jonge Hab Partij

Op 7 juli 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

(1) Sublime keatsdei mei de 3de Jonge Hab Partij; A-klasse winst foar Poelsma, Jellema en Weersma

zondag 24 juli 2022
Jonge Hab.JPG


Goaiïngea 24 july 2022. Sels hienen wy it yn 't foar op 50 partoeren, mar 'gelokkich' hold it mei 44 op, want je moatte ek wat te winskjen hâlde foar it oare jier! Wat hienen se it moai foar elkoar, de Jonge-Habploech mei Aaltsje Kroes, Petra Fekken, Jouke Dotinga, Jan Feenstra, Albertsym Fekken, Sjoukje Dotinga, Jelmer de Jong en Marcel Brakels! Petje af en sinnebril op! 'Meitsje my gek' stiet op de brillen, no gek krigen se dizze ploech net! Ien pinepuntsje wie doe't ús âldste aktive lid Oeds Broersma it fjild ferlitte moast, hy koe net fierder keatse. It waard in lange dei, mei keatsen, iten en drinken en praten, praten, gek dwaan en som serieus wêzen. De spilers kamen út alle gatten en hoalen, oeral wei wêr't de Jonge Hab syn konneksjes hat. En ek taskôgers wienen der by 't soad, út Goaiïngea, mar ek út de omlizzende doarpen. Sfearmakker Bruno Rummler brocht de stimming deryn oant djip yn 'e jûn!
Bruno.JPG


A-KLASSE
Yn dizze klasse stienen 12 partoeren op 'e list, it iene noch sterker as it oare. De priis gong úteinlik nei Sybren Poelsma, Bote Jellema en Tsjeard Wiersma. Syn wûnen yn in moaie finale fan Jelmer Drijfhout, Jan Yntema en Arjan van der Wal op 5-5 6-0. De ferliezersfinale waard wûn troch Sjoerd Atze de Jong, Raymond Cuperus en Jelmer de Boer. De tsjinstanners Hendrik Brandsma, Durk Bootsma en Menno Sweering krigen mar ien earst, 5-1 6-2.

A-klasse ( 12 partoeren )
1. Sybren Poelsma, Bote Jellema en Tsjeard Weersma
2. Jelmer Drijfhout , Jan Yntema en Arjan van der Wal
Ferliezersrûnte
1. Sjoerd Atze de Jong, Raymond Cuperus en Jelmer de Boer
2. Hendrik Brandsma, Durk Bootsma en Menno Sweering
A 1.JPG


A 2.JPG
A ferl 1.JPG
A ferl 2.JPG
Nieuws

Oprommerspartij: hast alle bern dienen mei en Suze Bokma wûn har earste krâns!

woensdag 29 mei 2024
...
Lees meer...

DLG-on-tour: Pearkekeatsen fan Poppenwier nei Goaiïngea

zaterdag 25 mei 2024
...
Lees meer...

Prachtige opbringst Aldizeraksje 23 maaie

donderdag 23 mei 2024
De...
Lees meer...