• (1) Sublime keatsdei mei de 3de Jonge Hab Partij; A-klasse winst foar Poelsma, Jellema en Weersma

  zondag 24 juli 2022
   Jonge Hab.JPG


  Goaiïngea 24 july 2022. Sels hienen wy it yn 't foar op 50 partoeren, mar 'gelokkich' hold it mei 44 op, want je moatte ek wat te winskjen hâlde foar it oare jier! Wat hienen se it moai foar elkoar, de Jonge-Habploech mei Aaltsje Kroes, Petra Fekken, Jouke Dotinga, Jan Feenstra, Albertsym Fekken, Sjoukje Dotinga, Jelmer de Jong en Marcel Brakels! Petje af en sinnebril op! 'Meitsje my gek' stiet op de brillen, no gek krigen se dizze ploech net! Ien pinepuntsje wie doe't ús âldste aktive lid Oeds Broersma it fjild ferlitte moast, hy koe net fierder keatse. It waard in lange dei, mei keatsen, iten en drinken en praten, praten, gek dwaan en som serieus wêzen. De spilers kamen út alle gatten en hoalen, oeral wei wêr't de Jonge Hab syn konneksjes hat. En ek taskôgers wienen der by 't soad, út Goaiïngea, mar ek út de omlizzende doarpen. Sfearmakker Bruno Rummler brocht de stimming deryn oant djip yn 'e jûn!
  Bruno.JPG


  A-KLASSE
  Yn dizze klasse stienen 12 partoeren op 'e list, it iene noch sterker as it oare. De priis gong úteinlik nei Sybren Poelsma, Bote Jellema en Tsjeard Wiersma. Syn wûnen yn in moaie finale fan Jelmer Drijfhout, Jan Yntema en Arjan van der Wal op 5-5 6-0. De ferliezersfinale waard wûn troch Sjoerd Atze de Jong, Raymond Cuperus en Jelmer de Boer. De tsjinstanners Hendrik Brandsma, Durk Bootsma en Menno Sweering krigen mar ien earst, 5-1 6-2.

  A-klasse ( 12 partoeren )
  1. Sybren Poelsma, Bote Jellema en Tsjeard Weersma
  2. Jelmer Drijfhout , Jan Yntema en Arjan van der Wal
  Ferliezersrûnte
  1. Sjoerd Atze de Jong, Raymond Cuperus en Jelmer de Boer
  2. Hendrik Brandsma, Durk Bootsma en Menno Sweering
  A 1.JPG


  A 2.JPG
  A ferl 1.JPG
  A ferl 2.JPG
 • Nieuws

  Prachtich nachtkeatsen by de grutten, en wat in waar!

  zondag 11 september 2022
  It soe in moaie nacht wurde en dat nei in pear...
  Lees meer...

  Nachtkeatsen foar de jeugd, wer in happening

  zaterdag 10 september 2022
  Pankoeken
  Lees meer...

  Slagge ledepartij senioaren mei sterke winners

  zaterdag 27 augustus 2022
  Dizze ledepartij stie earst 14 dagen ...
  Lees meer...