In moaie start fan in nij seizoen foar jong en âld (2)

vrijdag 28 april 2023
Foarsitter Jouke Dotinga begong yn syn iepeningswurd mei it yn it sintsje setten fan kommisjeleden dy’t nei safolle jier der in punt achter setten hawwe. Petra Lootsma wie oanwêzich en krige in aardichheidsje foar har ynset yn de kantinekommisje. De oaren, d.w.s. Arjen Hettinga, Arjen Hofman (beide materiaalkommisje), Frieda Bruinsma (sponsorkommisje) en Margriet Baanstra (jeugdkommisje) krije...
Lees meer...

In moaie start fan in nij seizoen foar jong en âld (1)

donderdag 27 april 2023
Wat hawwe wy it troffen op Keningsdei, mei de Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij. De jongerein begong moarns om 9 oere mei sinneskynwaar en doe’t dat dien wie, wienen de senioaren oan set. De jeugd keatste yn 3 klassen, sûnder in aparte pupilleklasse, spitich, mar dêr binne krekt even te min fan foar in aparte klasse. De jeugdkommisje hie de saken wer goed foar elkoar, d.w.s. Marco van der Goot...
Lees meer...

Drok besette ledegearkomste yn 'de Kosterij'

woensdag 29 maart 2023
Goaiïngea, 29 maart 2023 . It is altyd ien fan de bestjoerlike hichtepunten fan ús club, de jierlikse ledegearkomste yn de maitiid. It seizoen stiet foar de doar en op papier binne de saken der klear foar. En no mar hearre wat de leden derfan te sizzen hawwe. In lytse 30 minsken wienen oanwêzich en dat is mear as der wolris west hawwe. Marije Jonker, de...
Lees meer...

Arjen Radix en Marije Jonker winners muorrekeatskompetysjes

maandag 20 maart 2023
Nei in lang winterskoft binne op snein 19 maart de prizen útrikt fan de muorrekeatskompetysjes. De kompetysjes fan de tiisdei en dy fan de sneintemiddei. Hjirboppe steane de útslaggen, mei de fertsjinne winners.
Lees meer...

Arjen Radix en Tara van der Meulen pakke de winst op it Slottoernoai Muorrekeatsn

zondag 19 maart 2023
Sibrandabuorren, 19 maart 2023. Twa groepen muorrekeatsers hawwe op snein 19 maart it muorrekeatsseizoen ôfsluten met in toernoai. It is wer dien en meikoarten - as it waar it talit - kinne wy wer it fjild op foar de treningen as tarieding  op it keatsseizoen. Yn de A-klas - in mingde groep - wûn Arjen Radix 6 fan de 8 partijen. Hy bleau dêrmei
Lees meer...

Maandag 17 april start cursus Kaatstrainer 2 in Goënga

zaterdag 25 februari 2023
Lees meer...

Begin maart start jeugdtrainingen in it Mingeltsje

zaterdag 25 februari 2023
Lees meer...

It Keatswykein giet wer troch!

vrijdag 10 februari 2023
Lees meer...

Broer en sus broer Lootsma op dreef mei muorrekeatsen!

zondag 11 december 2022
Snein 11 desimber 2022. It VeegPiettoernoai stie earst op 27 novimber, mar dat joech nei ferwachting net genôch dielnimmers. Sadwaande waard it útstel, mar gjin ôfstel. It gie troch en noch wol yn twa klassen! Frouljusklasse mei 11 dielnimmers: Marije Jonker wint kear Dit wienen de tiisdeitejûnmuorrekeatsters. De ladies begongen om 15.30 oere. Alle froulju...
Lees meer...

Wytske Boschma nij yn it bestjoer op it AL-feestje

vrijdag 25 november 2022
In goeie 20 leden wienen ôfsetten kommen op de neijiersledegearkomste yn Us Gebou yn Gau. It wie in 'steande resepsje' mei in tafel spesjaal foar de Alde Hap.   Foarsitter/foarsteander Jouke Dotinga lei de bedoeling fan de jûn út: it noflike gearkomste mei dêrnei neisitte/-stean mei in drankje.  Harmen van Gelderen lies syn jierferslach...
Lees meer...

Wa mist wat? Klean (fan broeken, shirts oant skuon), drinkflesse/-beker, paraplu, pet,  sjampoo, sinnebrânguod, brace (!), sinnebril, eardopkes? Meld dy foar 24 novimber!

donderdag 13 oktober 2022
Do wolst net witte wat der allegearre yn de keatskantine leit, of wol fansels! Bulten klean en oare artikels lizze te wachtsjen op de rjochtmjittige eigner.  Hjirûnder krijst in ympresje fan wat der allegearre leit. Meld dy foar freed 24 novimber by Petra Lootsma fan de Kantinekommisje.                 In appke...
Lees meer...

Prachtich nachtkeatsen by de grutten, en wat in waar!

zondag 11 september 2022
It soe in moaie nacht wurde en dat nei in pear nachten mei flink wat buien, wat hawwe wy troffen op de lêste wedstriid fan dit seizoen. Nei it útrikken fan de kompetysjeprizen gie it allegearre los, wylst de jeugd mei harren lêste partijen dwaande wie.  AB-klasse Wienen der ferrassende dingen? Ja, yn de A-klasse gienen Joukje Dotinga, Wybren Jorritsma en Moniek Lootsma nei in...
Lees meer...
alle nieuwsberichten