Wytske Boschma nij yn it bestjoer op it AL-feestje

vrijdag 25 november 2022
In goeie 20 leden wienen ôfsetten kommen op de neijiersledegearkomste yn Us Gebou yn Gau. It wie in 'steande resepsje' mei in tafel spesjaal foar de Alde Hap.   Foarsitter/foarsteander Jouke Dotinga lei de bedoeling fan de jûn út: it noflike gearkomste mei dêrnei neisitte/-stean mei in drankje.  Harmen van Gelderen lies syn jierferslach...
Lees meer...

Wa mist wat? Klean (fan broeken, shirts oant skuon), drinkflesse/-beker, paraplu, pet,  sjampoo, sinnebrânguod, brace (!), sinnebril, eardopkes? Meld dy foar 24 novimber!

donderdag 13 oktober 2022
Do wolst net witte wat der allegearre yn de keatskantine leit, of wol fansels! Bulten klean en oare artikels lizze te wachtsjen op de rjochtmjittige eigner.  Hjirûnder krijst in ympresje fan wat der allegearre leit. Meld dy foar freed 24 novimber by Petra Lootsma fan de Kantinekommisje.                 In appke...
Lees meer...

Prachtich nachtkeatsen by de grutten, en wat in waar!

zondag 11 september 2022
It soe in moaie nacht wurde en dat nei in pear nachten mei flink wat buien, wat hawwe wy troffen op de lêste wedstriid fan dit seizoen. Nei it útrikken fan de kompetysjeprizen gie it allegearre los, wylst de jeugd mei harren lêste partijen dwaande wie.  AB-klasse Wienen der ferrassende dingen? Ja, yn de A-klasse gienen Joukje Dotinga, Wybren Jorritsma en Moniek Lootsma nei in...
Lees meer...

Nachtkeatsen foar de jeugd, wer in happening

zaterdag 10 september 2022
Pankoeken    De kabouters  ( bygeande foto mei alle kabouters fan dizze dei ) en welpen mochten om 17.00 oere begjinne mei it iten fan pankoeken. Om 18.00 oere begong foar harren it 'nachtkeatsen'. Mar it waard by einsluten dochs skimerich en letter tsjuster.   De...
Lees meer...

Slagge ledepartij senioaren mei sterke winners

zaterdag 27 augustus 2022
Dizze ledepartij stie earst 14 dagen earder op it program, mar wie útsteld nei 27 augustus. Der hienen mear keatsers en keatsters op 'e list stean kind, mar ja, elk hat har of syn eigen drokten en prioriteiten. Der wie in in moaie list fan 10 partoeren en dêr knipe de measte clubs op de swiere klaai harren hannen by ticht. Yn 't foar sille in protte Timen van Gelderen, Harmen van Gelderen en...
Lees meer...

Lêste ledepartij fan de jeugd yn de simmerfakânsje

vrijdag 26 augustus 2022
Marco wie freed 26 augustus wer op dreef. Hy bout de spanning op: wat hat in priis en wa net, wa hat de 1ste en wa is 2de. En hy jout de ferliezers altyd in aai oer de bol! Kabouters: Tersoal boppe! Sa wie dat ek op dizze lêste fakânsjepartij foar jeugdleden. De âldste famkes wienen der net, dy keatsten yn Turns in jeugdpartij. Sadwaande wienen...
Lees meer...

Nynke Sijbrandij keninginne op de Froulju-PC

woensdag 24 augustus 2022
Nei twa kear de winst al pakt te hawwen, wie op de Frouljus-PC yn Weidum it wer rekke foar ús lid om utens Nynke Sijbrandij. Yn de twadde omloop moast sy mei har maten Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra tsjin de grutte opponinten Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia. Nei in beslissende bal op 1-1 6-6 setten de froulju troch en rûnen se troch nei de winst op 5-2 6-6. In flattearre útslach...
Lees meer...

(2) Sublime keatsdei mei 3de Jong Hab Partij; B-klasse winst foar Van der Weg, Veltman en Zijlstra

maandag 25 juli 2022
De listbyhâlders Jouke Dotinga, Aaltsje Kroes en Albertsym Fekken 32 B-partoeren ...
Lees meer...

(1) Sublime keatsdei mei de 3de Jonge Hab Partij; A-klasse winst foar Poelsma, Jellema en Weersma

zondag 24 juli 2022
Goaiïngea 24 july 2022. Sels hienen wy it yn 't foar op 50 partoeren, mar 'gelokkich' hold it mei 44 op, want je moatte ek wat te winskjen hâlde foar it oare jier! Wat hienen se it moai foar elkoar, de Jonge-Habploech mei Aaltsje Kroes, Petra Fekken, Jouke Dotinga, Jan Feenstra, Albertsym Fekken, Sjoukje Dotinga, Jelmer de Jong en Marcel Brakels! Petje af en sinnebril op...
Lees meer...

Teatsende thúsbliuwers Berber en Jildou winne

vrijdag 22 juli 2022
Goaiïngea, 22 july 2022. 25 jongelju dienen mei oan de jierlikse Thúsbliuwerspartij, teminsten. Net hiel folle, mar de wille wie der net minder om. En it wie bytiden knap spannend, 5-5 6-6 wie hast gjin útsûndering en it gie soms mar om in pear punten... En it gie om 'gouden' beker, sa't jim sjen kinne! KABOUTERS Yn dizze klasse...
Lees meer...

Evert Sijbesma kening fan de Oranjefeestpartij

vrijdag 15 juli 2022
Germ Bergstra blinkt út yn 'e ferliezersrûnte Gau 15 july 2022 .  28 formaasjes hie de kommisje Jacob Dotinga ,
Lees meer...

KNKB 50-plussers keatsten yn Goaiïngea

zondag 3 juli 2022
Goaiïngea, 3 july 2022 . Dizze kear hienen wy de 50-plussers op snein en wie it troch-inoar-lotsjen yn plak fan ôfdieling, mar it is allegearre wer bêst ferrûn. De jonge hap, besteande út it bestjoer, hie de toutsjes fan dizze Âlde Hap Partij - sponsor fan de wedstriid - goed yn hannen. Moarns wie der oranjekoek en de hiele dei wienen der hapkes te konsumearen...
Lees meer...
alle nieuwsberichten