4de Jonge Hab Partij: wat in dei, mei wyn, drokte en prachtige keatserij - de útslaggen mei foto's (2)

maandag 17 juli 2023
Goaiïngea 16 july. De spannende finale yn de A-klas waard wûn troch âld-PC-winner René Anema, twaddekeamerlid Habtamu de Hoop (frjemd dat der net in grapke makke is oer syn foarnamme!) en ús oanstoarmjend talint Sytze Jan de Vries – it is net syn earste krâns dit jier! Se wûnen op 5-3 6-6 fan Egbert Heins, foarsitter fan de keatsclub fan Ysbrechtum, Anne Wind, aaisiker yn ‘e maitiid, en...
Lees meer...

Lytse Hab lit alfêst sjen oan de grutten hoe't it moat!

vrijdag 14 juli 2023
Goaiïngea, 12 july. Yn tarieding op de Jonge Hab Partij hie de jeugd hjoed de Lytse Hab Partij! Der waard keatst yn 4 klassen, en it wie faak wer in moaie en spannende striid. De hurde wyn makket it soms dreech foar de jeugd, mar dat makke de wille net minder. Kabouters BBy de kabouters B stienen...
Lees meer...

DLG'ers trochsteane it gleone waar op EDB Bouw-partij

maandag 26 juni 2023
Goaiïngea, 25 juny 2023.  It soe waarm wurde, mar fan in koade read, giel of oranje hienen wy neat heard. It soe in graad as 30 wurde. Goed ynsmarre, op tiid drinke en net ta gek dwaan, dan soenen wy de dei wol trochkomme. It duorre dêrom ek allegearre wat langer. Én dêr kaam by dat de finales yn de B-C-klasse ekstra lang duorren trochdat de partoeren dy ‘t ein foarstienen net trochbite koenen...
Lees meer...

De jongerein fan kf DLG rommet op!

zaterdag 17 juni 2023
Hjoed, freed 16 juny, wie it foar de jeugd wer tiid foar in ledepartij, de Oprommerspartij dizze kear. It wie in waarme mar moaie keatsmiddei en der waard wer mei in soad fanatisme en wille keatst. Der waard keatst yn 4 klassen en omdat it de Oprommerspartij wie, wie der foar eltsenien in moaie beker! De kabouters A keatsten foar it earst yn twatallen it...
Lees meer...

Prachtige opbringst Âldizeraksje

zaterdag 10 juni 2023
Sibrandabuorren, 8 juny 2023. Troch de ynset fan in protte leden fan de keatsclub is de Âldizeraksje wer in grut súkses wurden. De karren mei metalen rieden ôf en oan. Jo begripe net wêr't it guod alle jierren wer weikomt! Ûnder lieding fan de 'eenarmige bandiet' Jan de Groot rûn alles wer soepel. Syn rjochterhân Albertsym Fekken stie him by (foto hjirûnder)...
Lees meer...

Sterke winners by de 50+ frije formaasje; pechfûgel Jan de Groot leit der even út!

maandag 5 juni 2023
Prachtich waar en lange dagen, sizze jo dan by it waar sa't it juster, snein 4 juny wie. De KNKB-keatsers krigen daliks al oranjekoeke foar de kiezzen en koenen doe even byprate. De Âlde Hap wie de sponsor fan de partij, edysje 2023. It wie foar it earst op snein, en dat wurdt besocht wer op sneon te...
Lees meer...

Boalsert wint KNKB famkes ôfdieling; krâns foar Brecht Renema by de opstap!

maandag 29 mei 2023
Goaiïngea, 28 maaie. It wie hjoed wer in gesellige drokte op it keatsfjild. 102 skoalfamkes en famkes gongen de striid mei inoar oan yn fiif ferskillende klassen.   Famkes ôfdieling en opstap De famkes hawwe hjoed yn Goaiingea de earste ôfdielingswedstriid fan it seizoen keatst. Hjir gong de finale tusken Boalsert en Tsjom, it wie lang in iensidige striid yn it...
Lees meer...

150 famkes en jonges keatsten federaasje yn Goaiïngea; krâns foar Patrick Feenstra by syn debút (1)

zaterdag 27 mei 2023
Goaiïngea 26 maaie. De 150 bern wienen ferdield yn 8 klassen, fan welpen o/m junioaren. Datlêste wie hiel moai en hooplik komt dêr in ferfolch op yn De Hommerts op 9 juny. De jeugdkommisje hie by alle kategoryen mear as genôch frijwilligers regele, en dat fertsjinnet in plúmke foar de kommisje en de frijwilligers. De snackauto draaide op folle toeren, ja, se moasten op 't lêst 'nee' ferkeapje by de...
Lees meer...

150 famkes en jonges keatsten federaasje yn Goaiïngea; Moniek en Jochem Lootsma yn 'e krâns (2)

zaterdag 27 mei 2023
Goaiïngea 26 maaie. De 150 bern wienen ferdield yn 8 klassen, fan welpen o/m junioaren. Datl êste wie hiel moai en hooplik komt dêr in ferfolch op yn De Hommerts op 9 juny. De jeugdkommisje hie by alle kategoryen mear as genôch frijwilligers regele, en dat fertsjinnet in plúmke foar de kommisje en de frijwilligers. De snackauto draaide op folle toeren, ja, se moasten op 't lêst 'nee' ferkeapje by de...
Lees meer...

Tsjerkebierpartij - Moniek Lootsma wint yn eigen hûs op 1ste klas

vrijdag 26 mei 2023
Goaiïngea. Op  snein 14 maaie wienen de haadklas- en 1ste klasfroulju te gast yn Goaiïngea op de Tsjerkebierpartij. It waar wie goed, de minsken ek en it keatsen wie ek prima om oan te sjen. Spitich wie dat Andrea Kroes - in dei earder noch 2de op de haadklas yn Easterlittens - blessearre wie. Sadwaande moast der in frou út de 1ste klas oerhevele wurde nei de haadklas. De fjouwer...
Lees meer...

Prachtich Bern-âlderkeatsen op Himelfeartsdei

dinsdag 23 mei 2023
Goaiïngea, Himelfeartsdei, 18 maaie.Op Himelfeartsdei wie it wer tiid foar de Bern-âlderpartij. De moaiste partij fan it jier neffens in soad bern! Keatse mei heit, mem, pake, beppe, omke, tante, oare famyljeleden of in adopsjeâlder foar ien dei. It waard wer in prachtige dei, mei in fol fjild keatsende minsken! Der waarden moaie, gesellige en gemoedelijke partijen keatst, wer’t it...
Lees meer...

DLG-on-tour: prachtich pearkekeatsen yn in sinnich Tersoal!

zaterdag 6 mei 2023
Tersoal 6 maaie 2023. Tsjonge jonge, wat in drokte op it sportfjild fan Tersoal. Spitich genôch dienen net folle pearkes út Tersoal mei, mar jo kinne net alles hawwe. Yn 2022 wienen der yn Gau 30 stellen, dit kear 26. It waar – dêr wie it alwer! – wie bysûnder goed, lekker mei in protte sinne. Der koe wer flink smard wurde mei...
Lees meer...
alle nieuwsberichten