24 pearkes yn Poppenwier mei hurde wyn en sinneskynwaar! 

maandag 19 juli 2021
In tige slagge dei, dan mei men it pearkekeatsen op snein 18 july yn Poppenwier wol neame. Fansels wienen de measte dielnimmers leden fan de club, mar der sieten ek oare Legeaenster by. En dat is ek de bedoeling fansels. Miskien sjogge wy se op tiisdei werom! It moaie dit kear wie dat er ek net-mingde pearen wienen: fjouwer manspersoanen wienen foar ien dei in stel! By 'De Trilker' stie in macht fytsen parkeard, hiel sportyf...
Lees meer...

Thúsbliuwerspartij jeugd tagelyk Oprommerspartij

zaterdag 17 juli 2021
It binne nuvere tiden dizze koroanatiden. Gelokkich kin de jongerein wer lekker keatse, krekt as de âlderein. Op sneon 17 july wie de tradisjonele Thúsbliuwerspartij foar de jeugd dy't op dat stuit net fuort wie. Fansels is dizze partij altyd wat minder beset, ja de kategory skoaljeugd wie der dit kear net, omdat in flink oantal KNKB-keatste. In pear fan harren holp de jeugdkommisje by dizze partij. Kabouters...
Lees meer...

Moai drok drok yn Goaiïngea mei KNKB skoalfamkes en famkes

zondag 11 juli 2021
Verslag Henk Hempenius Goenga Meisjes A 10-07-2021.pdf Verslag...
Lees meer...

Berber, Ilse en Rigt pakke 3e priis op it NK skoalfamkes

zaterdag 10 juli 2021
En sa wie der nei de 2e priis op de Jong Fammepartij wér in súkses foar de club!De famkes hienen al in 2e priis yn 'e knip op de ôfdielingspartij yn Reduzum en dan witte jo dat der wat ynsitte kin! Yn Peins stienen sneon 10 july 17 partoeren op 'e list.Berber, Ilse en Rigt harren trener Michel Nesse as coach meinommen!Mar net allinnich dy froulju dienen mei, ek Martsen van der Goot en Elbrich Kooistra. Se ferlearen yn de earste omloop spitich...
Lees meer...
laat alle nieuws zien